English version of this page
Marianne Eek

Marianne Eek

Førsteamanuensis

E-post
marianne.eek@inn.no
Telefonnummer
+47 62 59 79 72

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for nordisk språk og litteratur
Studiested Hamar, Rom 2K220

Kort om

Marianne Eek er førsteamanuensis ved Institutt for nordisk språk og litteratur ved Høgskolen i Innlandet. Hun har allmennlærerutdanning, mastergrad i Kultur- og språkfagenes didaktikk fra INN og doktorgrad i andrespråksdidaktikk fra INN. Hun har tidligere arbeidet som lærer i grunnskolen, og med grunnleggende norskopplæring, numerasitet og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere. 

I mai 2021 disputerte hun på avhandlingen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet – En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. Forskningsinteresser er på fagfeltetene andrespråksdidaktikk og sosiolingvistikk, og retter seg mot flerspråklighet og språkideologier, sosial rettferdighet i utdanning, deltakerperspektiver i andrespråkslæring, identitet og investering i andrespråkslæring, bruk av førstespråket i andrespråkslæring, læring av fag på andrespråket, arbeidsrett norskopplæring og litterasitet og numerasitet i en andrespråksdidaktisk kontekst. Hun er tilknyttet forskergruppen Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster ved Høgskolen i Innlandet.

Se Cristin for publikasjoner.

Marianne Eek is an associate professor in Norwegian at Inland Norway University of Applied Sciences. In May 2021 she defended her dissertation Multilingual assistants, investment and social justice - A study of the use of multilingual assistants in Norwegian language teaching for adult newcomers with limited formal schooling. She have previously worked as a teacher in primary school, and with second language teaching, literacy and numeracy for adult immigrants.

Her research interests are in the fields of second language learning and sociolinguistics, with a focus on multilingualism and language ideology, social justice in education, participant perspectives in second language learning, identity and investment in second language learning, the use of the first language in second language learning, learning of school subjects in the second language, employment programs in second language teaching courses for adult newcomers and literacy and numeracy in the context of second language learning. She is a member of the research group Language Didactics in Multilingual Contexts at Inland Norway University of Applied Sciences.

Publications: Cristin

Adresser

Besøksadresse

Elias Hofgaards Hus (Kontorbygget)
Holsetgata 31, N-2318 Hamar
Rom 2K220
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum