English version of this page
Kathinka Blichfeldt

Kathinka Blichfeldt

Prosjektleder

E-post
kathinka.blichfeldt@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 65
Mobilnummer
+47 995 92 440

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Kathinka Blichfeldt er faglig utviklingsleder/assisterende senterleder ved Senter for livslang læring (SELL-LUP) og arbeider med etterutdanning i skolesektoren. Hovedfokuset er profesjonsutvikling og lederstøtte. Hun er spesielt opptatt av organisasjonsutvikling og ledelse av utviklingsprosesser og jobber i partnerskap med kommuner og skoler gjennom desentralisert kompetanseutvikling (dekomp). De fleste partnerskapene er i Oslo og Viken. Arbeidet består blant annet av å fasilitere nettverk for lærere, skoleledere og skoleeiere. Hun deltar også i utvikling av støtte til arbeid med læreplanverket (Fagfornyelsen, LK20) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratatet og har hatt særlig ansvar for modulene "Dybdelæring" og "Læreplaner i praksis". Hun er også med i et bokprosjekt under forskergruppa Barn, unge og folkehelse, Erasmus-prosjektet Upgrade og NERA-nettverkene School development og Educational leadership. Andre interesseområder er vurderingspraksis, tverretatlig samarbeid og disruptiv teknologi og mulighetene ny teknologi gir for læring.

 

Faglige interesser og bakgrunn

Kathinka begynte ved Senter for livslang læring våren 2018 og har i over 20 år jobbet i skolen som lærer, sosiallærer og skoleleder, først og fremst i grunnskole der hun har vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter i flere tiår. Som skoleleder i Asker i over ti år, var pilotering av digital satsing og Borgen-prosjektet, et lokalsamfunnsutviklingsprosjekt, sentrale. I tillegg har hun arbeidet med læreplanforståelse gjennom utvikling av læremidler i norskfaget siden 2004 og vært med på utgivelser av norskverk for ungdomstrinnet.

Hun har sin praksis fra alle skoleslag, hovedsaklig ungdomstrinnet. Utdannet innen strategisk ledelse, pedagogikk, musikk, nordisk språk og litteratur. Masteroppgaven i ledelse handlet om kommunale styringsprosesser og verktøy for ledelse.

Se Cristin for oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum