Language: NOR | ENG

Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

 • Annet studiested
 • Varighet: 1,5 år
 • Nettbasert
 • Søknadsperiode Siste pulje er i gang
 • Avdekke krenkelser og analysere skolemiljø 
 • Håndtere krenkelser
 • Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

Om utdanningen

Dette nettkurset har som formål å utvikle kompetansen på skoler og hos skoleeier slik at elevene får oppfylt sin rett til et trygt og godt skolemiljø. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og skolens kollektive kapasitet.

I de tre semestrene kurset varer, strekker alle ansatte på skolen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:

 • På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge og avdekke alle krenkelser. Ved krenkelser griper vi inn, varsler og setter inn egnede tiltak helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Pulje 1 åpnet i 2018, og skolene har fullført sin kursperiode. Skolene i pulje 2 er i gang, og avslutter i løpet av 2021. Det blir ikke igangsatt nye puljer med midler fra Utdanningsdirektoratet.

Kurset har 3 deler med en stipulert varighet på ett semester hver. I tillegg gjennomfører skoleledelsen en forberedelsesmodul. 

 • Forberedelse: Skoleledelsen arbeider med et forberedelsesmateriell, der også skoleeier, tillitsvalgte, ansatte og foreldre involveres (stipulert varighet 2-3 måneder)
 • Semester A: Kartlegge og analysere (for alle ansatte)
 • Semester B: Håndtere krenkelser (for alle ansatte)
 • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser (for alle ansatte)

Fra oppstart er kurset tilgjengelig i 2,5 år, altså nesten ett år lengre enn stipulert tid. Trykket vil bli noe lavere ved full utnyttelse av hele tidsrammen, men arbeidet vil uansett okkupere mye av skolens utviklingstid. I oppstartsfasen bør ikke skolen gjennomføre andre parallelle satsninger.

Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

Noen sitater fra rektorer i pulje 1

 • - Kurset er systematisk og lett å orientere seg i. Vi har mange gode økter knyttet til kurset.
 • - Fagleg veldig bra innhald. Praksisnært, samtidig som det utfordrar oss på nye tankesett og måtar å arbeide på.
 • - Bra at alle personalgrupper skal igjennom.
 • - Vi har fått auka kompetansen vår innanfor arbeidet med § 9a.
 • - Kurset er godt organisert i moduler. Bygger kunnskap og kompetanse stein for stein.

Praktisk informasjon

Kursets organisering 

Kurset har 3 deler med en stipulert varighet på ett semester hver. I tillegg gjennomfører skoleledelsen en forberedelsesmodul. 

 • Forberedelse: Skoleledelsen arbeider med et forberedelsesmateriell, der også skoleeier, tillitsvalgte, ansatte og foreldre involveres (stipulert varighet 2-3 måneder)
 • Semester A: Kartlegge og analysere (for alle ansatte)
 • Semester B: Håndtere krenkelser (for alle ansatte)
 • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser (for alle ansatte)

Fra oppstart er kurset tilgjengelig i 2,5 år, altså nesten ett år lengre enn stipulert tid. Trykket vil bli noe lavere ved full utnyttelse av hele tidsrammen, men arbeidet vil uansett okkupere mye av skolens utviklingstid. I oppstartsfasen bør ikke skolen gjennomføre andre parallelle satsninger.

 

Arbeidsmåter
Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Alle de tre semestrene har en innledning med intensjoner, relevant regelverk og kunnskap om skolemiljø og krenkelser. Videre er det 4-5 moduler med ulike fokus relatert til semesterets tema, og en avslutning med analyse og tilstandsvurdering. I semesterets innledning kommer det fram hvilken fleksibilitet skoleledelsen har i gjennomføringen. Noen av modulene må gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Andre ganger kan skoleledelsen bestemme rekkefølgen.

Hver modul har 5-10 ulike læringselementer som skal bidra til at skolen og den enkelte nærmer seg målet som er beskrevet for semesteret. Et læringselement kan være en film som skal sees, en tekst som skal leses, en problemstilling som skal diskuteres, en oppgave som skal gjøres eller noe som skal prøves ut eller undersøkes i læringsmiljøet. Enkelte læringselement krever samarbeid mens andre kan gjennomføres individuelt.