Language: NOR | ENG

Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

 • Annet studiested
 • Varighet: 1,5 år
 • Nettbasert
 • Søknadsperiode Løpende påmelding fra 1. mars 2020

Om utdanningen

Dette nettkurset har som formål å utvikle kompetansen på skoler og hos skoleeier slik at elevene får oppfylt sin rett til et trygt og godt skolemiljø. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og skolens kollektive kapasitet.

I de tre semestrene kurset varer, strekker alle ansatte på skolen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:

 • På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge og avdekke alle krenkelser. Ved krenkelser griper vi inn, varsler og setter inn egnede tiltak helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Påmelding 

Første versjon av nettkurset åpnet i 2018. I versjon 3, som er tilgjengelig fra 1. mars 2020, har vi innført fleksibelt oppstartstidspunkt. Interesserte skoler kan melde seg på og starte opp når som helst i året. Fra oppstartstidspunktet kan skolen benytte inntil 2,5 år til å fullføre arbeidet med kurset. Kurset vil være åpent for påmelding fram til 1. mars 2021, men åpningstiden utvides dersom det er interesse og Utdanningsdirektoratet fortsetter å dekke fellesutgiftene. 

Det er rektor som melder på skolen og forplikter organisasjonen til kursprosessen. I mange kommuner vil det være aktuelt å ha med flere skoler, kanskje alle, men skoleeier kan altså ikke legge inn en felles påmelding.

Versjon 3 legger ekstra vekt på samspillet mellom inkluderende miljø og læring i fag, i tråd med overordnet del og de nye læreplanene. 

Påmeldingslenken vil fungere fra 1. mars 2020 (fram til det kan du bruke den for å vise interesse og få varsel når kurset åpner)

Se flere detaljer  Klikk her for påmelding

Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

Noen sitater fra rektorer i pulje 1

 • - Kurset er systematisk og lett å orientere seg i. Vi har mange gode økter knyttet til kurset.
 • - Fagleg veldig bra innhald. Praksisnært, samtidig som det utfordrar oss på nye tankesett og måtar å arbeide på.
 • - Bra at alle personalgrupper skal igjennom.
 • - Vi har fått auka kompetansen vår innanfor arbeidet med § 9a.
 • - Kurset er godt organisert i moduler. Bygger kunnskap og kompetanse stein for stein.

Praktisk informasjon

Kursets organisering 

Kurset har 3 deler med en stipulert varighet på ett semester hver. I tillegg gjennomfører skoleledelsen en forberedelsesmodul. 

 • Forberedelse: Skoleledelsen arbeider med et forberedelsesmateriell, der også skoleeier, tillitsvalgte, ansatte og foreldre involveres (stipulert varighet 2-3 måneder)
 • Semester A: Kartlegge og analysere (for alle ansatte)
 • Semester B: Håndtere krenkelser (for alle ansatte)
 • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser (for alle ansatte)

Fra oppstart er kurset tilgjengelig i 2,5 år, altså nesten ett år lengre enn stipulert tid. Trykket vil bli noe lavere ved full utnyttelse av hele tidsrammen, men arbeidet vil uansett okkupere mye av skolens utviklingstid. I oppstartsfasen bør ikke skolen gjennomføre andre parallelle satsninger.

 

Arbeidsmåter
Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Alle de tre semestrene har en innledning med intensjoner, relevant regelverk og kunnskap om skolemiljø og krenkelser. Videre er det 4-5 moduler med ulike fokus relatert til semesterets tema, og en avslutning med analyse og tilstandsvurdering. I semesterets innledning kommer det fram hvilken fleksibilitet skoleledelsen har i gjennomføringen. Noen av modulene må gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Andre ganger kan skoleledelsen bestemme rekkefølgen.

Hver modul har 5-10 ulike læringselementer som skal bidra til at skolen og den enkelte nærmer seg målet som er beskrevet for semesteret. Et læringselement kan være en film som skal sees, en tekst som skal leses, en problemstilling som skal diskuteres, en oppgave som skal gjøres eller noe som skal prøves ut eller undersøkes i læringsmiljøet. Enkelte læringselement krever samarbeid mens andre kan gjennomføres individuelt. 

For hver åttende skole som melder seg på, arrangerer vi et videoseminar. Den samme gruppa med åtte skoler samles på nytt til videoseminar etter et halvt år og etter ett års arbeid med nettkurset. 

 

Veien videre

Helt til slutt i kursløpet leverer hver enkelt deltaker en kort avsluttende refleksjonstekst som blir lest og vurdert av fagpersoner ved HINN. Deltakere som får godkjent sin tekst og har fullført de obligatoriske læringselementene underveis, får utstedt kursbevis. Kursbeviset innebærer ingen formelle studiepoeng, men gir rett til senere å gjennomføre studiet Læringsmiljø og krenkelser (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Innlandet med et sterkt redusert studieløp. Studiet tilbys etter planen årlig fra høsten 2020. 

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet dekker kursets fellesutgifter. Egenandelen er kr 15.000,- per skole + kr 300,- per deltaker/ansatt. Egenandelen kan i de fleste fylker dekkes med midler fra Fylkesmannen i desentralisert kompetansemodell. Ta kontakt med din kommune eller fylkesmann for å finne ut hvordan dere går fram.