Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

 • Annet studiested
 • Varighet: 1,5 år
 • Nettbasert
 • Søknadsperiode Løpende påmelding til 15. april 2019

Om utdanningen

Dette nettkurset har som formål å utvikle kompetansen på skoler og hos skoleeier slik at elevene får oppfylt sin rett til et trygt og godt skolemiljø. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og skolens kollektive kompetanse.

I de tre semestrene kurset varer, strekker alle ansatte på skolen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:

 • På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge og avdekke alle krenkelser. Ved krenkelser griper vi inn, varsler og setter inn egnede tiltak helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Påmelding 

Nettkurset piloteres i 2018-2019 av 59 skoler i 13 fylker (pulje 1)

Pulje 2 starter i august 2019. Påmeldingsfristen var 1. mars 2019, men det er en del ledige gratisplasser, og vi kjører løpende påmelding for gunnskoler til 15. april 2019. Først til mølla!

Det er rektor som melder på skolen og forplikter organisasjonen til kursprosessen. I mange kommuner vil det være aktuelt å ha med flere skoler, kanskje alle, men skoleeier kan altså ikke legge inn en felles påmelding.

Våren 2019 arbeider skoleledelsen ved de påmeldte skolene med et forberedelsesmateriell, der også skoleeier, tillitsvalgte, ansatte og foreldre involveres.

Siden alle skoler også må ha tid til å jobbe med nye læreplaner skoleåret 2019/2020, vil det i pulje 2 bli mulighet til å utvide kursperioden til to år, slik at man kan få tid til å fokusere nok både på miljøet og læreplanene. Vi legger også ekstra vekt på samspillet mellom læring i fag og arbeidet med inkluderende miljø, i tråd med ny overordnet del og de nye læreplanene. 

Se flere detaljer  Klikk her for påmelding

Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

Noen sitater fra rektorer i pulje 1

 • - Kurset er systematisk og lett å orientere seg i. Vi har mange gode økter knyttet til kurset.
 • - Fagleg veldig bra innhald. Praksisnært, samtidig som det utfordrar oss på nye tankesett og måtar å arbeide på.
 • - Bra at alle personalgrupper skal igjennom.
 • - Vi har fått auka kompetansen vår innanfor arbeidet med § 9a.
 • - Kurset er godt organisert i moduler. Bygger kunnskap og kompetanse stein for stein.

Praktisk informasjon

Pulje 1A og 1B startet i 2018 (januar og august). Pulje 2 starter i august 2019.

Kursets organisering 

Kurset varer i 1,5 år, og i hvert semester øver deltakerne på ulike områder:

 • Semester A: Kartlegge og analysere
 • Semester B: Håndtere krenkelser
 • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

I starten av hvert semester deltar skoleeiere og skoleledere i halvdags videoseminar.

Kursgjennomføringen vil okkupere mye av skolens utviklingstid. Siden alle skoler må ha tid til også å jobbe med nye læreplaner skoleåret 2019/2020, vil det i pulje 2 bli mulighet til å utvide kursperioden til to år, slik at man kan ta kortere eller lengre opphold i kursgjennomføringen.

 

Arbeidsmåter
Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Alle de tre semestrene har en innledning med intensjoner, relevant regelverk og kunnskap om skolemiljø og krenkelser. Videre er det 4-5 moduler med ulike fokus relatert til semesterets tema, og en avslutning med analyse og tilstandsvurdering. I semesterets innledning kommer det fram hvilken fleksibilitet skoleledelsen har i gjennomføringen. Noen av modulene må gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Andre ganger kan skoleledelsen bestemme rekkefølgen. Det kan også være tilfeller der ulike team på skolen kan og bør gjennomføre modulene i ulike rekkefølger, basert på de analysene som gjøres.

Hver modul har 5-10 ulike læringselementer som skal bidra til at skolen og den enkelte nærmer seg målet som er beskrevet for semesteret. Et læringselement kan være en film som skal sees, en tekst som skal leses, en problemstilling som skal diskuteres, en oppgave som skal gjøres eller noe som skal prøves ut eller undersøkes i læringsmiljøet. Enkelte læringselement krever samarbeid mens andre kan gjennomføres individuelt. 

 

 

Veien videre

Helt til slutt i kursløpet leverer hver enkelt deltaker en kort avsluttende refleksjonstekst som blir lest og vurdert av fagpersoner ved HINN. Deltakere som får godkjent sin tekst og har fullført de obligatoriske læringselementene underveis, får utstedt kursbevis. Kursbeviset innebærer ingen formelle studiepoeng, men gir rett til senere å gjennomføre studiet Læringsmiljø og krenkelser (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Innlandet med et sterkt redusert studieløp. Studiet tilbys etter planen årlig fra høsten 2020. 

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet dekker kursavgiften for pulje 2