Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid

Emnet tar utgangspunkt i hva som ligger i begrepene tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning og har fokus på utfordringer og muligheter som ligger i tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom faggrupper og brukere.

Emnet er akkreditert som en del av PhD-programmet Helse og velferd og er et valgfritt emne for deltakere tatt opp på ph.d.-programmet. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
Uke 47
Studieform
Heltid
Studiepoeng
5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
November

Om utdanningen

Emnet utdyper og analyserer hva som ligger i begrepene tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning og hvilke føringer begrepene legger for faglig virksomhet og forskning og utviklingsarbeid innen helse og velferd. Det tar opp utfordringer og muligheter for medvirkning i et livsløpsperspektiv og for brukergrupper med ulikt funksjonsnivå og ulik sosial tilhørighet. Et grunnleggende spørsmål er hvilken plass erfaringskunnskapen har innen en tverrfaglig tilnærming.

Makt, kommunikasjon, medbestemmelse og demokrati er viktige dimensjoner som belyses i kurset, og politiske og organisatoriske føringer som legger premisser for ulike aktører med spesiell vekt på brukermedvirkning står sentralt.

Kurset kombinerer forelesninger, seminarer, gruppearbeid, framlegg og selvstudium. Emnet avsluttes med hjemmeeksamen i form av individuelt essay.

Samlingsdatoer:

Uke 47: 21. – 25. november

9. desember: Innlevering av essay

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist: 7. november 2022

Opptakskravet er mastergrad av minimum 120 studiepoengs omfang. Deltakere tilknyttet ph.d.-programmet Helse og velferd prioriteres for opptak. 

Søknad om opptak: EVU-Web

Hva koster det?

Deltakerpris for eksterne deltakere som ikke er tilknyttet universitet eller høgskole: kr. 3000,-

Studieplaner og emner

I emnebeskrivelsen finner du informasjon om blant annet læringsmål og vurderingsformer. 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om opptak til ph.d.-emnet kan du kontakte sende e-post til hsv-phdadm@inn.no 

Bilde av Maria Bøhlerengen
Rådgiver
E-post
maria.bohlerengen@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 28

Bilde av Henning Pettersen
Førsteamanuensis
E-post
henning.pettersen@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 46