Bachelor i bioingeniørfag

Vil du lære om hvordan teknologien gjør oss i stand til å oppdage sykdom? Da kan dette studiet passe for deg. Du får etter fullførte studier etterspurt kompetanse og autorisasjon for arbeid i sykehuslaboratorier.

Studiested
Hamar
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Bachelor i bioingeniørfag er en treårig profesjonsutdanning som gir studentene autorisasjon for arbeid i sykehuslaboratorier, og er spesielt rettet mot deg som ønsker å arbeide i helsevesenets laboratorier som bioingeniør. Er du på utkikk etter en utdannelse som kombinerer helsefag og teknologi, og vil lære om hvordan teknologien gjør oss kapable til å oppdage sykdom? Da kan bachelor i bioingeniørfag være riktig studium for deg.

Som utdannet bioingeniør vil du kunne bidra med utredning av sykdom og infeksjoner, behandling og oppfølging hos pasienter. En viktig arbeidsoppgave for bioingeniører er å analysere pasientprøver, i form av for eksempel blodprøver og vevsprøver. Resultatene danner grunnlaget for å stille diagnoser, gi pasienter riktig behandling og oppfølging.  

Studiet består av 18 obligatoriske studieemner og omfatter både teoretisk og praktisk undervisning ved HINN, samt veiledet ekstern praksis. Studieplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Sykehuset Innlandet og fagmiljøet ved Institutt for bioteknologi, og er faglig oppdatert med tanke på arbeidslivets behov og helseteknologiens utvikling. Alle emner i studiet er obligatoriske, og studiet inneholder ikke andre valgemner.

HINN skal utdanne ansvarsbevisste bioingeniører som er kvalifiserte for bioingeniørfaglig arbeid i alle typer medisinske laboratorier, og vårt mål er at bioingeniører fra HINN skal være modige, stolte og endringsdyktige bioingeniører med høy kompetanse og en tydelig profesjonsidentitet. Bioingeniørfaglig arbeid inkluderer teoretisk og praktisk kunnskap om innsamling, bearbeiding, analysering og vurdering av prøvemateriale fra pasienter og resultatutgivelse.

Studiemodell for bachelor i bioingeniørfag

Jobbmuligheter

Bachelor i bioingeniørfag gir deg mange muligheter i arbeidslivet ved fullført grad, og vil i fremtiden kunne minke mangelen på bioingeniører. Profesjonen åpner dørene for varierte arbeidsoppgaver spesielt i spesialisthelsetjenesten, men også i kommunehelsetjenesten og innenfor privat sektor.

Prognoser for fremtiden tilsier et økt behov for helsepersonell med teknologikompetanse, både i Innlandet og nasjonalt. I denne sammenheng står bioingeniørfag i en særskilt posisjon da studentene får kompetanse innenfor både laboratorieteknologi (bioteknologi) og som helsefag.

Mange bioingeniører arbeider i medisinske laboratorier i offentlig eller privat regi. Men du blir også kvalifisert for å jobbe i primærhelsetjenesten, som for eksempel på et legekontor.

Den teknologiske og metodiske kompetansen studentene opparbeider seg gjør de også kvalifisert til å jobbe med oppgaver innenfor andre typer laboratorier og industriell virksomhet.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Mer om politiattester og erklæringer.

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 51,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 44,6
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksisstudier utgjør om lag 60 studiepoeng i studieplanen, og skal i henhold til krav i de nasjonale retningslinjene for bioingeniørutdanning omfatte om lag en tredjedel av studiet. To tredjedeler skal være intern praksis, mens en tredjedel skal være ekstern praksis.

Intern praksis omfatter yrkespraksis på lærestedet. Det inkluderer blant annet laboratoriekurs som utføres i laboratorier i Biohuset ved studiested Hamar og tverrprofesjonell samarbeidslæring på simuleringslaboratoriet ved studiested Elverum.

Ekstern praksis foregår først og fremst ute i medisinske laboratorier i Helseregion Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet. Unntaket er første praksis som foregår i primærhelsetjeneste eller kommunal helsetjeneste. Den eksterne praksisen foregår under veiledning i ett autentisk arbeidsmiljø for en bioingeniør, og gir relevant erfaring i bioingeniørfaglige oppgaver og ansvarsområder.

Høgskolen i Innlandet har sammen med NTNU Gjøvik inngått en strategisk samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet som omfatter helse- og sosialfagutdanninger på bachelor-, videre-, master- og ph.d.-nivå. Det er videre inngått en egen avtale, Avtale om gjennomføring av praksis, som spesifiserer ansvar og oppgaver for HINN og Sykehuset Innlandet ved gjennomføring av praksisstudier.

Studentene blir fordelt praksisplass av studieprogrammets praksiskoordinator, og praksisen er fordelt over de tre studieårene.

Utveksling

Studiet bringer inn kunnskap av både internasjonal og nasjonal karakter. Det legges til rette for praksisstudier i utlandet der det foreligger godkjente samarbeidsavtaler. Det gis anledning til å kombinere faglig fordypningsarbeid (bacheloroppgave) med opphold i utlandet i sjette semester.

Videre utdanningsmuligheter

Det er mulig å studere videre ved Høgskolen i Innlandet etter å ha fullført bachelor i bioingeniørfag. Spesielt relevant er master i næringsrettet bioteknologi, som rekrutterer videre til Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi. Master i folkehelsevitenskap og master i treningsfysiologi er andre aktuelle videreutdanningsløp for en utdannet bioingeniør. I tillegg kvalifiserer studiet til en rekke masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner.  

 

Studenthistorier

  • Kvinne som jobber i et laboratorium. En bioingeniørs hverdag 18. mai 2021 14:33

    Hvordan er det å jobbe som bioingeniør? Hanne gir deg et innblikk i sin tilværelse ved Elverum Sykehus.

  • To smilende studenter i et laboratorium. Et fremtidsrettet studium 14. okt. 2021 13:50

    Hedda og Adine er i vårt første kull med fremtidige bioingeniører. Etter få måneder på studiet er de trygge på at de traff med studievalget.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Elisabeth Ersvær
Studieprogramansvarlig

Bilde av Frøydis Deinboll Myromslien
Instituttleder