Language: NOR | ENG

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

 • Studiested kan variere
 • Varighet: 3-4 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får kunnskap om en sektor i forandring og omstilling
 • Du får kompetanse til å lede og styre offentlige virksomheter
 • Du har mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier

Om utdanningen

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor.

Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen.

Master i offentlig ledelse og styring (dybdemaster, 120 studiepoeng) tilbys på deltid over fire år. Studiet tilbys både på Lillehammer og Rena. Undervisningen er samlingsbasert. 

Master i offentlig styring og ledelse tilbys også som  erfaringsbasert master på 90 stp.

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som kommunaldirektør, rådmann, bydelsdirektør, HR-direktør, politiråd ved Norges faste delegasjon til FN i New York, rektor, samt ulike lederjobber i offentlig sektor.

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

Fordypninger

Studiet tilbys med to fordypninger: offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) eller organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena). Fordypning, og dermed også studiested, velges når man søker seg inn på studiet.

Praktisk informasjon

Her finner du samlingsdatoer for høsten 2020 og annen praktisk informasjon for deg som er ny student ved Master i offentlig ledelse og styring. 

Praktisk informasjon MPA Lillehammer 

Praktisk informasjon MPA Rena 

Emner

MPA med fordypning i Offentlig innovasjon (deltid, tilbys kun på studiested Lillehammer)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. I 5. semester står studentene fritt til også å velge emner som blir tilbudt innefor MPA-utdanningen på Rena.

MPA med fordypning i Organisasjon og ledelse/kriseledelse (deltid, tilbys kun på studiested Rena)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. I 5. semester står studentene fritt til også å velge emner som blir tilbudt innefor MPA-utdanningen på Lillehammer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten  

 • har avansert kunnskap om ledelse, styring, samhandling i offentlig sektor
 • har avansert kunnskap om innovasjonsteori og spesialisert innsikt i sammenhengen mellom innovasjon, offentlig sektors- og innovasjonspolitikkens rolle
 • har inngående kunnskap om den kompleksitet som kjennetegner offentlig virksomhet og dens institusjonelle kontekster fra lokalt, regionalt, nasjonalt og til internasjonalt nivå
 • har inngående kunnskap om hvordan tjenestemanns- og politikerrollen varierer mellom sektorer, regioner og nivåer
 • har spesialisert innsikt i ledelse i offentlig sektor eller offentlig innovasjon 
 • har spesialisert kunnskap om et selvvalgt område innenfor offentlig ledelse og styring
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnspørsmål og vitenskapelige tradisjoner innenfor samfunnsvitenskap
 • har inngående kunnskap om hvordan forskningsprosesser bygges opp, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og håndtering av metodiske problemer
 • kan anvende kunnskap om offentlig politikk, -organisasjon og -økonomi på nye områder i analyse av offentlig sektor
 • kan analysere faglige problemer med utgangspunkt i utviklingstrekk og problemer som offentlig sektor preges av i dagens samfunn, hvordan dette bildet har endret seg over tid og hvordan det påvirkes av sosiale, økonomiske og politiske prosesser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder, modeller og fortolkninger innen statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjonsvitenskap og innovasjon og tillempe disse til problemstillinger innen offentlig ledelse og styring
 • kan kritisk granske vitenskapelig metode, samt formulere og utvikle vitenskapelige problemstillinger
 • kan identifisere, definere og avgrense en vitenskapelige problemstilling innen ett av studiets hovedområder, velge metodisk tilnærming, samt hente inn og analysere data og informasjoner som belyser problemstillingen
 • kan vurdere forskningsmetoder og forskningsresultater, samt deres muligheter og begrensninger i vitenskapelige studier

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan kritisk reflektere over etiske dilemmaer som er knyttet til tjenestemanns- og politikerrollen, inkludert egen rolle i en offentlig organisasjon
 • kan reflektere over eget arbeid innen ledelse, styring og samhandling fra et etisk og kritisk perspektiv
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger 
 • kan analysere og håndtere ulike typer organisasjons- og ledelsesutfordringer i offentlig sektor
 • kan studere virkninger av brede endringsprosesser, samt trender og innovasjonsprosesser innen forvaltningen i et bredt og kritisk samfunnsperspektiv
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen offentlig ledelse og styring med offentlige virksomheters interessenter
 • kan bidra til å oppnå og dokumentere kvalitet i forvaltningen, samt kritisk vurdere, initiere og gjennomføre endrings-, utviklings,-  og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen offentlig administrasjon, økonomi, organisasjon og ledelse, rettsvitenskap, statsvitenskap, planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag.

 Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Veien videre

Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.