Language: NOR | ENG

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

 • Studiested kan variere
 • Varighet: 3-4 år
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får kunnskap om en sektor i forandring og omstilling
 • Du får kompetanse til å lede og styre offentlige virksomheter
 • Du har mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier

Om utdanningen

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor.

Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen.

Master i offentlig ledelse og styring (dybdemaster, 120 studiepoeng) tilbys på deltid over fire år. Studiet tilbys både på Lillehammer og Rena. På Lillehammer tilbys dybdemasteren også på heltid. Undervisningen er samlingsbasert. 

Master i offentlig styring og ledelse tilbys også som erfaringsbasert master på 90 stp.

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som kommunaldirektør, rådmann, bydelsdirektør, HR-direktør, politiråd ved Norges faste delegasjon til FN i New York, rektor, samt ulike lederjobber i offentlig sektor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

Fordypninger

Studiet tilbys med tre fordypninger: offentlig innovasjon (studiested Lillehammer), politisk økonomi (fordypningen er trukket i 2019) (studiested Rena) eller organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena). Fordypning, og dermed også studiested, velges når man søker seg inn på studiet.

Emner

MPA med fordypning i Offentlig innovasjon (heltid, tilbys kun på studiested Lillehammer)

Studiepoeng År 1 År 2

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. I tredje semester velger studenten to valgemner. Emner som tilbys kan variere, og studentene kan velge emne som er tilbudt ved annen fordypning enten på MPA-utdanningen på Rena eller ved Master i Innovasjon på Lillehammer.

MPA med fordypning i Offentlig innovasjon (deltid, tilbys kun på studiested Lillehammer)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. Studentene velger ett valgemne i femte semester og ett i sjuende semester. Emner som tilbys kan variere, og studentene kan velge emne som er tilbudt ved annen fordypning enten på MPA-utdanningen på Rena eller ved Master i Innovasjon på Lillehammer.

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Andre valgemner

MPA med fordypning i Politisk økonomi (deltid, tilbys kun på studiested Rena)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. Vedrørende valgemner i fordypningen: Studentene velger minst ett av to valgemner nevnt i tabellen. For det andre valgemnet står studenten fritt til å velge mellom emner som blir tilbudt ved annen fordypning enten på MPA-utdanningen på Rena eller ved Master i Innovasjon på Lillehammer.

MPA med fordypning i Organisasjon og ledelse/Organisasjon og kriseledelse (deltid, tilbys kun på studiested Rena)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. Vedrørende valgemner i fordypningen: Studentene velger minst ett av to valgemner nevnt i tabellen. For det andre valgemnet står studenten fritt til å velge mellom emner som blir tilbudt ved annen fordypning enten på MPA-utdanningen på Rena eller ved Master i Innovasjon på Lillehammer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten  

 • har avansert kunnskap om ledelse, styring, samhandling i offentlig sektor
 • har avansert kunnskap om innovasjonsteori og spesialisert innsikt i sammenhengen mellom innovasjon, offentlig sektors- og innovasjonspolitikkens rolle
 • har inngående kunnskap om den kompleksitet som kjennetegner offentlig virksomhet og dens institusjonelle kontekster fra lokalt, regionalt, nasjonalt og til internasjonalt nivå
 • har inngående kunnskap om hvordan tjenestemanns- og politikerrollen varierer mellom sektorer, regioner og nivåer
 • har spesialisert innsikt i ledelse i offentlig sektor, offentlig innovasjon eller politisk økonomi
 • har spesialisert kunnskap om et selvvalgt område innenfor offentlig ledelse og styring
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnspørsmål og vitenskapelige tradisjoner innenfor samfunnsvitenskap
 • har inngående kunnskap om hvordan forskningsprosesser bygges opp, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og håndtering av metodiske problemer
 • kan anvende kunnskap om offentlig politikk, -organisasjon og -økonomi på nye områder i analyse av offentlig sektor
 • kan analysere faglige problemer med utgangspunkt i utviklingstrekk og problemer som offentlig sektor preges av i dagens samfunn, hvordan dette bildet har endret seg over tid og hvordan det påvirkes av sosiale, økonomiske og politiske prosesser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder, modeller og fortolkninger innen statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjonsvitenskap og innovasjon og tillempe disse til problemstillinger innen offentlig ledelse og styring
 • kan kritisk ganske vitenskapelige metode, samt formulere og utvikle vitenskapelige problemstillinger
 • kan identifisere, definere og avgrense en vitenskapelige problemstilling innen ett av studiets hovedområder, velge metodisk tilnærming, samt hente inn og analysere data og informasjoner som belyser problemstillingen
 • kan vurdere forskningsmetoder og forskningsresultater, samt deres muligheter og begrensninger i vitenskapelige studier

Generell kompetanse

Kandidaten  

 

 • kan kritisk reflektere over etiske dilemmaer som er knyttet til tjenestemanns- og politiker, inkludert egen rolle i en offentlig organisasjon
 • kan reflektere over eget arbeid innen ledelse, styring og samhandling fra et etisk og kritisk perspektiv
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger 
 • kan analysere og håndtere ulike typer organisasjons- og ledelsesutfordringer i offentlig sektor
 • kan studere virkninger av brede endringsprosesser, samt trender og innovasjonsprosesser innen forvaltningen i et bredt og kritisk samfunnsperspektiv
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen offentlig ledelse og styring med offentlige virksomheters interessenter
 • kan bidra til å oppnå og dokumentere kvalitet i forvaltningen, samt kritisk vurdere, initiere og gjennomføre endrings-, utviklings,-  og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass

Opptakskrav

Bachelorgrad, Cand.mag.-grad, eller annet grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med fordypning i innen offentlig administrasjon, økonomi, organisasjon og ledelse, rettsvitenskap, statsvitenskap, planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag.

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning ut over opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregning skjer i henhold til utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Veien videre

Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.