Language: NOR | ENG

Emnegruppe i organisasjon og ledelse - Fagforbundet

 • Varighet: 10 mnd
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode 15.06.2020

Om utdanningen

VIKTIG INFORMASJON: Pga .koronakrisen blir det ingen fysisk samling på høstsemesteret, undervisningen vil kun gis digitalt.

 

Dette er et studium som tilbys på oppdrag fra Fagforbundet, det tilbys Fagforbundets medlemmer i studieåret 2020/2021. 

Dette er en emnegruppe som er satt bredt sammen for å kunne utgjøre en grunnutdanning innen organisasjon og ledelse. Relevans og tilpasning til arbeidslivets behov er spesielt vektlagt og planlagt i et samarbeid med Fagforbundet. Første kull startet høsten 2019 og neste kull startet vår 2020, vi har nå ca 110 fagforbundsmedlemmer som går på dette studiet. 

 

Studiet vil bestå av både samlinger og nettbasert undervisning og går over to semestre. Det består av tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisning og eksamen i to emner pr semester. Studiet består av fire emner:

1. VERDIBASERT LEDELSE (7,5 studiepoeng) 

Emne med spesielt fokus på organisasjoners grunnelggende verdier. Herunder verdibevissthet, verdienes forpliktelse for arbeidsfellesskapet og standarder for ledelse der virksomhetens formål og verdier er i fokus.

2. STRATEGISK LEDELSE (7,5 studiepoeng)

Grunnleggende emne i ledelse der strategiske beslutninger, analytisk forståelse for elementer i organisasjonen som gir grunnalg for bedre og mer strategisk ledelse.

3. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR (7,5 studiepoeng)

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om moral, etikk, samfunnsansvar og mulige tiltak for ansvarlig virksomhet. Etter endt studium skal studentene kunne drøfte virksomhetsetiske grunnspørsmål og utvalgte tema som moral, lønnsomhet, bærekraft, forbruker-, klient- og brukerinteresser i lys av relevant normativ og deskriptiv teori og kunnskap. 

4. HUMAN RESOURCES (7,5 studiepoeng)

Emnet omfatter spørsmål knyttet personalarbeidets strategiske forutsetninger, personalpoli­tikk og planlegging. Dessuten inngår nasjonale og internasjonale rammer for personalarbei­det, rettslige rammer og nasjonale rammer for deltakelse og medvirkning. Det er også fokus på samspillet mellom personalarbeidet og samfunnsforholdene ellers.

 

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du må være medlem i Fagforbundet for å ta dette studiet. Både opptaksgrunnlag og medlemskap i Fagforbundet må dokumenteres når du søker. Bruk for eksempel kopi av medlemskort som dokumentasjon på at du er medlem i Fagforbundet.

Studiet starter opp under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere. Man søker og deltar på hele studiet. Dersom du har tatt ett eller flere av emnene før, eller tilsvarende emner, kan du få dem innpasset i studiet, dvs. at du ikke trenger å ta dem. Fagforbundet er oppdragsgiver og prioriterer hvem av de kvalifiserte studentene som skal tilbys studieplass. 

SLIK GJENNOMFØRES UNDERVISNINGEN

VIKTIG INFO:

HØSTSEMESTER: Digital undervisning med både opptak og sanntid 

VÅRSEMESTER: En samling i januar på Rena. Deretter digital undervisning

Det kan komme endringer på dette.

 

 

Illustrasjonsfoto studie

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om begreper, modeller og sentrale teorier om strategi,ledelse, etikk og HR
 • har kjennskap til strategisk personalledelse (HRM) og kan reflektere over praktiske utfordringer i HR-funksjonen
 • har kunnskap om organisasjoners rammebetingelser, muligheter og premisser for arbeidslivet utfra perspektiver på verdier og samfunn
 • har kunnskap om teori om samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere, anvende og reflektere over sammenhengen mellom organisering, verdier og ledelse
 • kan identifisere, forstå og ta hensyn til verdikonflikter i ledelse og organisering
 • kan anvende sentrale ledelsesteorier for en verdibasert ledelsespraksis, samt analysere organisasjoners oppbygging og virkemåte fra et etisk perspektiv

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har perspektiver på betydningen av verdibasert ledelse fra et individuelt, organisatorisk og samfunnsmessig utgangspunkt
 • har forutsetninger for å omsette organisatoriske mål til handling, og gjennomføre strategi- og endringsprosesser i virksomheten

Emner

Emner:

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Fagforbundet betaler for studiet. Du må selv dekke kostnader til reise, opphold og pensumlitteratur, i tillegg til semesteravgift
Vil du hjelpe oss å bli bedre?