Language: NOR | ENG

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning
 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

En autorisert regnskapsfører har lov til å føre regnskap for bedrifter der hen selv ikke er ansatt. Du holder orden på økonomirapporteringen, årsregnskap og kan bistå med økonomisk rådgivning.

Om utdanningen

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre økonomisk- administrative områder.

Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. 

De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon og kan dele av sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra næringslivet, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Fullført bachelor sammen med godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert regnskapsfører.

Jobbmuligheter

Studiet er yrkesrettet. Du kan jobbe som regnskapsfører, i økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver eller controller. Etter endte studier, opparbeidet praksis og når alle krav er innfridd, kan du søke Finanstilsynet om å få autorisasjon som regnskapsfører. Du kan da starte egen virksomhet innen ditt autorisasjonsområde.

De fleste av våre studenter har fått jobb enten hos eksterne regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har begynt innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder.
 • har kunnskap i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap.
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

I tredje semester er det muligheter for utveksling. Flere læresteder kan være aktuelle.  

Videre studiemuligheter

Masterstudier

Studiet kvalifiserer for opptak til  Master i økonomi og ledelse -  Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) hovedprofil digital ledelse og business analytics - Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) hovedprofil markedsføringsledelse - Master i økonomi og ledelse spesialisering markedsføringsledelseMaster i offentlig ledelse og styring -   Master i innovasjon. Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Student Elise Ophus ved studiested Rena der hun studerer regnskap og økonomirådgivning.

Fikk drømmejobben med åpen søknad

Med få måneder igjen som student sendte Elise en åpen søknad. Det endte med at hun sikret seg drømmejobben i KPMG Hamar.

Portrettbilde av kvinnelig student som studerer regnskap og revisjon.

- Et studium for de som liker å jobbe med tall

Krevende, interessant og utfordrende. Slik beskriver Sigrid Braathen Hafnor studiet Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.