Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning.
 • Du tar et relevant studium som gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet.
 • Du kvalifiserer til autorisasjon som regnskapsfører.

Om utdanningen

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning samt god kompetanse innen andre økonomisk- administrative områder.

Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi ønsker at våre studenter skal bidra med.

Flere av foreleserne jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon og kan dele av sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter gjesteforelesere, blant annet fra regnskapsbransjen, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Utdanningen følger anbefalt nasjonal plan for økonomisk- administrative studier og oppfyller krav til profileringsemner i anbefalt plan i økonomisk- administrative fag – profilering regnskapsfører. Fullført bachelor sammen med godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert regnskapsfører.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kvalifiserer for opptak til  Master i økonomi og ledelse og Siviløkonom tittel på Rena eller ved andre studiesteder. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Studiet som gir deg spisskompetanse!

- Gir meg et godt grunnlag for arbeidslivet

- Gir meg et godt grunnlag for arbeidslivet

22 år gamle Sowpa flyttet til Rena for å studere regnskapsførerfag. – Studiet gir meg relevant kompetanse for arbeidslivet,sier hun.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder.
 • har kunnskap i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap.
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

I tredje semester er det muligheter for et utenlandsopphold. Flere læresteder kan være aktuelle.  

Veien videre

Studiet er yrkesrettet. Du kan jobbe som regnskapsfører, i økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver eller controller. Etter at du har endt studiet, har opparbeidet praksis og innfridd andre krav, kan du søke Finanstilsynet om å få autorisasjon som regnskapsfører. Du kan da starte egen virksomhet innen ditt autorisasjonsområde.

De fleste av våre studenter har fått jobb enten hos eksterne regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har begynt innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

Masterstudier

Studiet kvalifiserer for opptak til  Master i økonomi og ledelse  Master i offentlig ledelse og styring eller Master i innovasjon. Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.