Language: NOR | ENG

Bachelor i bærekraftsøkonomi

 • Varighet: 3 år
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Bærekraft er framtiden, men det innebærer mer enn kun miljøforståelse. Vil du bli en økonom som hjelpe organisasjoner til å nå målene sine samtidig som de gjør verden til et bedre sted, er dette studiet for deg. 

Om utdanningen

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et nytt studium for deg som ønsker å bygge en solid kompetanse innen økonomi, administrasjon og ledelse. Du får bred økonomisk-administrativ kunnskap, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Målet er å utdanne framtidige konsulenter, rådgivere og ledere i virksomheter som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er både relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. For å bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende. Dette sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Gjennom emner innen etikk, samfunnsansvar, miljøpsykologi, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjonsprosesser for bærekraft, bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering, virksomhetsstyring for bærekraft og miljø- og ressursøkonomi får du som student spesialisert kompetanse innen bærekraft. Mange av emnene er utviklet spesielt for dette studietilbudet. 

Studiet passer for personer med ulike bakgrunner og fremtidsplaner. Bachelor i bærekraftsøkonomi er relevant både for studenter uten tidligere erfaring med høyere utdanning, og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker faglig påfyll. Fullført bachelorgrad i bærekraftsøkonomi kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarende utdanninger.

Tidligere Hedmark fylkeskommune ( fra 01.01.2020 slått sammen med Oppland fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune) kommunene i Kongsvingerregionen og Sparebankstiftelsen Hedmark har gitt betydelige økonomiske bidrag til utviklingen og etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi. 

Tett på næringsliv og industri

Praktisk informasjon

Studiet har samlingsbasert undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Undervisningssamlingene er av 2-3 dagers varighet, og det er undervisning omtrent hver uke gjennom hele semesteret. Det forventes generelt at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger. I noen av emnene er det obligatorisk frammøte på samlingene. Man vil derfor ha behov for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at man kan delta i undervisningen. Hvilke emner som har obligatorisk undervisning kan ses ved å lese emnebeskrivelsene under feltet "emner" nedenfor.

Jobbmuligheter

Bachelor i bærekraftsøkonomi kvalifiserer til alle jobber som en vanlig bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til. Med andre ord, jobber som for eksempel prosjektleder, bedriftsrådgiver og mellomleder. I tillegg gir studiet særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar, som gjør at man er spesielt egnet til å jobbe som bærekraftsansvarlig i organisasjoner innen privat eller offentlig sektor.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, med fokus på bærekraft, herunder
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier generelt og bærekraftige strategier spesielt
  • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres, samt hvordan man styrer, måler og rapporterer resultatene av virksomheters bærekraftsarbeid
  • hvordan virksomheter organiseres og ledes slik at de også understøtter innovasjons- og endringsprosesser for bærekraft
  • hvordan produkter og tjenester markedsføres og hvordan forbrukere kan påvirkes til å ta miljøvennlige beslutninger
  • hvordan markedet fungerer, hvordan forbrukere og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av bærekraftsutfordringer, økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, med særlig vekt forventinger om at virksomheter skal bidra til en bærekraftig utvikling
  • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål
 • har kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode tilpasset studiets fagområde og nivå, samt hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid og kan relatere dette til fagområdets perspektiver på bærekraftsutfordringer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon for gjennomføre analyser av økonomisk-administrative problemer generelt og problemer knyttet til bærekraft spesielt
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig 
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping for virksomhet og samfunn
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • kan bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked, med særlig vekt på innovasjonsprosesser for bærekraft

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Studenten kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i fjerde semester. Aktuelle læresteder for utenlandsopphold er de utdanningsinstitusjonene Høgskolen i Innlandet til enhver tid har utvekslingsavtaler med eller andre former for faglig samarbeid, som for eksempel ”Study Abroad Agreement”.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet. Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt.

Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike perspektiver gjennom emnene i studiet. Noen av emnene i studiet vil derfor kunne tilbys på engelsk, avhengig av om det er utvekslingsstudenter på studiet. Engelskspråklig pensum benyttes også i flere av emnene selv om undervisningsspråket ellers er norsk, både i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler. Deler av undervisningen vil legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling av vitenskapelig ansatte.

Praksis

Det er ikke obligatorisk praksis i studiet, men det er mulig å velge emnet Bærekraftprosjekt (15 studiepoeng) i stedet for bacheloroppgave. I dette emnet inngår utplassering hos en organisasjon som del av emnet, og studentene som tar dette emnet skal skrive prosjektoppgave om en problemstilling som organisasjonen ønsker å få belyst.

Videre studiemuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarende utdanninger ved Høgskolen i Innlandet, samt andre norske og utenlandske høgskoler og universiteter. Studiet kvalifisere også til opptak på Master i innovasjon og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Helt ny bachelor i bærekraftsøkonomi: – Dette er et ønske fra næringslivet

Helt ny bachelor i bærekraftsøkonomi: – Dette er et ønske fra næringslivet

Fra høsten 2020 kan du ta en bachelor i bærekraftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet, og bli med å påvirke fremtiden.