Language: NOR | ENG

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi

  • Varighet: 3
  • Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se utlyste stillinger
  • Du ønsker en forskerutdanning med spesialisering innen enten anvendt økologi eller bioteknologi
  • Du ønsker å bidra gjennom eget forskningsarbeid til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget innen bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser
  • Du ønsker å oppnå doktorgradskompetanse på basis av en masterutdanningen du allerede har innen biologi, økologi, bioteknologi, evolusjon, naturforvaltning eller lignende emner

Om forskerutdanningen

PhD-programmet i anvendt økologi og bioteknologi er tverrfaglig og bidrar til øket kunnskap om bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Med biologiske ressurser menes i denne sammenhengen skog, husdyr, avlinger og andre kultiverte planter, kulturlandskap, vilt, fisk, mikroorganismer og andre biologiske produkter og tjenester innen jordbruk, skogbruk, vilt og akvatiske systemer.

Ph.d.-programmet har to spesialiseringer; en i anvendt økologi og en i bioteknologi. I spesialiseringen i anvendt økologi fokuseres det på høsting og registrering av biologiske ressurser ut fra økologisk forståelse, mens det i spesialiseringen i bioteknologi fokuseres på utvikling av biologiske ressurser og tjenester ut fra en forståelse av organismer, vev og celler, inkludert deres komponenter og makromolekyler.

I fellesskap adresserer de to spesialiseringene lokale og globale utfordringer angående miljø, matproduksjon og bærekraft. Vårt mål er å utdanne innovative Ph.d.-kandidater som kan styrke forvaltningen av naturen, fra beskyttelse av biodiversitet til innovasjon relatert til bærekraftig kommersialisering av biologiske ressurser for kommende generasjoner.

Forskerprogrammets innhold

Ph.d. programmet i anvendt økologi og bioteknologi er et fulltidsstudium av tre års varighet. Studiet består av 2,5 år med individuelt forskningsarbeid under veiledning, og en opplæringsdel som tilsvarer et halvt års studium.

Det forventes at kandidatene både utfører selvstendig forskning, og arbeider sammen i forskergrupper. Alle våre Ph.d.-kandidater vil knyttes til en forskergruppe.

Utdanningsdelen består av 30 ECTS med emner på Ph.d.-nivå. 10 ECTS er obligatorisk for alle, mens de øvrige 20 ECTS avhenger av kandidatens spesialisering. Alle emner undervises på engelsk.

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE)

IRSAE er et akademisk nettverk av unge forskere og består av 15 europeiske partnere. Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet er koordinerende partner. Det er mer enn 200 Ph.d.-kandidater og 50 forskere i nettverket. Målet med IRSAE er å høyne kvaliteten på Ph.d.-utdanning innen anvendt økologi. Den årlige sommerskolen er årets viktigste begivenhet i IRSAE, og normalt deltar ca. 60 kandidater og 20 forskere.

Nettside: https://irsae.no/

Fra 2021 vil forskerskolen utvides til også å omfatte bioteknologi.

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering