Language: NOR | ENG

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi

  • Varighet: 3
  • Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

NOKUT godkjente 13.12.2018 en utvidelse av doktorgradsprogrammet i anvendt økologi ved HINN til å omfatte bioteknologi. 22.5.2019 godkjente KD at Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi etableres.

Doktorgradsprogrammet er et tverrfaglig program som skal utvikle kompetanse for en bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Med biologiske ressurser menes skog, husdyr, kulturplanter, vilt, fisk, mikroorganismer og andre biobaserte produkter i eller fra jordbruks-, skogbruks-, utmarksarealer og akvatiske systemer.

Studieprogrammet vil ha to spesialiseringer; en i anvendt økologi og en i bioteknologi. Innen anvendt økologi vil fokus være på både høsting og overvåking av biologiske ressurser i læringskomponenten av ph.d.-programmet, mens funksjonen og strukturen til biologiske makromolekyler vil være fokus på spesialiseringen innen bioteknologi. Disse spesialiseringene vises både i lærings- og forskningskomponenten av studiet.

Nettsidene vil bli oppdatert i august i tråd med det utvidede programmet. 

Her kan du lese sak om godkjenningen av utvidelsen av programmet til å inkludere bioteknologi. 

Hvorfor anvendt økologi og bioteknologi?

Anvendt økologi og bioteknologi tar for seg menneskets relasjon til naturen, slik som bærekraftig utnyttelse og bruk av naturresurser som høsting av fisk og vilt, samt andre økosystemtjenester. Ikke all utnyttelse av naturresurser er bærekraftig, og anvendt økologi og bioteknologi kan også brukes som metode for å bevare biologisk mangfold som trues av våre virksomheter.

Virksomheter som fragmentering og ødeleggelse av landskap, høsting, biologisk kontroll, introduksjon av fremmede arter, samt utslipp av gift og klimagasser bidrar til å endre vårt naturlige økosystem. Slike klimatiske endringer blir stadig mer omfattende og registreres hyppigere, ofte raskere enn arter klarer å tilpasse seg.

Vi ønsker å utdanne dyktige forskere som kan anvende økologisk kunnskap for å redusere den ødeleggende effektene mennesket har på naturen.

Våre ph.d.-kandidater

Ph.d. programmet i anvendt økologi og bioteknologi er et fulltidsstudium av tre års varighet. Kandidaten skal skrive en selvstendig forskningsoppgave relatert til et eller flere av de ovennevnte hovedtemaene, og man må gjennomføre et teoretisk pensum med et omfang på 30 studiepoeng. Det stilles krav til at våre kandidater kommuniserer egenprodusert forskning både muntlig og skriftlig på en akademisk vitenskapelig og populærvitenskapelig måte. Kandidater som tas opp i vårt Ph.d. program får oppnevnt en veileder som følger deg gjennom hele prosessen. Det gis også muligheter for utenlandsopphold som del av forskerutdanningen.

Våre Ph.d. kandidater blir innlemmet i et forskningsmiljø som består av studenter, andre kandidater og forskere som aktivt jobber med ulike temaer innen anvendt økologi og bioteknologi. Kandidatene får også tilbud om å delta på nasjonale og internasjonale konferanser, samt faglige nettverk som The International Research School in Applied Ecology (IRSAE) ( www.irsae.no).

IRSAE er et akademisk nettverk for unge forskere, og det forventes at våre kandidater tar del i kurs og workshops som arrangeres av IRSAE.  

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE)

IRSAE er et akademisk nettverk for unge forskere, og har 15 Europeiske samarbeidspartnere. Fakultetet for anvendt økologi, landbruksteknikk og bioteknologi ved INN er koordinator for IRSAE, og nettverket rommer mer enn 200 Ph.d. kandidater og 50 forskere. Formålet med IRSAE er å heve kvaliteten til Ph.d. utdanningen innen anvendt økologi i Europa, og produsere ansvarsfulle forskere og forvaltere som kan bidra til å lede fremtidens forskning innen anvendt økologi. Sommerskolen er forskerskolens årlige høydepunkt og i 2019 deltar 60 Ph.d. kandidater og 20 forskere på sommerskolen.

IRSAE sin nettside: https://irsae.no/

IRSAE er organisert i fem funksjonelle arbeidsgrupper, for å styrke samarbeidet mellom Ph.d. kandidater fra de ulike partnerne, og for å gi kandidater mulighet til å lede diskusjoner, utveksle ideer, promotere dem selv og sitt eget forskningsprosjekt, og knytte forskningsbånd som kan bestå etter endt Ph.d. utdanning. De fem arbeidsgruppene ledes av:

  1. Movement and Population Ecology. Theme leaders: Francesca Cagnacci (Fondazione Edmund Mach), Øyvind Steifetten (University College of Southeast Norway) and Erlend Nilsen (Norwegian Institute for Nature Research).
  2. Ecosystem Services. Theme leader: Anna Gudrun Thorhallsdottir (Agricultural University of Iceland/Hólar University College).
  3. Freshwater Ecology. Theme leaders: Jon Museth (Norwegian Institute of Nature Research) and John Piccolo (Karlstad University).
  4. Understanding and Managing Biodiversity Conflicts. Theme leaders: Steve Redpath (Aberdeen University) and Henrik Andrén (Swedish University of Agricultural Sciences).
  5. Climate Change Ecology. Theme leaders: Toke Thomas Høye (Aarhus Univeristy), Jane Jepsen (Norwegian Institute for Nature Research) and Rolf Anker Ims (The Arctic University).

Sentrale dokumenter


Ph.d-skjema for AEB

Midterm evaluation candidatess self-report 264,60 kB


 

Opptak til ph.d.-programmet i anvendt økologi og bioteknologi

Hvis du ønsker å bli en av våre nye ph.d.-kandidater, oppfordrer vi deg til å søke.

Ledige ph.d.-stillinger vil bli annonsert under ledige stillinger.

Hvis du er egenfinansiert gjennom jobb eller lignende, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av våre medarbeidere for å diskutere muligheten for opptak i vårt ph.d.-program.Forskergrupper

Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering