Language: NOR | ENG

Bachelor i skogbruk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får en fremtidsrettet jobb som er viktig for klimaet og miljøet
 • Du ønsker å studere næringsutvikling og forvaltning av ressursene fra skogen
 • Du vil anvende den teoretiske kunnskapen i praktiske feltøvelser

Om utdanningen

Norge er et skogland og nordmenn har lange tradisjoner i å forvalte sine skogressurser. Om lag 40 prosent av Norges areal er dekt av skog og disse skogarealene er eid av 130 000 skogeiere. I dag øker det stående volumet av trær i Norge mer enn det tømmervolumet som tas ut fra skogen. Utdanningen i skogbruk gir deg kunnskap til å forvalte skogressursen i nåtid og fremtid. Studiet gir deg innsikt i bærekraftig forvaltning. Det betyr at når trær hogges så plantes det nye trær, og de nye trærne vil binde CO2 i mange år fremover. Trebaserte produkter er med på å erstatte produkter som blir lagd av mindre miljøvennlige råstoff.

Skogen er en økonomisk ressurs for skogeier, skogsentreprenører, tømmertransportører og skogindustrien. Denne verdikjeden inngår som en del av skogbruksutdanningen. Du får innsikt i økologiske sammenhenger i skogområdene og hvordan geologien påvirker trærnes voksested. Metoder for høsting, forynging og forvaltning av skogressursen i henhold til lover, forskrifter og miljøsertifiseringen er temaer du vil jobbe med i bachelor i skogbruk.

Skog som råstoff og næringsgrunnlag

Det er stor sannsynlighet for at du har et produkt som er lagd av tre i nærheten av deg. Kanskje du bor i et trehus som varmes opp av ved eller flis? Mange av varene du kjøper i butikken kommer i en emballasje basert på trevirke. Kanskje sitter du på en trestol og leser ei bok som er lagd av papir. Noen av delene i bilen din kan være lagd av trevirke, og det kan også klær. Visste du at vaniljesmaken i tannkrem, is og vaniljesaus kan komme fra trær?
I dag forskes det på å benytte trær som mat for både husdyr og oppdrettsfisk, og om bensin og diesel kan erstattes av trebaserte drivstoff. Dagens plast som er lagd av olje, kan i fremtiden erstattes av nedbrytbar plast lagd av trevirke.

Som fremtidig skogforvalter er du med på å forvalte landskapet og hvordan andre brukere av skogen får gode naturopplevelser. Andre brukere av skogen kan være fotturister, jegere, fiskere, sopp- og bærplukkere samt familier på søndagstur. Bærekraftig skogbruk betyr at det tas hensyn til dyre- og fuglelivet og det biologiske mangfoldet i skogen. I våre skogområder har det bodd mennesker i mange tusen år. Kulturminnene som er spor etter disse bosettingene blir også tatt vare på i dagens skogbruk.

Kompetanse for fremtiden

Økonomiske, økologiske og kulturelle interesser må ivaretas overalt. For å identifisere ulike interesser er vi i dag avhengige av geografiske informasjonssystem (GIS). Du vil få innsikt i hva GIS er, hvilke analysemetoder som benyttes på konkrete problemstillinger i bærekraftig skogbruk, og hvordan man effektivt kommuniserer med kart.  

Undervisningen i skogbruk er forskningsbasert og gjennomføres som forelesninger og teoretiske/praktiske øvinger. De praktiske øvingene gjennomføres ute i skogen og i samarbeid med skogeiere i nærheten av Evenstad. Deler av undervisningen er problembasert, der du som student får oppgaver som du skal gjennomføre i samarbeid med de andre studentene. Disse oppgavene skal belyse situasjoner som du vil møte i arbeidslivet etter endt utdanning.

Det er skog i alle landsdeler og derfor er det mulig å få en jobb innen skognæringen i nærheten av der du ønsker å bo. Det er stor etterspørsel etter folk med skogbruksutdanning for tiden. De fleste jobbene er innen privat skogforvaltning, offentlig landbruksforvaltning, forskning eller at du etablerer ditt eget firma. Skogen er viktig for bosetning og verdiskaping i både bygd og by.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger selv om du vil skrive oppgaven som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt. 

Informasjon til søkere

Studiestart i Bachelor i skogbruk er tirsdag 18.august på studiested Evenstad. 

Studiestart  Studiested Søke hybel

Timeplan Pensum

Fra juss til skogbruk

Fra juss til skogbruk

Simen Nævestad studerer Bachelor i skogbruk hos oss og blogger jevnlig om studenttilværelsen.  

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha fylgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har brei kunnskap om skogsdrift, produksjonsskog og skogforyngelse i Noreg inkludert skogskjøtsel, logistikk, driftsteknikk og skogøkonomi
 • har innsikt i det internasjonale skogbruket og lært grunnleggjande engelsk skogfagterminologi gjennom eit felles emne med internasjonale utvekslingsstudenter  
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeid innan skogbruksvitskap
 • kan oppdatere kunnskapen sin innan skogbruksfaga
 • har kunnskap om skogbrukets historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan nytte skogfagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking og undervisningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffa velgrunna val
 • kan reflektere over eigen skogfagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det lyser opp ei problemstilling
 • kan meistre relevante skogfaglege verktøy, metodar, teknikkar og uttrykksformer

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante skogfaglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan på sjølvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre varierte skogfaglege arbeidsoppgåver, og prosjekt som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan formidle sentrale, skogfaglege teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg, gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med interesse for skog og skogbruk og gjennom detta medverke til utvikling av god praksis og økt forståing
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan skogfaget, og kan vurdere deira nytte frå ein sjølvstendig ståstad
 • kjenner til utfordringar rundt klima og globale utfordringar skogbruket møter i framtida

Utveksling

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Veien videre

Med en Bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i kommuner, fylker, departement og for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider med forvaltning av store skogeiendommer.

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet.  Hvis du er interessert i en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper