Language: NOR | ENG

Bachelor i skogbruk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du en fremtidsrettet jobb i en næring som er en sentral del av det grønne skiftet? Undervisningen er forskningsbasert, og som student vil du jobbe med relevante oppgaver for arbeidslivet.

Om utdanningen

Skogen vår spiller en stor og viktig rolle i det grønne skiftet, og kunnskapen til å forvalte den både i nåtid og fremtid er ettertraktet. Med en utdanning i skogbruk vil du være attraktiv på jobbmarkedet, samtidig som du kan kombinere teori og praksis.

Hvis du er nysgjerrig på treets ferd fra det spirer i skogen til det havner i huset ditt i form av en kjøkkenbenk – er dette studiet for deg. Studiet omfatter grunnleggende fagområder, som økonomi, geologi, økologi og bærekraftig forvaltning. Gjennom mer tilspissede emner vil du få kunnskap om metoder for høsting, etablering av ny skog etter hogst og ulike bruksområder for trebaserte produkter. Visste du for eksempel at vaniljesmaken i iskrem kan komme fra trær?

Som en fremtidig forvalter av skogressursen er også kunnskap om lover, forskrifter og miljøsertifisering av skog viktige temaer du vil jobbe med i løpet av den treårige utdanningen.

Studiet er nært knyttet til skognæringa, gjennom faglige og sosiale samlinger og muligheter for praksis i studieløpet. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger selv om du vil skrive oppgaven som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt.  

Jobbmuligheter

Med en bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i kommuner, fylker, departement og for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider med forvaltning av store skogeiendommer.

Dette lærer du

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha fylgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har brei kunnskap om skogsdrift, produksjonsskog og skogforyngelse i Noreg inkludert skogskjøtsel, logistikk, driftsteknikk og skogøkonomi
 • har innsikt i det internasjonale skogbruket og lært grunnleggjande engelsk skogfagterminologi gjennom eit felles emne med internasjonale utvekslingsstudenter  
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeid innan skogbruksvitskap
 • kan oppdatere kunnskapen sin innan skogbruksfaga
 • har kunnskap om skogbrukets historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan nytte skogfagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking og undervisningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffa velgrunna val
 • kan reflektere over eigen skogfagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det lyser opp ei problemstilling
 • kan meistre relevante skogfaglege verktøy, metodar, teknikkar og uttrykksformer

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante skogfaglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan på sjølvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre varierte skogfaglege arbeidsoppgåver, og prosjekt som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan formidle sentrale, skogfaglege teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg, gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med interesse for skog og skogbruk og gjennom detta medverke til utvikling av god praksis og økt forståing
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan skogfaget, og kan vurdere deira nytte frå ein sjølvstendig ståstad
 • kjenner til utfordringar rundt klima og globale utfordringar skogbruket møter i framtida

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Studenten kan velge mellom en forskningsbasert bacheloroppgave (6EV299) eller bacheloroppgave som innovasjonsprosjekt (6EV299BI)

Utenlandsopphold

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Videre studiemuligheter

Du kan gå videre på en  master i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på dette studiet må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du er interessert i en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Går i farens fotspor

Går i farens fotspor

Marie trengte et friår på å bestemme seg for veien videre. Et besøk hos Glommen Mjøsen skog fikk henne inn på tanken om å velge bachelor i skogbruk hos oss. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema