Bachelor i skogbruk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får en fremtidsrettet jobb som er viktig for klimaet og miljøet
 • Du ønsker å studere næringsutvikling og forvaltning av ressursene fra skogen
 • Du vil anvende den teoretiske kunnskapen i praktiske feltøvelser

Om utdanningen

Visste du at det årlig avvirkes omtrent 10 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i Norge? Mesteparten av dette går til sagbruk for videreforedling til byggematerialer, men forsking gir oss stadig flere nye og spennende bruksområder for tømmer og trevirke. Skogråstoff benyttes i dag til alt fra betong, asfalt og tekstiler til iskrem og medisiner. Det bygges også stadig flere og større trehus rundt om i landet, og optimismen og fremtidstroen i bransjen er stor.

Norge har lange tradisjoner for å høste av skogens verdier, og med riktig forvaltning kan disse ressursene høstes på nytt og på nytt. Skogbruket en viktig del av det grønne skiftet, og dermed en fremtidsrettet næring for Norge. Det er i dag stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen skogbruksfagene, og bransjen etterspør ny kompetanse innen bærekraftig skogbruk.

Høgskolen i Innlandet er en av to institusjoner i landet som tilbyr skogbruksutdanning på høyere nivå. På studiested  Evenstad skjer det for tiden mye spennende; Statsbygg har satt opp verdens mest miljø- og klimavennlige bygg i massivt tre på Evenstad, hvor det blant vinduene er gjenbruk, og varme og strøm kommer fra et flisfyringsanlegg som ligger på campus. Høgskolen har nylig tilsatt flere forskere innen skogbruk, noe som selvfølgelig vil komme deg som student til gode. Det nye Innlandet fylke er landets desidert viktigste skogfylke, og står for 40 % av tømmeravvirkningen i Norge. Skogutdanningen på Evenstad er tett på skognæringen, og gir deg et solid teoretisk og praktisk grunnlag for videre studier og arbeid knyttet til skog og skogbruk. Mye av undervisning er basert på problembasert læring, hvor du som student arbeider aktivt med tverrfaglige og virkelighetsnære oppgaver, både individuelt og i grupper. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave, som du selv velger å skrive enten som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Studiested Evenstad

Ta en fremtidsrettet utdanning innen skogbruk

Bilde av Maren Lomsdal som studerer Bachelor i skogbruk ved HINN Evenstad.

- Et nyttig, grønt og fremtidsrettet studium

Slik beskriver Maren Lomsdal studiet Bachelor i skogbruk.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha fylgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har brei kunnskap om skogsdrift, produksjonsskog og skogforyngelse i Noreg inkludert skogskjøtsel, logistikk, driftsteknikk og skogøkonomi
 • har innsikt i det internasjonale skogbruket og lært grunnleggjande engelsk skogfagterminologi gjennom eit felles emne med internasjonale utvekslingsstudenter  
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeid innan skogbruksvitskap
 • kan oppdatere kunnskapen sin innan skogbruksfaga
 • har kunnskap om skogbrukets historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan nytte skogfagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking og undervisningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffa velgrunna val
 • kan reflektere over eigen skogfagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det lyser opp ei problemstilling
 • kan meistre relevante skogfaglege verktøy, metodar, teknikkar og uttrykksformer

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante skogfaglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan på sjølvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre varierte skogfaglege arbeidsoppgåver, og prosjekt som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan formidle sentrale, skogfaglege teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg, gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med interesse for skog og skogbruk og gjennom detta medverke til utvikling av god praksis og økt forståing
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan skogfaget, og kan vurdere deira nytte frå ein sjølvstendig ståstad
 • kjenner til utfordringar rundt klima og globale utfordringar skogbruket møter i framtida

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Veien videre

Med en Bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i kommuner, fylker, departement og for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider med forvaltning av store skogeiendommer.

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet.  Hvis du er interessert i en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper