Language: NOR | ENG

Årsstudium i økologisk landbruk

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker kunnskap om bærekraftig jordbruk
 • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
 • Du kan kombinere studiet med arbeid eller andre studier

Om utdanningen

Økologisk landbruk har som mål å produsere mat etter naturens egne metoder. Fagfeltet er i betydelig utvikling. Klimahensyn og kosthold er viktige faktorer. Det er et stort behov for personer med høyere utdanning innen økologisk landbruk.

Årsstudium i økologisk landbruk gir deg kunnskap om jord, planter, husdyr, maskiner og redskap , det fascinerende samspillet mellom alt dette, og hvordan man legger til rette for og utøver økologisk landbruk.

Studiet tilbys som nett- og samlingsbasert på deltid over to år og benytter studentaktive undervisningsformer, som case-studier, individuelle oppgaver og problembasert læring.

Det er to samlinger a to dager per semester på  Blæstad. På samlingene er det utferder og praktiske oppgaver i tillegg til teoriundervisning.

Informasjon til søkere

Studiestart for Årsstudium i økologisk landbruk er mandag 24. august. Les mer under "Informasjon om studiestart" lenger ned.

Studiestart Studiested Pensum

Bilde av Markus Brun Hustad i et fjøes.

- Bruk foreleserne for det de er verdt

Markus Brun Hustad tok Årsstudium i økologisk landbruk på Blæstad. Nå jobber han i Økologisk Norge.

Informasjon om studiestart

Studiestart er 24. august kl 10 på Zoom. Lenke til Zoom sendes per e-post før studiestart.

Praktisk informasjon

På grunn av Koronapandemien vil høstens to samlinger bli digitale. Her er samlingsdatoene:

 • Første samling: 24.-25. august
 • Andre samling 19.-20. oktober

Eksamensdato:

 • 12 timers hjemmeeksamen: 30. november

Alle søkere som for tilbud om studieplass, vil motta en e-post vedrørende betaling av semesteravgift og semesterregistrering i løpet av uke 32. 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har oversikt over hvordan økologisk landbruk drives og kjenner regelverk og rammebetingelser for økologisk landbruk.
 • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.
 • har kunnskap om sentrale temaer og praktiske utfordringer innenfor økologisk husdyrhold samt om økologisk husdyrholds historie, egenart og plass i samfunnet.
 • har kunnskap om jordbruksvekstenes biologi, om bekjempelse av skadedyr, sykdommer og ugras i økologisk jordbruk og om økonomi og omleggingsplanlegging.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan bidra til økologisk gårdsdrift.
 • behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.
 • kan finne, vurdere og anvende faglig kunnskap, verktøy og uttrykksmåter på praktiske og teoretiske problemstillinger innen økologisk husdyrhold.
 • kan planlegge og veilede økologisk planteproduksjon.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan vurdere økologisk drift i forhold til miljøhensyn og matproduksjon.
 • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser, berggrunnens oppbygning og fordeling i Norge, landskapsdannende prosesser samt jordartenes egenskaper og fordeling.
 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger i økologisk jordbruk og kan utveksle synspunkter og erfaringer samt formidle sentralt fagstoff om slike problemstillinger.
 • har innsikt i økologisk planteproduksjon i forhold til miljøhensyn, matproduksjon og økonomi.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Du får kunnskap som vil være nyttig i en jobb innen veiledning, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer, eller primærproduksjon hvor økologisk landbruk og økologiske varer er en viktig del.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper