Language: NOR | ENG

Ammeveiledning

 • Annet studiested Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 20 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist 15.april
 • Du jobber med ammende kvinner til daglig
 • Du ønsker økt kompetanse om amming
 • Du ønsker kunnskap fra det fremste faglige miljøet innen amming

Om utdanningen

Det er et behov for å heve kompetansen knyttet til amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) har derfor tatt initiativet til denne utdanningen og er vår oppdragsgiver.

Utdanningen skal gi teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og økte praktiske ferdigheter i ammeveiledning. Studiet omfatter de fagfelt som er aktuelle for forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og av forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Målgruppe

Studiet egner seg for helsepersonell som jobber med amming, for eksempel jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, ernæringsfysiologer og leger.

Er du barnepleier eller hjelpepleier kan du ta dette som et kurs: Kurs i ammeveiledning

Skjema for registrering av ammeveiledning

Skjema for registrering av ammeveiledning må følge med søknad til studiet:

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7570 under betaling og oppdragsstudier, fakultet for helse og sosialvitenskap. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet er organisert som et fleksibelt, samlings‐ og nettbasert selvstudium. I studiet gjøres
det bruk av det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter. I Fronter leveres oppgaver og
tester, man får tilgang til kompendium for utdanningen, finner litteratur etc.
Undervisningsformen for alle temaer i emnet Ammeveiledning er en kombinasjon av
selvstudier og arbeid med studieoppgaver knyttet til teori og praksis. Studiets
erfaringsbaserte karakter skal tas vare på ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter
og klinisk kompetanse vektlegges.
Det arrangeres to ikke‐obligatoriske studiesamlinger i løpet av studieåret. En ved studiestart
i august/september og en i januar. Begge samlingene går over to dager og avholdes i Oslo.
For de som ikke deltar disse dagene, lages en oppsummering fra samlingene som vil være
tilgjengelig på Fronter. Innholdet på samlingene vil være: Generell informasjon om studiet,
forelesninger, gruppearbeider, generell veiledning på oppgaver, treffe medstudenter,
veiledning i forhold til den engelske delen av pensum, spesielle problemstillinger og
kasuistikker etc.
Annen undervisning
Nasjonal kompetansetjeneste for amming har ansvar for å tilrettelegge kursundervisning i
Ammeveiledning trinn I‐IV eller tilsvarende kurs i løpet av studieåret, slik at studenter kan
delta på disse. Undervisningen på kursene er ikke obligatorisk, men er et tilbud hvor store
deler av pensum blir gjennomgått. Deltakeravgift til ammeveiledningskurs trinn I‐IV eller
tilsvarende er IKKE dekket av studieavgiften.

Opptakskrav

Treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå.

Alle søkere må i løpet av de siste ti år ha minimum to års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning. Det anbefales at deltakerne er tilknyttet et praksissted hvor de er i daglig kontakt med ammende kvinner under studietiden.

 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om anatomiske og fysiologiske forutsetninger for ammingen
 • har kunnskap om morsmelkens innhold
 • har kunnskaper om framgangsmåter for å finne forskningsbasert kunnskap
 • har kunnskap om ammingens betydning for mor og barns helse
 • har kunnskap om barn med spesielle behov som berører ammingen

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan veilede og gi råd om amming til mødre og deres familier
 • kan anvende kunnskap i praktisk ammeveiledning gjennom hele ammeperioden
 • kan anvende hjelpemidler i ammingen
 • kan undervise, veilede og gi råd til arbeidskollegaer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid med amming
 • tar initiativ til evaluering/forbedring av praksis på eget arbeidssted
 • har kunnskaper om ammingens betydning i et samfunnsperspektiv

Emner

Ammeveiledning

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet vil gi en omfattende teoretisk kunnskap om amming som vil bidra til å gi helsepersonell kompetanse til å gjennomføre en optimal ammeveiledning. Fullført og bestått studie gir mulighet for betegnelsen ”Ammeveileder Nasjonal kompetansetjeneste for amming”.

Hva koster det?

Eksamensavgift kr 4200,- + studieavgift til Nasjonal kompetansetjeneste for amming kr 6750,- i tillegg til semesteravgift

Faglig ansvarlig ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Kontakt: tgreve.nka@gmail.com

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap