Language: NOR | ENG

Naturfag 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet Naturfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Dette inngår som en del av den økte satsningen på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Deltagerne får fagdidaktisk og faglig fordypning i grunnleggende naturfagemner som er sentrale for deres undervisning. I tillegg får de verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning med vekt på utforskning, arbeid med kjerneelementene, begynneropplæring i naturfag og de tverrgående temaene bærekraftig utvikling og livsmestring. Videre vil deltagerne få kjennskap til didaktisk forskning, og prøve ut ulike undervisningsmetoder i naturfag tilpasset elever på barnetrinnet.

Hva er kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Undervisningsopplegg høst 2020:
Ukedager: Mandag/tirsdag/onsdag og mandag/tirsdag

Samlinger høst 2020:
24.-25.-26. august - digital undervisning
21.-22. september - undervisning på campus
09.-10. november - digital undervisning

Vi tar forbehold om endringer, jf. de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene i forbindelse med Korona-pandemien. Følg med på  våre nettsider for oppdateringer fram mot studiestart.
Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
11.-12. januar
08.-09.-10. mars
10.-11. mai

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred faglig og fagdidaktisk kunnskap i sentrale emner relevant for undervisningsfaget naturfag
 • har kunnskap om begynneropplæring i naturfag
 • har kunnskaper om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • har kunnskap om et variert spekter av undervisningsmetoder i naturfag og deres fagdidaktiske begrunnelser

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæring av sentrale ideer og kjerneelementer i naturfag og i de grunnleggende ferdigheter tilpasset elever på trinn 1.-7. trinn
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning med varierte undervisningsmetoder
 • kan tilrettelegge for tilpasset opplæring i naturfag
 • kan analysere og reflektere over egen undervisning og elevenes læring i et naturfagdidaktisk perspektiv

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har kompetanse til å gi elevene variert opplæring i naturfag etter gjeldende læreplan for grunnskolen
 • har kompetanse til å jobbe med bærekraftig utvikling og livsmestring på barnetrinnet

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på barnetrinnet. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med naturfagundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet bidrar til økt faglig, didaktisk og metodisk kompetanse i naturfag for lærer på 1.-7. trinn i grunnskolen. Påbygging av studiet gjennom emnet Naturfag 2, kan kvalifisere til fordypningsstudier i naturfag innen Master i realfagdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper