Naturfag 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udir's søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet Naturfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Dette inngår som en del av den økte satsningen på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Deltagerne får fagdidaktisk og faglig fordypning i grunnleggende naturfagemner som er sentrale for deres undervisning. I tillegg får de verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning med vekt på utforskning, arbeid med kjerneelementene, begynneropplæring i naturfag og de tverrgående temaene bærekraftig utvikling og livsmestring. Videre vil deltagerne få kjennskap til didaktisk forskning, og prøve ut ulike undervisningsmetoder i naturfag tilpasset elever på barnetrinnet.

 

Ny studieplan for studieåret 2019-2020 er lagt ut med forbehold om godkjenning i studieplanutvalget.

Hva er kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Naturfag 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studentintervju

Chamilla Kristoffersen jobber til daglig som lærer på Søbakken skole i Elverum. Hun har studert Naturfag 1-7 gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen. 

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020

Ukedager: Mandag/tirsdag + onsdag

Høst 2019:
26.-27.-28. august
23.-24. september
11.-12. november

Vår 2020:
20.-21. januar
02.-03.-04. mars
11.-12. mai

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred faglig og fagdidaktisk kunnskap i sentrale emner relevant for undervisningsfaget naturfag
 • har kunnskap om begynneropplæring i naturfag
 • har kunnskaper om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • har kunnskap om et variert spekter av undervisningsmetoder i naturfag og deres fagdidaktiske begrunnelser

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæring av sentrale ideer og kjerneelementer i naturfag og i de grunnleggende ferdigheter tilpasset elever på trinn 1.-7. trinn
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning med varierte undervisningsmetoder
 • kan tilrettelegge for tilpasset opplæring i naturfag
 • kan analysere og reflektere over egen undervisning og elevenes læring i et naturfagdidaktisk perspektiv

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har kompetanse til å gi elevene variert opplæring i naturfag etter gjeldende læreplan for grunnskolen
 • har kompetanse til å jobbe med bærekraftig utvikling og livsmestring på barnetrinnet

Opptakskrav

Fullført minimum treårig lærerutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet bidrar til økt faglig, didaktisk og metodisk kompetanse i naturfag for lærer på 1.-7. trinn i grunnskolen. Påbygging av studiet gjennom emnet Naturfag 2, kan kvalifisere til fordypningsstudier i naturfag innen Master i realfagdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper