Profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Formålet med doktorgradsstudiet er å bidra til å styrke kompetansen i, og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for, lærerutdanningene. Samtidig skal studiet bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler.

Både nasjonalt og internasjonalt har lærerutdanningene de siste tiårene vært preget av to trender:

  1. styrking av forskningstilknytningen
  2. styrking av praksistilknytningen

I de siste norske reformene framheves  integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert som sentrale kvalitetskriterier, og det er et mål at lærerutdanningene skal kvalifisere for forskningsbasert profesjonsutøvelse. Disse utfordringene utforskes i ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Click here for information in English. 

Ph.d.-programmet har sin faglige forankring i lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet (grunnskolelærerutdanninger, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanninger, lektorutdanning,  praktisk-pedagogisk utdanning samt masterstudiene i kultur- og språkfagenes didaktikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur og realfagenes didaktikk), og i høgskolens forskning knyttet til disse utdanningene (se Oppvekst og utdanning).

HINN har lang tradisjon for en satsing på språk- og kulturfag og på forskning og tverrfaglig samarbeid mellom norsk, musikk, engelsk og pedagogikk. Flerkulturell pedagogikk er et viktig slikt samarbeidsområde. I dette området inngår også religions- og livssynsfaget. Gjennom ph.d.-programmet styrkes det tverrvitenskapelige samarbeidet om lærerutdanningsfagene og om tverrfaglige temaer på tvers av barnehagen og skolens arbeidsområder som bærekraft og folkehelse. Samarbeidet utvides dermed også til nye skolefag som samfunnsfag, kroppsøving og realfag.

Nyttige lenker