Organisering og regelverk

Reglementer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet (ph.d.-forskriften)

Ph.d.-håndboka er en samling felles retningslinjer for alle ph.d.-programmene ved HINN

Ph.d.-programmenes retningslinjer:

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi

Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompteanseutvikling

Ph.d. i helse og velferd

Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Les mer om det systematiske kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene her.

Administrative prosedyrer og rutiner for ph.d.-utdanningen ligger som saksdokument 18/02560-6 i P360

Andre felles retningslinjer ved HINN

Etiske retningslinjer for veiledere ved HINN

Veiledning for ph.d.-kandidatenes tillitsvalgte og representanter

Retningslinjer for ansettelse som stipendiat

Retningslinjer for godkjenning av kurs på ph.d.-nivå

Styret

Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved HINN. Styret vedtar om høgskolen skal søke om akkreditering av ph.d.-utdanning, og om ph.d.-utdanninger skal avvikles. Styret mottar årlig rapport om ph.d.-utdanningenes virksomhet.

Rektor

Styrets ansvar for forskerutdanningen forvaltes av rektor. Rektor har fastsatt mandat og sammensetning for ph.d.-utvalgene på fakultet.

Les mer om Rektor/prorektorens rolle i kvalitetsarbeidet her.

HINNs FoU-utvalg

Høgskolens FoU-utvalg er et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder HINNs forskningsvirksomhet, det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet og ph.d.-utdanningene. FoU-utvalget har delegert til Samarbeidsutvalg for forskerutdanning for å:

  • forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner for ph.d.-programmene
  • behandle de årlige rapportene fra fakultetenes ph.d.-utvalg og fremme tiltak som sikrer ph.d.-programmenes kvalitet
  • gi råd til rektor angående vedtak som omhandler ph.d.-forskriften §§ 5-6, 5-7 og 5-8, vedrørende tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen

Les mandatet til Samarbeidsutvalg for forskerutdanning her.

Les hele FoU-utvalgets mandat og sammensetning her.

Dekan

  • Dekan har overordnet ansvar for ph.d.-programmet, dets utvikling, bemanning, kvalitetsarbeid og samspill med omgivelsene.
  • Hvert år skal dekanen skrive en kvalitetsrapport som inkluderer en evaluering av ph.d.-utdanningen og dens studiekvalitetssikring.
  • Dekanen oppnevner ph.d.-utvalgets medlemmer.

Ved de fleste fakultetene er ansvaret for fakultetets tilnærming til forskning, forskningskultur og utvikling av forskergrupper delegert fra dekan til prodekan forskning. Prodekan forskning sitter derfor i fakultetets ph.d.-utvalg.  

Les mer om Dekan og prodekanenes rolle i studiekvalitetsarbeidet her.

Ph.d.-utvalg

Ph.d.-utvalg er det rådgivende organ for dekan i faglige beslutninger generelt og for innholdet i ph.d.-utdanningene spesielt. Utvalget har ansvar for at opplæringsdelen i ph.d.-utdanningene sammen med avhandlingsarbeidet utgjør en utdanning på høyt faglig nivå og følger internasjonale standarder.

Ph.d.-utvalget fungerer som studieprogramutvalg når studiekvalitetssaker skal behandles. Da kalles emneansvarlige inn til ph.d.-utvalgsmøtet, slik at sammensetningen tilsvarer studieprogramutvalgets.

Ph.d.-utvalgen behandler årlig kvalitetsrapport fra ph.d.-leder slik det står i kvalitetssystemet.

Les hele mandatet til Ph.d.-utvalgene her. Se det enkelte ph.d.-programs nettside for for informasjon om de enkeltes utvalgenes virke og medlemmer.

Ph.d.-leder

Ph.d.-leder er faglig leder og studieprogramansvarlig. Det vil si at ph.d.-leder har det daglige ansvaret for studiekvaliteten og for kvalitetsarbeidet. Ph.d.-leder skal påse at veiledningen fungerer etter forutsetningene og iverksette forbedringstiltak som ph.d.-utvalget har vedtatt.

Ph.d.-leder skal sørge for at det til enhver tid er valgt en tillitsvalgt blant ph.d-kandidatene.Les mer om studieprogramansvarliges rolle i kvalitetsarbeidet her.

Ph.d.-koordinator

Ph.d.-koordinator har ansvar for å koordinere daglig drift, og er kontaktperson for stipendiatene ved diverse spørsmål. Ph.d.-koordinator sitter også som sekretær i ph.d.-utvalget. 

Ph.d.-koordinatorene for de enkelte programmene deltar også i ph.d.-koordinatorforum. Dette forumet ledes av Prorektor forsknings stab. 

Institutt/personalansvarlig

Skal sikre at ph.d.-kandidaten til enhver tid har tilgang på nødvendig infrastruktur, jamfør Avtale om opptak til ph.d.-utdanning.

Skal sikre tilknytning til fagmiljø, med internasjonal orientering og eventuell tilknytning til forskergruppe

Personalansvarlig skal gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med stipendiater som er ansatt ved HINN.

Ph.d.-kandidatenes tillitsvalgte

Tillitsvalgt er ph.d.-kandidatenes representant i både ph.d.-utvalget og andre møtefora på ph.d-programmene, og fungerer som ph.d.-kandidatenes talerør i det løpende kvalitetsarbeidet. Tillitsvalgt skal formidle synspunktene til ph.d.-kandidatene  på ph.d.-programmet, og representere i saker som blir tatt opp. Tillitsvalgt bidrar gjennom å gi tilbakemelding om emner eller forelesere m.m., og kan løfte større prinsipielle saker i ph.d.-utvalget. 

Den tillitsvalgte får kjennskap til andres personlige forhold, og har derfor taushetsplikt etter de regler som gjelder i forvaltningslovens § 13.

Veileder for ph.d.-kandidatenes tillitsvalgte og representanter

Ph.d.-kandidaten

Ph.d.-kandidater skal sette seg inn i de lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for dem, både som studenter og som arbeidstakere.

Den enkelte ph.d.-kandidat forventes å delta aktivt i fagmiljøet og i evaluering av emner, ph.d.-programmet og av læringsmiljøet.

Nyttige nettsider

Publisert 16. juni 2021 13:29 - Sist endret 19. apr. 2022 12:34