English version of this page
Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad

Professor

E-post
lise.kulbrandstad@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 72 16
Mobilnummer
+47 979 84 065

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Studiested Hamar, Rom 2B234B

Kort om

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk med spesialisering i lesing og norsk som andrespråk. Hun leder Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også i ledelsen av fakultetets forskergruppe Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster. Hun har pågående forskningsprosjekter om språk og lesing på tvers av fag, norskopplæring for voksne innvandrere, norskfaget i lys av språklig mangfold og lærerprofesjonen. 

Kulbrandstad har siden 2017 vært styreleder i NOKUT. Fra 2021 leder hun UHR-Lærerutdannings najonale fagorgan for ph.d.-utdanning. I perioden 2007-2015 var hun rektor ved Høgskolen i Hedmark og medlem og nestleder av styret for Universitets- og høgskolerådet. Som rektor var arbeid med utdanningskvalitet, forskningsledelse, regionalt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv og systematisk arbeid med å kvalifisere høgskolen for universitetsstatus sentrale arbeidsoppgaver. Kulbrandstad er utnevnt som æresdoktor ved Karlstads universitet, hvor hun i en periode også har vært gjesteprofessor. 2017-2020 var hun medlem av den norske UNESCO-komiteen og leder av rådet ved Barnebokinstituttet. 

Studieåret 2022-2023 underviser Kulbrandstad på følgende emner på ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag: Kvalitative metoder, Kvalitative metoder med vekt på intervju og aksjonsforskning og Profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Teoretiske perspektiver. 

Publikasjoner

 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Kvammen, Per Ivar (2022). Læreroppfatninger om språkstøttende fagundervisning i språklig heterogene klasser. En kasusstudie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 8, s. 93–108. doi: 10.23865/ntpk.v8.3666. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeland, Birgitta Ljung & Kulbrandstad, Lise Iversen (2022). Powerful Knowledge of Language and Migration in Norwegian and Swedish Textbooks. I Hudson, Brian; Gericke, Niklas; Olin-Scheller, Christina & Stolare, Martin (Red.), International Perspectives on Knowledge and Curriculum. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350167100. s. 67–78.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Kulbrandstad, Lars Anders (2022). Reinventing Subject Teaching in Integrated Teacher Education Programmes for Primary School in Norway. I Hudson, Brian; Gericke, Niklas; Olin-Scheller, Christina & Stolare, Martin (Red.), International Perspectives on Knowledge and Quality. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350178427. s. 30–39.
 • Pauline, Book & Kulbrandstad, Lise Iversen (2021). From listening to writing in science: Exploring a literacy activity in multilingual middle-schoolclassrooms. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN 2535-7697. 15(1), s. 69–88. doi: 10.23865/up.v15.2514. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kulbrandstad, Lise Iversen; Ljung Egeland, Birgitta; Nordanger, Marte & Olin-Scheller, Christina (2020). Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 36(2), s. 5–20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Tenfjord, Kari (2020). Innramming av et forskningsfelt. Forskning om norsk som andrespråk i lys av et utvalg doktorgradsavhandlinger. I Kulbrandstad, Lars Anders & Steien, Guri Bordal (Red.), Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag. ISSN 9788283900422. s. 109–134.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2019). Å se norskfaget med andrespråksbriller. En studie av læremidler for 5.-7. trinn. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 35(2), s. 7–40. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Ljung Egeland, Birgitta (2019). Kraftfull kunnskap - en studie av temaet språk og migrasjon i svenske og norske lærebøker på mellomtrinnet. ASLAs skriftserie. ISSN 1100-5629. 27, s. 137–160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Laursen, Helle Pia (2018). Flerspråklige elever møter skolens tekstunivers: Å utvikle litterasitet på andrespråket. I Gujord, Ann-Kristin Helland & Randen, Gunhild Tveit (Red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202584702. s. 289–310.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2018). Høgskolen i Hedmark 1994-2016. Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet. I Haugen, Bjørn Sverre Hol & Pedersen, Mona (Red.), Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS. ISSN 978-82-8305-057-8. s. 183–216.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2018). Developing research-based literacy teaching practices for diverse schools in Norway. I Kulbrandstad, Lars Anders; Engen, Thor Ola & Lied, Sidsel (Red.), Norwegian perspectives on education and cultural diversity. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781527505872. s. 40–64.
 • Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lise Iversen; Kulbrandstad, Lars Anders & Lied, Sidsel (2018). Education and diversity: Introduction of a multidisciplinary research group. I Kulbrandstad, Lars Anders; Engen, Thor Ola & Lied, Sidsel (Red.), Norwegian perspectives on education and cultural diversity. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781527505872. s. 2–37.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Fra lesing til literacy – et perspektivskifte i undervisning og forskning. Sprogforum. ISSN 0909-9328. 22(65), s. 12–18.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Integration and language education in Norwegian immigration policy documents 1980–2016. Apples - Journal of Applied Language Studies. ISSN 1457-9863. 11(3), s. 101–120. doi: 10.17011/apples/urn.201712104586.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Kulbrandstad, Lars Anders (2017). Framveksten av et profesjonsrettet lærerutdanningsfag i norsk - nasjonale linjer og bidrag fra Hedmark. I Løtveit, Morten (Red.), Tidssignaler: Lærerutdanningsfag i utvikling: Utdanning av lærere på Hamar - 150 år. Oplandske Bokforlag. ISSN 9788275182515. s. 137–166.
 • Alstad, Gunhild Tomter & Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Linguistic diversity and literacy practices in early childhood education in Norway. I McLachlan, Claire J & Arrow, Alison W (Red.), Literacy in the early years : Reflection on international research and practice. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 9789811020759. s. 43–61. doi: 10.1007/978-981-10-2075-9.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2022). How to make use of educational research? Round table discussion.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Danbolt, Anne Marit Vesteraas (2022). Teaching literacy to adult migrants. An interview study exploring professional practices.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas & Kulbrandstad, Lise Iversen (2022). Norsklæreres refleksjoner om profesjonsutøvelse. En studie av lærere for voksne innvandrere med liten skolebakgrunn.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2022). Hva kjennetegner andrespråksdidaktikken?
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2021). Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og forskning i/for/på lærerutdanning .
 • Hajer, Maaike & Kulbrandstad, Lise Iversen (2021). Reconceptualizing the role of subject area teachers in second language literacy development.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2021). Today we spend more time on reading texts together’. The fifth grade team reflects on subject literacy teaching. .
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Ljung Egeland, Birgitta (2021). Exploring linguistic diversity in textbooks for Norwegian and Swedish middle school students.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2021). Samisk i norskfaget – en analyse av læremidler for mellomtrinnet.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2021). Reinventing subject teaching in Norwegian teacher education, A move towards developing powerful professional knowledge.
 • Ljung Egeland, Birgitta & Kulbrandstad, Lise Iversen (2019). 'Powerful knowledge'of language and migration in Norwegian and Swedish middle school textbook assignments.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2019). Språk og læring på tvers av fag. En gjennomtenking av arbeid med fag i språklig mangfoldige klasserom.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2019). Tegn på sprog - sett gjennom norske forskerbriller, Tegn på sprog - set udenfra. Fire perspektiver. Københavns Professionshøjskole. s. 13–28.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Kulbrandstad, Lars Anders (2019). Nyere tysk og norsk andrespråksforskning - temaer og trender.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Ljung Egeland, Birgitta (2019). Powerful knowledge. Language and migration in Norwegian and Swedish middle school textbooks.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Ljung Egeland, Birgitta (2018). Kraftfull kunnskap om språk og migrasjon i mellomtrinnets lærebøker i norsk- og svenskfaget.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Ljung Egeland, Birgitta (2018). «Kraftfull kunnskap» – tematisering av språk og migrasjon på mellomtrinnets norsk- og svenskfag.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2018). Second language teaching practices across the curriculum.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2018). Key take-aways from the Global Education Monitoring Report 2017/18.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Kulbrandstad, Lars Anders (2017). Laguage and Literacy in multilingual contexts.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Charlotte, Gustavsson (2017). Lise Iversen Kulbrandstad, Hedersdoktor vid lärarutbildningen. [Internett]. https://www.kau.se/om-universitetet/om-karlstads-universitet.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Stolare, Martin (2017). Migration och transformation av "powerful knowledge".
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Fem minutter om lærerrollen.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Lesing i et andrespråksperspektiv.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Fifth graders learning about spiders.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Profesjonalisering ovenfra og innenfra. Om lærerrollen.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Encounters with texts in grade five – minority students learning about spiders.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Norwegian teacher education and the latest reforms. Research-based, integrated and with a focus on cultural and linguistic diversity.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Kommentar til det å bli hedersdoktor og om leseforskning. [Radio]. P4 Värmland.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Hjerte og hjerne. Samtale med årets hedersdoktorer.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Ljung Egeland, Birgitta (2017). Language and migration.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Studienært kvalitetsarbeid. Oppsummering.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas & Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Klasseromskulturer for språklæring.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Å lære norsk som andrespråk.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Lesing og leseopplæring med et særlig blikk for elever med norsk som andrespråk.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Økt språklig og kulturelt mangfold i skolen - utfordringer og muligheter.
 • Alstad, Gunhild Tomter & Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Flerspråklige perspektiver i rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2017). Flerspråklige elever møter skolefagenes tekster. En forskningsoppsummering.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Lesing i flerkulturelle klasser.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Lesing i flerkulturelle klasser, med blikk for elever med svensk (norsk) som andrespråk.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Ordförråd och begrepp inom alla ämnen.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklassinger lærer om edderkopper.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklasseteamet reflekterer over skolens tekstmangfold i lys av andrespråkselevenes utfordringer.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Lesing i flerkulturelle klasser. Med blikk for elever med svensk (norsk) som andrespråk.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Møter med tekster i 5. klasse. Resultat fra et pilotprosjekt i Transitions in Education.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Et janusperspektiv på lærerutdanning - fra 1975 til 2025.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Fremtidens lærerutdanninger.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Møte med tekster i femte klasse - resultater fra en pilotstudie.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen; Fridriksson, Finnur; Lainio, Jarmo & Martin, Maisa (2016). Language educational policies in the Nordic countries and the Nordic Model after the refugee crisis - Quo vadis?
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). They fall behind in the content areas - minority students reading to learn in their second language.
 • Skrefsrud, Thor-Andre; Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Engen, Thor Ola; Alstad, Gunhild Tomter & Kulbrandstad, Lars Anders [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Nyankomne elever. Hamar arbeiderblad.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Møte med tekster i 5. klasse. Om schoolscape, ordforråd og læreboktekster.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). "Til beste for elevers utvikling og læring" Om å utdanne morgendagens grunnskolelærere.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Hilsen ved åpningen av NORDAND 12.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Sommeravslutning. Hamar arbeiderblad.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Om å få morgenteen i vrangstrupen. Hamar arbeiderblad.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Fra fornorskingspolitikk til status som urfolk. Glimt fra samisk historie og nåtid.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Hilsen til årsmøte i Utdanningsforbundet i Hedmark.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Om arbeidet med femårige integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå, Innledning til diskusjon.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Rammeplanutvalgets mandat og arbeid.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Framtida for lærerutdanningene - nye rammeplaner.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2015). Encounter with texts in 5th grade, Transitions in education.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Uvanlig og vanlig språkinnlæring. Hamar arbeiderblad. s. 20–20.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2015). Når en ser både bakover og framover. Hamar arbeiderblad. s. 19–19.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Framtidens bibliotek, fra et høgskoleperspektiv.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Dietrichs, Pål Einar (2014). Høgskolen i Hedmark mot 2020. Østlendingen.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Opening address. ALA 2014.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Høgskolen i Hedmark 20 år. [Radio]. NRK Hedmark/Oppland nyhetsmorgen.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Doktorgradsstafett endte uavgjort. [TV]. NRK, Østnytt.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Opening address. Celebrating appointment of UNESCO Chair to Hedmark University College.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Rektors tale ved Høgskolen i Hedmarks 20-års jubileum.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Utfordringer for UH-sektoren, sett fra UHR.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Utdannelser og utdannelsesstrukturer i det norske høgskolesystemet.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Else og NOA NOA.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Overgangen fra videregående til høyere utdanning, fra et høgskolesynspunkt.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Åpning av utstilling om Alf Prøysen.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen (2020). Innspill til melding om styring av statlige høgskoler og universiteter. Kunnskapsdepartementet.
 • Buchardt, Mette; Kulbrandstad, Lise Iversen; Pitkanen-huhta, Anne & Holm, Lars (2019). Tegn på sprog - set udenfra. Fire perspektiver. Københavns Professionshøjskole.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Besøksadresse

Peder Balkes Hus (Hovedbygg fløy B – midterste del)
Holsetgata 31, N-2318 Hamar
Rom 2B234B
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum