English version of this page

Kulturorientert musikkpedagogikk

Hovedmålet for forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk er å utforske perspektiver som er relevante for det musikkpedagogiske fagområdet gjennom en Cultural Studies-inspirert teoretisk linse.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox

Dette innebærer å undersøke sammenhengene mellom musikk og det omkringliggende samfunnet, ulike kulturelle uttrykk knyttet til populærmusikk, samt musikkens betydning i det flerkulturelle samfunnet. Videre anlegges et kulturdidaktisk perspektiv på musikkpedagogisk virksomhet.

En slik inngang åpner for å utforske hvordan undervisnings- og læringspraksiser fremstår som arenaer for konstruksjon og forhandling av mening, makt og identitet, og medfører også en forståelse av formelle og uformelle undervisnings- og læringspraksiser som likeverdige punkter på et utdanningsrelatert kontinuum, snarere enn som adskilte virkeligheter.

Hva forsker vi på?

Forskergruppen tilnærmer seg målene skissert ovenfor gjennom gjennomføringen av ett større prosjekt der flere av gruppens medlemmer er involvert, samt gjennom en rekke mindre og mer individuelt baserte studier.

Mer om forskergruppen

Prosjektet “Musical gentrification and socio-cultural diversities” er støttet av Norges forskningsråds FRIPRO-program i perioden 2013-2017, og omfatter fem av gruppens interne medlemmer samt de tre eksterne samarbeidspartnerne. Professor Petter Dyndahl er leder for dette prosjektet. For mer informasjon, se prosjektets egne nettsider.

Prosjektet “Musical gentrification and socio-cultural diversities” (NFR-støttet 2013-2017) omfattet fem av gruppens daværende medlemmer samt tre eksterne samarbeidspartnere. Et viktig bidrag fra studien er antologien Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility (2020). Studien blir videreført i prosjektet DYNAMUS - The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state (NFR-støttet 2018-2022). Her samarbeider masterstudenter med seniorforskere, PhD-studenter og en postdoktor om å utvikle kunnskap om betydningen av musikkopplæring for sosial deltagelse og mobilitet på tre formelle og uformelle opplæringsarenaer. Et tredje større prosjekt medlemmer i gruppa deltar i er Erasmus+ finansierte MaMuMi – mapping the musics of migration 2019-2021 som utforsker musikalske workshops med vekt på deltakernes bidrag som ledd i interkulturell utveksling.

Et annet viktig delområde i forskergruppens virksomhet, er utforskingen av barn og unges musikalske virkeligheter og forutsetningene for disse, både i og utenfor rammene av ulike skoleslag, og ofte sett i lys av den økende flerkulturaliteten som finnes i det norske samfunnet.

Pågående og nylig avsluttede prosjekter omfatter følgende arenaer for musikkrelatert undervisning og læring: Barnehage/småskoletrinnet, kulturskole, videregående skole, høyere musikkutdanning samt en rekke uformelle læringsarenaer.

Et tredje sentralt område, som kan sies å ha stor tilknytning til og relevans for det NFR-støttede prosjektet omtalt ovenfor, er forskning innenfor populærmusikkfeltet.

Leder og kontaktperson

Medlemmer