Barnehagemiljø og krenkelser

 • Annet studiested
 • Varighet: 1,5
 • Nettbasert
 • Søknadsperiode Løpende påmelding til 15. april 2019

Om utdanningen

Nettkurset har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, hos barnehageeier og barnehagemyndighet, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og barnehagens kollektive kompetanse.

I de tre semestrene kurset varer, strekker alle ansatte i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:

 • I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.

Påmelding 

Nettkurset piloteres i 2018-2019 av 69 barnehager i 13 fylker (pulje 1).

Pulje 2 starter i august 2019. Påmeldingsfristen var 1. mars 2019, men det er en del ledige gratisplasser, og vi kjører løpende påmelding til 15. april 2019. Først til mølla!

Det er styrer som melder på barnehagen og forplikter hele organisasjonen til kursprosessen. I mange kommuner og for enkelte barnehageeiere vil det være aktuelt å ha med flere barnehager, kanskje alle, men eier eller myndighet kan altså ikke legge inn en felles påmelding. 

Våren 2019 arbeider styrer og resten av ledelsen i barnehagen med et forberedelsesmateriell, der også barnehageeier/myndighet, tillitsvalgte, ansatte og foreldre involveres.

Se flere detaljer  Klikk her for påmelding

Barnehagemiljø og krenkelser

Noen sitater fra styrere i pulje 1

 • - Bra at alle i personalgruppa er involvert og øver i fellesskap.
 • - Godt oppbygde modular med ei hensiktsmessig blanding av fagstoff, refleksjonar, praktisk arbeid og gruppearbeid.
 • - Bra med støttemateriellet – spesielt dei små videosnuttane. Dei er veldig inspirerande.
 • - Kurset er lett å omsette i allerede etablerte møter og samhandlingsformer i barnehagen.
 • - Det er god blanding mellom teori, refleksjonsoppgåver og praktiske treningsoppgåver for personalet. Teorien blir omsett i praksis omgåande. 

Praktisk informasjon

Første pulje startet i august 2018. Andre pulje starter i august 2019 (forberedelser for ledelse og eier/myndighet våren 2019)

Kursets organisering 

Kurset varer i 1,5 år, og i hvert semester øver deltakerne på ulike områder:

 • Semester A: Undersøke og analysere
 • Semester B: Håndtere krenkelser
 • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

I starten av hvert semester deltar eiere, ledere og myndighet i et videoseminar. 

Det er mulig å utvide gjennomføringstiden til 2 år.

Arbeidsmåter
Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Alle de tre semestrene har en innledning med intensjoner, relevant regelverk og kunnskap om barnehagemiljø og krenkelser. Videre er det 3-5 moduler med ulike fokus relatert til semesterets tema, og en avslutning med analyse og tilstandsvurdering. I innledningen kommer det fram hvilken fleksibilitet ledelsen har i gjennomføringen. Noen av modulene må gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Andre ganger kan barnehagen selv bestemme rekkefølgen.

Hver modul har 5-10 ulike læringselementer som skal bidra til at barnehagen og den enkelte nærmer seg målet som er beskrevet for semesteret. Et læringselement kan være en film som skal sees, en tekst som skal leses, en problemstilling som skal diskuteres, en digital "bok" med ulike korte elementer, en oppgave som skal gjøres eller noe som skal prøves ut eller undersøkes i miljøet. Enkelte læringselement krever samarbeid mens andre kan gjennomføres individuelt. 

 

 

Veien videre

Helt til slutt i kursløpet leverer hver enkelt deltaker en kort avsluttende refleksjonstekst som blir lest og vurdert av fagpersoner ved HINN. Deltakere som får godkjent sin tekst og har fullført de obligatoriske læringselementene underveis, får utstedt kursbevis. Kursbeviset innebærer ingen formelle studiepoeng, men gir rett til senere å gjennomføre studiet Læringsmiljø og krenkelser (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Innlandet med et sterkt redusert studieløp. Studiet tilbys etter planen årlig fra høsten 2020. 

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet dekker kursavgiften for pulje 2