Language: NOR | ENG

Barnehagemiljø og krenkelser

 • Annet studiested
 • Varighet: 1,5
 • Nettbasert
 • Søknadsperiode Løpende påmelding fra 1. mars 2020

Om utdanningen

Nettkurset har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, hos barnehageeier og barnehagemyndighet, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og barnehagens kollektive kapasitet.

I de tre semestrene kurset varer, strekker alle ansatte i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:

 • I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.

Påmelding 

Første versjon av nettkurset åpnet i 2018. I versjon 3, som er tilgjengelig fra 1. mars 2020, har vi innført fleksibelt oppstartstidspunkt. Interesserte barnehager kan melde seg på og starte opp når som helst i året. Fra oppstartstidspunktet kan barnehagen benytte inntil 2,5 år til å fullføre arbeidet med kurset. Kurset vil være åpent for påmelding fram til 1. mars 2021, men åpningstiden utvides dersom det er interesse og Utdanningsdirektoratet fortsetter å dekke fellesutgiftene.

Det er styrer som melder på barnehagen og forplikter hele organisasjonen til kursprosessen. I mange kommuner og for enkelte barnehageeiere vil det være aktuelt å ha med flere barnehager, kanskje alle, men eier eller myndighet kan altså ikke legge inn en felles påmelding. 

Versjon 3 vil oppdateres løpende i tråd med endringer i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø. 

Se flere detaljer  Klikk her for påmelding

Barnehagemiljø og krenkelser

Noen sitater fra styrere i pulje 1

 • - Bra at alle i personalgruppa er involvert og øver i fellesskap.
 • - Godt oppbygde modular med ei hensiktsmessig blanding av fagstoff, refleksjonar, praktisk arbeid og gruppearbeid.
 • - Bra med støttemateriellet – spesielt dei små videosnuttane. Dei er veldig inspirerande.
 • - Kurset er lett å omsette i allerede etablerte møter og samhandlingsformer i barnehagen.
 • - Det er god blanding mellom teori, refleksjonsoppgåver og praktiske treningsoppgåver for personalet. Teorien blir omsett i praksis omgåande. 

Praktisk informasjon

Kursets organisering 

Kurset har 3 deler med en stipulert varighet på ett semester hver. I tillegg gjennomfører ledelsen en forberedelsesmodul.

 • Forberedelse: Ledelsen arbeider med et forberedelsesmateriell der også eier, myndighet, tillitsvalgte, ansatte og foreldre involveres (2-3 måneder)
 • Semester A: Undersøke og analysere (for alle ansatte)
 • Semester B: Håndtere krenkelser (for alle ansatte)
 • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser (for alle ansatte)

Fra oppstart er kurset tilgjengelig i 2,5 år, altså nesten ett år lengre enn stipulert tid. Trykket vil bli noe lavere ved full utnyttelse av hele tidsrammen, men arbeidet vil uansett okkupere mye av barnehagens utviklingstid/personalmøtetid. I oppstartsfasen bør ikke barnehagen gjennomføre andre parallelle satsninger.

Arbeidsmåter
Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Alle de tre semestrene har en innledning med intensjoner, relevant regelverk og kunnskap om barnehagemiljø og krenkelser. Videre er det 3-5 moduler med ulike fokus relatert til semesterets tema, og en avslutning med analyse og tilstandsvurdering. I innledningen kommer det fram hvilken fleksibilitet ledelsen har i gjennomføringen. Noen av modulene må gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Andre ganger kan barnehagen selv bestemme rekkefølgen.

Hver modul har 5-10 ulike læringselementer som skal bidra til at barnehagen og den enkelte nærmer seg målet som er beskrevet for semesteret. Et læringselement kan være en film som skal sees, en tekst som skal leses, en problemstilling som skal diskuteres, en digital "bok" med ulike korte elementer, en oppgave som skal gjøres eller noe som skal prøves ut eller undersøkes i miljøet. Enkelte læringselement krever samarbeid mens andre kan gjennomføres individuelt. 

For hver åttende barnehage som melder seg på, arrangerer vi et videoseminar. Den samme gruppa med åtte barnehager samles på nytt til videoseminar etter et halvt år og etter ett års arbeid med nettkurset. 

 

Veien videre

Helt til slutt i kursløpet leverer hver enkelt deltaker en kort avsluttende refleksjonstekst som blir lest og vurdert av fagpersoner ved HINN. Deltakere som får godkjent sin tekst og har fullført de obligatoriske læringselementene underveis, får utstedt kursbevis. Kursbeviset innebærer ingen formelle studiepoeng, men gir rett til senere å gjennomføre studiet Læringsmiljø og krenkelser (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Innlandet med et sterkt redusert studieløp. Studiet tilbys etter planen årlig fra høsten 2021. 

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet dekker kursets fellesutgifter. Egenandelen er kr 15.000,- per barnehage + kr 300,- per deltaker/ansatt. Egenandelen kan i de fleste fylker dekkes med midler fra Fylkesmannen i regional kompetansemodell. Ta kontakt med din kommune eller fylkesmann for å finne ut hvordan dere går fram.