Language: NOR | ENG

Lektorutdanning i språkfag

 • Varighet: 5 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 300 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du inspirere, utfordre og formidle kunnskap? Med en profesjonsutdanning med spesialisering i engelsk eller norsk, stiller du sterkt i et stort arbeidsmarked.

Om utdanningen

Lektorutdanningen i språkfag er en femårig profesjonsutdanning der du spesialiserer deg i enten norsk eller engelsk på masternivå. Lektorutdanningen er en lærerutdanning som kvalifiserer deg til undervisning på 8.-13. trinn i ungdomsskolen og videregående skole.

I tillegg til norsk eller engelsk som masterfag, velger du et støttefag som du også får undervisningskompetanse i. Du kan velge enten samfunnsfag, norsk eller engelsk som støttefag. Utdanningen inneholder også fagene pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet obligatorisk praksis. Praksis er i hovedsak lagt til videregående skole, men det er også noen uker i ungdomsskolen.

Praktisk informasjon

I det første studieåret skal du velge norsk eller engelsk som blir masterfaget ditt (Fag I). I tillegg har du 15 studiepoeng pedagogikk og veiledet praksis i det første studieåret.

I det andre studieåret starter du med Fag II, og da kan du velge mellom enten samfunnsfag eller det andre språkfaget (engelsk eller norsk). 

Jobbmuligheter

Lektorutdanning i språkfag kvalifiserer for tilsetting i lektorstilling i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket som krever høy kompetanse. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng fra videregående skole, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Ved opptak må søkere legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Emner

Semestertabell fordypning i engelsk

Emner med engelsk som fag 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Semestertabell fordypning i norsk

Emner med norsk som fag 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Fordypningsemner i engelsk (utvalg) på bachelornivå - hvilke to emner som tilbys oppgis semesteret før

Studiepoeng År 1

Fordypningsemner i norsk og engelsk (utvalg) på masternivå - hvilket emne som tilbys oppgis semesteret før

Studiepoeng År 1

Utenlandsopphold

Som student på lektorutdanning i språkfag med engelsk i fagkretsen vil du kunne søke om et tilrettelagt utvekslingsopphold ved en av høgskolens samarbeidspartnere i USA eller Storbritannia. Vi kan for eksempel varmt anbefale et semester ved det norske studiesenteret i York, slik Tim Skaret Sørensen har gjennomført. Hans opplevelse kan du lese mer om her.   

Har du norsk eller engelsk som fag, har du i vårsemesteret på ditt 4. studieår (til og med 2022) en unik mulighet til å reise til Zambia i 3 måneder.

Det er også mulig å søke om utenlandsopphold ved andre egnede utdanningsinstitusjoner.

Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole. Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. 

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på lik linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen.  All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over fem år. 

Veiledet og vurdert praksis tilrettelegges i hovedsak ved partnerskoler i Innlandet, i grunnskolen på 8.-10. trinn, og i videregående opplæring.

Studenter må påregne reisekostnader og reisetid/-vei i forbindelse med praksisperiodene.

Praksis for studieåret 2021-2022 er lagt til uke 4, 5, 6 og 7 i vårsemesteret 2022.

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet:
https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene/lektorutdanning-i-spraakfag

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:
https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer

Lurer du på noe om praksis? Kontakt Vigdis Eriksen 

Videre studiemuligheter

Utdanningen kan kvalifisere for PhD-studier. Høgskolen i Innlandet tilbyr PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, hvor engelskfaget og norskfaget utgjør to av kjerneområdene.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Lærer hjelper elev i første klasse og en medelev følger nysjerrig med

Det er lønnsomt å bli lærer

Ikke bare fører masterutdanningen til at startlønnen for lærere øker, men du kan også få slettet deler av studielånet ditt.

Lektorstudent Michael

- Jeg har kun gode ting å si om studiet

Erfaringen og kunnskapen Michael får som student på lektorutdanning i språkfag trekker han fram som det beste med studenttilværelsen.