Language: NOR | ENG

Bachelor i sosialt arbeid

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Enkelte livssituasjoner er vanskelige å løse alene. Som utdannet sosionom vil du kunne bistå enkeltmennesker og være med på å løse sosiale utfordringer i samfunnet.

Om utdanningen

Som utdannet sosionom vil du møte mennesker i vanskelige livssituasjoner. Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet." Du vil være kvalifisert for å bistå enkeltpersoner, familier og grupper med å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Det sosiale arbeidet foregår både på individ, gruppe, system og samfunnsnivå.

Sosionomstudiet ved Høgskolen i Innlandet legger spesielt vekt på at kritisk refleksjon kan bidra til at du kan skape forbedring og nødvendige endringer. 

Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra både teori og praksis, og fra egne og beslektede fagområder. Studentene skal beherske å tilrettelegge og gjennomføre prosesser i ulike profesjonelle sammenhenger. Studiet har fokus på personlig utvikling og faglig skikkethet i møte mennesker i ulike profesjonelle sammenhenger.

Sosionomutdanningen er inndelt i til sammen sju emner. For hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Det er lagt vekt på å integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og brukerkunnskap. Videre vektlegges trening i å lede prosesser gjennom likeverdig kommunikasjon. 

Du må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før du kan få gå videre i studiet.

Fullført og bestått studium i sosialt arbeid gir yrkestittelen sosionom.

Praktisk informasjon

Jobbmuligheter

Sosialt arbeid retter seg mot arbeid med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor.

Sosionomutdanningen kvalifiserer til profesjonelt sosialt arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste, og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Ved oppstart må studentene legge fram gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter gjennomført studie har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Bred kunnskap om sosialt arbeid og sosionomenes fagområde, fagets historiske utvikling og plassering i dagens samfunn, samt hvordan politikk, systembetingelser, kulturelt mangfold og minoritetsperspektiver spiller inn i fagets utvikling og anvendelsesområder.
 • Bred kunnskap om samfunnet og velferdstjenestene, sosialfaglige problemstillinger, teoretiske perspektiver, begreper og metoder innenfor fagområdet.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sosialt arbeid, og kan oppdatere din kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan framskaffe, henvise til, og anvende forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap på problemstillinger og faglige utfordringer i praktisk sosialt arbeid.
 • Behersker sosialfaglige tilnærmingsmåter og yrkesspesifikke ferdigheter som kvalifiserer til å gjøre faglig og etisk forsvarlige veivalg, og treffe beslutninger i nært samspill med andre aktører på individ, familie, gruppe og samfunnsnivå.
 • Kan kritisk reflektere, forstå og analysere komplekse sammenhenger mellom systembetingelser, enkeltmennesker og grupper.
 • Kan legge til rette for og utøve prosessledelse i møte med enkeltpersoner, grupper og profesjonelle samarbeidspartnere.
 • Kan formidle teori, faglige utfordringer, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan kritisk reflektere over egen og andres yrkesutøvelse, egne holdninger og ferdigheter som bidrar til å etablere relasjoner kjennetegnet av likeverd, respekt og tillit, samt nyttiggjøre deg veiledning.
 • Kan arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og oppvekstvilkår i samarbeid med mennesker, og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser.
 • Har innsikt i sentrale fag- og yrkesetiske problemstillinger og utfordringer i sosialt arbeid.
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere ulike arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor sosialt arbeid, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
 • Kan beherske digitale verktøy og kritisk reflektere over digitale rammebetingelser for yrkesutøvelsen.
 • Kan bidra til utvikling av god praksis skal gjennom dialog og refleksjon med andre innen sosialt arbeid og tilgrensende fagområder.

Emner

Bachelor i sosialt arbeid: struktur/emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Sosialt arbeid er et internasjonalt fag, og bachelor i sosialt arbeid/ BA Social Work er en internasjonal grad. I sosionomstudiet vil du få innsikt i internasjonale sosialfaglige perspektiver både gjennom undervisningen og litteraturen som benyttes. Deler av undervisningen og pensumlitteraturen vil være engelskspråklig.

Høgskolen har avtaler med en rekke internasjonale samarbeidspartnere som bidrar til internasjonale perspektiver i studiet. Sosionomstudiet har samarbeidspartnere både i India, England, Palestina, Danmark og Hellas.

Som student gis du anledning til å søke om å gjennomføre andre års praksisperiode i utlandet. Høgskolen vurderer og kvalitetssikrer relevante praksisplasser på lik linje med praksisplasser i Norge, og det stilles de samme faglige kravene til læringsutbytte for studentene. Mer om de mulige destinasjonene finner du her.  Ca. 10 prosent av studentkullet gis anledning til å gjennomføre praksisperioden sin i utlandet hvert år.

Hele eller deler av tredje studieår kan, etter godkjenning fra høgskolen, gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon utenlands.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet ta kontakt med studiekoordinator Åse Mari Fyksen: ase.mari.fyksen@inn.no.

Praksis

Som student på bachelor i sosialt arbeid vil du oppleve at det er gjennomgående praksisnær undervisning, ferdighetstrening og prosjektarbeid. Den delen av praksisstudiene som gjennomføres i autentiske yrkessituasjoner utgjør til sammen 20 uker.

Praksisoversikt:

 • I første studieår er det en kort praksisperiode på to uker hvor studentene gjør seg kjent i ulike lavterskeltilbud gjennom besøk, gruppearbeid og framlegg.
 • Hovedpraksisen utgjør hele fjerde semester (våren andre studieår) og utgjør til sammen atten uker.
 • I tillegg kommer tid til for- og etterpraksis-seminarer som gjennomføres på skolen (til sammen seks uker fordelt på første og andre studieår).

Høgskolen administrerer praksisarbeidet, og alle henvendelser om praksisplasser til virksomhetene skal komme fra praksisadministrasjonen. Høgskolen har kontakt med et bredt spekter av praksisplasser og virksomheter som er aktuelle for en sosionoms yrkesutøvelse. Vi kan nevne NAV-kontorer, tiltaksbedrifter (arbeidsinkludering), barne- og ungdomsinstitusjoner, rus- og psykiatriinstitusjoner, barneverntjenesten, skoler, sykehus samt institusjoner der det utføres flyktning- og integreringsarbeid,  forebyggende arbeid og somatisk rehabilitering.

Praksisdelene av studiet er i sin helhet obligatoriske. Bachelor i sosialt arbeid har hovedsakelig praksisplasser i Innlandet, og det er høgskolen som er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Som praksisstudent må du påregne pendling eller flytting, samt ekstrautgifter til reise og opphold på praksisplassen.

Som en del av internasjonaliseringen ved høgskolen gis du som student mulighet for å gjennomføre praksis i utlandet etter bestemte kriterier.

Se også: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/praksis-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleieutdanningene

Videre studiemuligheter

Sosionomer kan bygge på utdanningen med for eksempel  master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og  master i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland. Skulle du som sosionom i fremtiden fullføre mastergrad, kan du bygge videre med PHD-studier både ved Høgskolen i Innlandet, samt ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Høgskolen i Innlandet har i tillegg et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for sosionomer. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettfoto av Aurora Sjøvoll.

Å studere noe man brenner for

Ønsket om å utgjøre en positiv forskjell for andre fikk Aurora til å velge bachelor i sosialt arbeid ved studiested Lillehammer.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap