English version of this page

Diversity in Education (DivE)

Diversity in Education (DivE) er en tverrfaglig forskergruppe som undersøker pedagogiske spørsmål knyttet til kulturelt, religiøst og språklig mangfold i utdanning. Forskergruppa fokuserer på hvordan vi kan utdanne lærere for dagens flerkulturelle, flerreligøse og flerspråklige skole, og hvordan lærere og elever kan kan utnytte potensialet i skolens mangfold til det beste for den enkelte og fellesskapet. 

Etablert:
2016
Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
DivE-forskere som er samlet til et forskningsseminar (Foto: DivE)

DivE-forskere samlet til forskningsseminar (Foto: DivE)

Diversity in Education (DivE) er en tverrfaglig forskergruppe som retter oppmerksomheten mot flerkulturelt mangfold i utdanning (barnehage, skole og lærerutdanning).

Forskningen i DivE er profesjons- og praksisorientert og nært knyttet til utdanningssektorens behov for å utvikle kompetanse på det flerkulturelle området. Med forskergruppa ønsker vi å opprettholde og styrke en nasjonal spisskompetanse innenfor flerkulturell opplæring som forskningsfelt, samt å bidra til å videreutvikle et miljø for tverrfaglig forskning innenfor feltet. Det er også en ambisjon for forskergruppa å bidra til en internasjonalisering av feltet gjennom publisering, forskningssamarbeid og nettverksbygging. 

DivE har følgende overordnet målsetting:

  • Bidra med teoretisk og empirisk kunnskap innenfor flerkulturell opplæring
  • Utvikle metodiske bidrag til å studere barn og ungdoms deltakelse i skole og barnehage
  • Bidra til å styrke forskningsgrunnlaget for lærerutdanningene på BA, MA og ph.d.-nivå
  • Bidra til å øke bevisstheten om integreringen av flerkulturelle perspektiver i utdanningspolitiske føringer for skole- og barnehagefeltet

 

Hva forsker vi på?

Målet med forskningsgruppa er å utvikle empirisk og teoretisk kunnskap om kulturell, språklig og religiøs kompleksitet, å frambringe ny kunnskap om hvordan barnehage, skole og lærerutdanning kan møte et økende mangfold, samt å utvikle forskningsbasert kunnskap om interkulturell bevissthet i utdanning. Les mer om forskergruppas aktiviteter i våre nyhetsbrev: 

Nyhetsbrev for september 2022.

Nyhetsbrev for juni 2022.

Nyhetsbrev for april 2022. 

Mer om forskergruppen

DivE består av 12 medlemmer fra Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Medlemmene er tilsatt innenfor pedagogikk og religion, livssyn og etikk.

Aktuelle forskningsprosjekter

Konferanser og arrangementer

Urfolkskonferansen 2023

Nettverk

Assosierte medlemmer

  • Dosent emeritus Kari Nes
  • Professor emeritus Thor Ola Engen
  • Førsteamanuensis Joke Dewilde
  • Førsteamanuensis Prisca Bruno Massao 
  • Førsteamanuensis Bente Ovedie Skogvang
  • Ph.d.-stipendiat Julia Melnikova, Høgskulen i Volda