Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE)

Ved Høgskolen i Innlandet pågår studien «Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education» (CERiTE). Prosjektet har fått 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd (NFR). Studien startet høsten 2021 og sluttføres våren 2025.

Om CERiTE

Studiens første del vil kartlegge hva slags kunnskap som finnes om rasisme og diskriminering i lærerutdanningsfeltet. Dette arbeidet vil innebære å gå gjennom tidligere forskning i Norge og intervjue lærerstudenter og lærerutdannere fra ulike fagmiljøer og institusjoner som utdanner lærere i Norge. Målet er å kartlegge hvordan dagens lærerutdanning forbereder fremtidens lærere til å undervise i- og håndtere rasisme i skolen. Hvordan opplever lærerstudentene og lærerutdannerne at det undervises i rasisme og diskriminering ved lærerutdanninger i dag? Basert på dataene som samles inn skal forskergruppen, i samarbeid med ulike partnerne, utvikle forskningsbasert kunnskap på området.

Leder av prosjektet, førsteamanuensis Prisca Bruno Massao ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) uttaler: - Det er for lite empirisk kunnskap på dette feltet, og midlene gjør at vi i dette samarbeidsprosjektet får muligheten til å kunne jobbe systematisk med disse temaene med både interne og eksterne aktører. Dette blir et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt som angriper tematikken fra ulike vinkler, noe som er en klar fordel.

Virtual Reality (VR) og museer sentralt

I studien står også utvikling av ulike undervisningsmetoder i den aktuelle tematikken sentralt. I prosjektet vil man benytte VR-teknologi. Dette gjøres ved å utvikle problembaserte scenarier som lærerstudenter og lærerutdannere kan prøve ut. VR-teknologi benyttes for å simulere situasjoner knyttet til rasisme i skolen. Etter å ha gjennomgått de ulike VR-scenariene skal lærerstudenter få reflektere over sine egne reaksjoner når de møter på ulike rasistiske situasjoner i skolen. Slike situasjoner kan være møte med rasisme i friminuttene, i klasseromssituasjonen eller i foreldresamtaler. Ved å benytte VR-scenarier i studien er formålet å bevisstgjøre lærerstudenter og lærerutdannere på hvordan de kan gjenkjenne, forebygger og håndtere rasisme i skolen og i andre utdanningskontekster.

Museene som deltar som samarbeidspartnere i prosjektet arbeider med spørsmål og formidling knyttet til erfaringer med rase, rasisme og inkludering/ekskludering i det norske samfunnet i fortid og nåtid. Målet er å bygge samarbeidskultur mellom lærerutdanningen og museene, slik at vi kan utveksle kompetanse og bruke museene som læringsarena for lærerstudentene, og på den måten forberede lærerstudentene på å samarbeide med museer når de selv blir lærere. Forskning viser at gjennom å besøke en utstilling stimulerer man den kritiske tenkningen som i større grad setter studenter i stand til å diskutere tema knyttet til rase og rasisme basert på fortiden og nåtidens forståelse av samfunn.

Nyskapende prosjekt

Prosjekter ble beskrevet i evalueringen fra Forskningsrådet som nyskapende i den forstand at det bringer sammen aktører fra en bred representativ gruppe både i offentlig og privat sektor. Vi vil i tillegg bruke VR som et utdanningsverktøy for å identifisere og håndtere rasisme, samt at vi benytter museer som alternative læringsarenaer der man gir lærerstudenter mulighet for å se temaet rase og rasisme fra ulike ståsteder og faglige innfallsvinkler.

Deltakere og samarbeidspartnere

CERiTE-prosjektet har Høgskolen i Innlandet som hovedkoordinator og involverer i tillegg samarbeid med Høgskolen i Østfold, Elverum kommune, Nansen Fredssenter, Norsk Utvandrermuseum, Glomdalsmuseet, Ransfjordmuseet og et VR-firma.

Prosjektleder og kontaktperson

Prisca Bruno Massao
Prisca Bruno Massao

Bilde av Prisca Bruno Massao
Førsteamanuensis
E-post
prisca.massao@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 58

Prosjektdeltakere

Professor Camilla Eline Andersen, HINN

Professor Thor-André Skrefsrud, HINN

Førsteamanuensis Kristin Skinstad van der Kooij, HINN

Førsteamanuensis Siri Wieberg Klausen, HINN

Førsteamanuensis Håvard Vibeto, HINN

Førstelektor emeritus Inger Mokkelbost Haug, HINN

Førsteamanuensis Sandra Fylkesnes, Høgskolen i Østfold

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Østfold

Elverum kommune

Nansen Fredssenter

Norsk Utvandrermuseum

Glomdalsmuseet

Randsfjordmuseet

CERiTE i media

Deltakere i prosjektet

CERiTE-prosjektet har Høgskolen i Innlandet som hovedkoordinator og involverer i tillegg samarbeid med Høgskolen i Østfold, Elverum kommune, Nansen Fredssenter, Norsk Utvandrermuseum, Glomdalsmuseet, Ransfjordmuseet og et VR-firma.

Prosjektet ledes av førsteamanuensis Prisca Bruno Massao og består av et team på tretten personer.

Fra HINN deltar prosjektleder førsteamanuensis Prisca Bruno Massao, professor Camilla Eline Andersen, førsteamanuensis Kristin Skinstad van der Kooij, professor Thor-André Skrefsrud, førsteamanuensis Siri Wieberg Klausen, førsteamanuensis Håvard Vibeto og førstelektor emeritus Inger Mokkelbost Haug.

Fra Høgskolen i Østfold er det førsteamanuensis Sandra Fylkesnes som deltar i prosjektet.

Fra DEMBRA ved Nansen Fredssenter deltar Hanna Bakland og Anita Rapp-Ødegaard, fra Utvandrermuseet deltar Terje Mikael Hasle Joranger, fra Glomdal museet deltar Sigurd Nilsen, fra Randfjords museet deltar Maja Musum, Hjørdis Bjølseth deltar fra Elverum kommune. I tillegg til en representant fra hver samarbeidspartner, deltar også lærer Karianne Kristiansen Sveen, fra Børstad Ungdomsskole, Hamar og lærer Anna-Martha Van Grieken, fra Jønsberg videregående skole, Stange.

Referansegruppe

Prosjektet har også en referansegruppe med både nasjonale og internasjonale medlemmer som rådgivere for prosjektet, blant annet deltar professor emerita Christine Sleeter ved University of California, USA og Fikile Nxumalo fra Universitetet i Toronto. Reza Gholam deltar fra Universitetet i Birmingham.

Sist endret 5. sep. 2022 13:26