English version of this page

Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat sektor (INTOP)

Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Om forskerutdanningen

Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Forskningen ved INTOP dekker temaer som for eksempel:

  • Innovasjonsprosesser i tjenesteproduksjon
  • Velferdsinnovasjon
  • Kommunal innovasjon
  • Innovasjon i kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer
  • Sosialt entreprenørskap

Doktorgradsutdanningen omfatter:

  • En godkjent opplæringsdel
  • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere og eventuelt andre forskere
  • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet
  • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
  • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet

Beskrivelse av INTOP sin faglige basis

NORSI - Den nordiske forskerskolen i innovasjon

NORSI er den nordiske forskerskolen for ph.d.-kandidater innen innovasjonsforskning. NORSI er en nettverksbasert forskerskole, hvor Høgskolen i Innlandet er fullverdig partnerinstitusjon. NORSI med sine 28 institusjonspartnerne tilbyr en rekke doktorgradskurs innen innovasjonsforskning samt en årlig konferanse med vekt på presentasjon og diskusjon av ph.d.-kandidaters forskningsarbeider. Som ph.d.-kandidat ved INTOP kan du melde deg inn i NORSI og delta på aktuelle kurs.

Se mer på NORSI sine nettsider.