English version of this page

Helse og velferd (HELVEL)

Ph.d-programmet «Helse og velferd» er en interdisiplinær forskerutdanning med utgangspunkt i sosialvitenskap, helsevitenskap, folkehelsevitenskap og idrettsvitenskap.

Programmet bygger på en anerkjennelse av at ulike forskningsmessige og vitenskapelige tilnærminger er nødvendig for å forstå komplekse sammenhenger innenfor området som programmet skal dekke. Det tverrdisiplinære perspektivet møtes i velferdsbegrepet som tar opp i seg så vel fysiologiske forhold, subjektive oppfatninger om hva som er et godt liv og mer objektive kjennetegn ved omgivelsene som antas å ha betydning for den enkeltes livskvalitet. Programmet gir en forståelse for hvordan helse-, folkehelse-, idrett- og sosialvitenskap henger sammen med fysiologiske, psykologiske, sosiale, pedagogiske, organisatoriske og sosiale forhold.

Temaer og forskning på tvers av faggrenser og disipliner står sentralt og muliggjør søkelys på individuelle, mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold, både hver for seg og samspill dem imellom.

Utdanningens mål er å utvikle kunnskap om hvordan helse-, folkehelse-, idrett- og sosialvitenskap varierer over tid, knyttet til akutte og permanente utfordringer i et livsløpsperspektiv. Temaer knyttet til livsstilsrelaterte lidelser hos barn, unge, voksne og eldre står sentralt. Folkehelse- og idrettsvitenskap med sine fysiologiske, psykologiske og sosialvitenskapelige emner er også vesentlige. I tillegg vil tematikk rundt strukturer, institusjonelle rammer og ulike former for tjenesteutforming ha en viktig plass. Programmet inkluderer søkelys på både forebyggende, funksjonsfremmende og helsefremmende perspektiver samt perspektiver på omsorg og behandling.