FoU-utvalget

HINNs FoU-utvalg er et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder HINNs forskningsvirksomhet, det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet og ph.d.-utdanningene.

I mandatet omfatter forkortelsen FoU også kunstnerisk utviklingsarbeid.

Mandat

Utvalget har ansvar for å:

 • utarbeide forslag til høgskolens FoU-strategi og underliggende handlingsplaner, behandle FoU-saker delegert fra rektor
 • utvikle, forvalte og eventuelt delegere ansvaret for støtteordninger som bidrar til å realisere HINNs strategiske målsetninger innen FoU
 • behandle saker angående etiske problemstillinger knyttet til FoU-arbeidet, og sikre at FoU-virksomheten følger etablerte etiske retningslinjer
 • behandle årlig rapport fra samarbeidsutvalget for forskerutdanning
 • bidra til at samarbeid, samordning og helhetstenking ivaretas på tvers av fakulteter og studiesteder
 • rapportere om virksomheten i forbindelse med årlig rapportering til KD

Utvalgets sammensetting

 • prorektor for forskning (leder)
 • prodekaner for forskning eller de personene dekanene bemyndiger
 • lederne av ph.d.-programmene med personlige varaer (varaene oppnevnt av dekan)
 • en representant fra ph.d.-kandidatene med personlig vara (valgt av ph.d.-kandidatene)
 • en studentrepresentant med personlig vara (valgt av STINN)

Den sentrale FoU-administrasjonen har sekretærfunksjonen.

Kontakt utvalgets sekretær Marte Tøndel dersom du ønsker å være tilhører til et møte.

Alle innkallinger og protokoller ligger tilgjengelig i høgskolens arkiv- og saksbehandlingssystem Public360 under saksnummer 18/03913.

Årshjul for FoU-utvalget

Møtedatoer høsten 2021

 • 10. september 2021 9 - 12
 • 14. oktober 2021 9 - 12
 • 9. desember 2021 9 - 12

Dersom du ønsker å være med på et FoU-utvalgsmøte, kontakt utvalgets sekretær, Marte Tøndel.

FoU-utvalget

Prorektor forskning og leder

Bilde av Tomas Willebrand
Prorektor Forskning
E-post
tomas.willebrand@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 36

Øvrige medlemmer

 • Audun Engelstad, prodekan forskning AMEK
 • Anne Stine Dolva, prodekan forskning HSV
 • Gudbrand Lien, prodekan forskning HHS
 • Susan Nacey, prodekan forskning LUP
 • Øyvind G. Antonsen, prodekan forskning ALB & ph.d.-leder AØB
 • Andreas Møllerhagen, representant for studentene
 • Karl Henrik Lønningdal, representant for ph.d.-kandidatene
 • Sabrina Granheim (vara for Lønningdal)

Du får mer informasjon om medlemmene gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt

Utvalgets sekretær

Forskningsdirektør
E-post
marte.tondel@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 38

 

 

 

 

Publisert 18. juni 2021 14:29 - Sist endret 2. nov. 2021 13:58