FoU-utvalget

HINNs FoU-utvalg er et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder HINNs forskningsvirksomhet, det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet og ph.d.-utdanningene.

I mandatet omfatter forkortelsen FoU også kunstnerisk utviklingsarbeid.

Mandat

Utvalget har ansvar for å:

 • utarbeide forslag til høgskolens FoU-strategi og underliggende handlingsplaner
 • behandle FoU-saker delegert fra rektor
 • utvikle, forvalte og eventuelt delegere ansvaret for støtteordninger som bidrar til å realisere HINNs strategiske målsetninger innen FoU
 • behandle saker angående etiske problemstillinger knyttet til FoU-arbeidet, og sikre at FoU-virksomheten følger etablerte etiske retningslinjer
 • behandle årlig rapport fra samarbeidsutvalget for forskerutdanning
 • bidra til at samarbeid, samordning og helhetstenking ivaretas på tvers av fakulteter og studiesteder
 • rapportere om virksomheten i forbindelse med årlig rapportering til KD

Utvalgets sammensetting

 • prorektor for forskning (leder)
 • prodekaner for forskning eller de personene dekanene bemyndiger
 • en representant fra ph.d.-kandidatene med personlig vara (valgt av ph.d.-kandidatene)
 • en studentrepresentant med personlig vara (valgt av STINN)

Den sentrale FoU-administrasjonen har sekretærfunksjonen.

Kontakt utvalgets sekretær Marte Tøndel dersom du ønsker å være tilhører til et møte.

Alle innkallinger og protokoller ligger tilgjengelig i høgskolens arkiv- og saksbehandlingssystem Public360 under saksnummer 18/03913.

Årshjul for FoU-utvalget

Møtedatoer høsten 2022

 • 17. januar kl 9-11

 • 5. april kl 9-11

 • 11. mai kl 9-11

 • 8. juni kl 9-11

 • 8. - 9. september

 • 19.  oktober kl 9-11

 • 14. desember kl 9-11

Dersom du ønsker å være med på et FoU-utvalgsmøte, kontakt utvalgets sekretær, Marte Tøndel.

FoU-utvalget

Prorektor forskning og leder

Bilde av Arild Hovland
Prorektor Forskning
E-post
arild.hovland@inn.no
Telefon
+47 61 28 75 20

Øvrige medlemmer

 • Audun Engelstad, prodekan forskning AMEK
 • Stian Ellefsen, prodekan forskning HSV
 • Anstein Gregersen, prodekan forskning HHS
 • Susan Nacey, prodekan forskning LUP
 • Øyvind G. Antonsen, prodekan forskning ALB & ph.d.-leder AØB
 • Andreas Møllerhagen, representant for studentene
 • Ingrid Hjertaker, representant for ph.d.-kandidatene
 • Siv Lena Birkheim (vara for Hjertaker)

Du får mer informasjon om medlemmene gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt

Utvalgets sekretær

Bilde av Marte Tøndel
Forskningsdirektør
E-post
marte.tondel@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 38

Publisert 18. juni 2021 14:29 - Sist endret 24. mars 2022 14:42