Ph.d.-utvalget

Ph.d.-utvalget på fakultet skal være et rådgivende organ for dekan i faglige beslutninger generelt og for innholdet i ph.d.-utdanningene spesielt.

Utvalget har ansvar for at opplæringsdelen i ph.d. – utdanningene sammen med avhandlingsarbeidet utgjør en utdanning på høyt faglig nivå og følger internasjonale standarder.

Utvalget har beslutningsmyndighet i henhold til forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet. Utvalget fungerer som et rådgivende organ for dekanene i høgskolens akkrediteringsarbeid.

Mandat

Ph.d.-utvalget har ansvar for å

 • utvikle ph.d.-programmets retningslinjer som godkjennes av dekan
 • avgi innstilling overfor dekan om opptak av ph.d.-kandidater
 • oppnevne ph.d.-kandidatenes veiledere
 • godkjenne ph.d.-kandidatenes prosjektplaner, framdriftsrapporter og opplæringsdel
 • behandle saker om godkjenning av emner og kurs avlagt ved annen institusjon
 • behandle ph.d.-kandidatenes søknader om å få avhandlingen bedømt, avgi innstilling om bedømmelseskomiteens sammensetning til dekan og behandle komiteens innstilling
 • godkjenne doktorgradsprøvene og gi innstilling om kreering til dekan
 • behandle årlig kvalitetsrapport fra ph.d.-leder slik det står i kvalitetssystemet

Sammensetning

Dekan oppnevner medlemmene til ph.d.-utvalget. Utvalget består av

 • ph.d.-leder (utvalgets leder)
 • prodekan for forskning eller den dekanen bemyndiger
 • to vitenskapelig tilsatte fra ph.d.-programmets kjernegruppe med vararepresentanter utpekt av dekan for en periode på to år
 • én representant fra ph.d.-kandidatene (normalt ph.d.-kandidatenes tillitsvalgte) som oppnevnes for ett år av gangen og har personlig vara
 • fakultetets forskningsadministrasjon har sekretærfunksjonen
Publisert 17. juni 2021 15:34 - Sist endret 21. juni 2021 11:19