Samarbeidsutvalget for forskerutdanning ved HINN

Mandat

Samarbeidsutvalget har ansvar for å:

  • forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner for ph.d.-programmene
  • behandle de årlige rapportene fra fakultetenes ph.d.-utvalg og fremme tiltak som sikrer ph.d.-programmenes kvalitet
  • gi råd til rektor angående vedtak som omhandler ph.d.-forskriften §§ 5-6, 5-7 og 5-8, vedrørende tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen
  • bidra til at samarbeid, samordning og helhetstenking om forskerutdanning ivaretas på tvers av fakulteter og studiesteder
  • årlig rapportere til FoU-utvalget om samarbeidsutvalgets arbeid.

Sammensetning

  • prorektor forskning
  • ph.d.-ledere/ansvarlige for forskerutdanning ved fakultetene
  • en representant for ph.d.-kandidatene.

Forskningsadministrasjonen har sekretærfunksjonen.

Sist endret 6. okt. 2021 11:39