Language: NOR | ENG

Praktisk pedagogisk utdanning

 • Varighet: 1 år
 • Heltid , Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Har du høyere utdanning fra før og ønsker å bli lærer? Da kan PPU åpne en ny og spennende karriere som lærer fra 5. til 10.trinn i grunnskolen eller i videregående skole.

Om utdanningen

PPU er et ettårig studium som bygger videre på den allmennfaglige kompetansen du allerede har. PPU gir deg kompetansen du trenger for å bli kvalifisert som lærer. 

I studiet inngår 2 praksisperioder, 6 uker på ungdomstrinnet og 6 uker på videregående skole.

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Utdanningen har høy faglig kvalitet og har som mål å skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.

Det praktisk-pedagogiske studiet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Programmet skal gi deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Det blir fokusert på klasseledelse og læringsmiljø og hvordan gode relasjoner kan bygges, både mellom lærere og elever og elevene imellom. Profesjonsetikk og samarbeid med elever/lærlinger, kollegaer og foresatte er også vektlagt i studiet.

Høgskolen i Innlandet tilbyr fagdidaktikk i følgende fag;

 • engelsk
 • norsk
 • religion, livssyn, filosofi og etikk
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag
 • kroppsøving og idrettsfag

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet

Vi forutsetter at studentene er aktive brukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Canvas er høgskolen sin digitale læringsplattform. Studentene må aktivt bruke denne i arbeidet med studiet og i kommunikasjon med lærere. Det meste av læringsaktivitetene skjer gjennom fysiske samlinger, men noe skjer også på digitale plattformer.  

Praktisk informasjon

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen trinn 5 - 10 og i videregående opplæring. Studiet tilbys som et årsstudium, men kan også tas på deltid over to år etter opptak og avtale med studieveileder.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk, 30 sp fagdidaktikk og 60 dager variert, veiledet og vurdert praksis.

Du tar fagdidaktikk i ett eller to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng. Høgskolen i Innlandet tilbyr, med forbehold om nok studenter, fagdidaktikk i engelsk, norsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag, RLE og kroppsøving.

Ett viktig særpreg ved utdanningen er at studentene har gjennomført fagutdanningen sin før de starter på den praktisk-pedagogiske delen av lærerutdanningen. Se opptakskrav.

Klikk her for å se oversikt over undervisningsdager og praksisperioder for høsten 2021/våren 2022

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om  tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak til PPU:

Utdanningskravet er ett av følgende:

a) en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i.

Eller

b) Bachelor i idrettsfag-, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng for didaktikk i kroppsøving/idrettsfag. Fordypningen i kroppsøving/idrettsfag må utgjøre minst 120 studiepoeng. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter C, her 3,00 poeng eller bedre fra bachelorgraden2.

Emner som er tatt som en del av allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5 - 10, kan ikke dekke fagkrav

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn 
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder være kjent med tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører  som er relevante for skoleverket

Emner

Emnetabell PPU-heltid

De ulike fagdidaktiske emnene som tilbys 2021/2022

Studiepoeng År 1

Pedagogikk

Studiepoeng År 1

Praksis 30 dager i 1. periode og 30 dager i 2. periode

Studiepoeng År 1

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 60 dager fordelt på 2 perioder à 30 dager.

Studentene skal ha en praksisperiode i grunnskolens 5.-10. trinn og en periode i videregående opplæring. Studenter som er ansatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående opplæring kan ha en praksisperiode på egen arbeidsplass, fortrinnsvis 2. praksisperiode.

For studenter med jobb ved siden av studiene vil det være nødvendig å søke permisjon fra jobb i praksisperiodene. Studenter må også påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet:  https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Videre studiemuligheter

Studiet kvalifiserer studentene som lærere og åpner for å kunne ta etter – og videreutdanning som lærer eller til opptak på mastergradsstudier.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema