Language: NOR | ENG

Praktisk pedagogisk utdanning

 • Varighet: 1 år
 • Heltid , Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du har lyst til å kvalifisere deg som lærer
 • Du får kompetanse som kan gi et spennende og viktig yrke 
 • Du får mye og variert praksis, og du møter et arbeidsmarked som trenger deg etter studiene.

Om utdanningen

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen trinn 5 - 10 og i videregående opplæring. Studiet tilbys som et årsstudium fra høsten 2020, men kan også tas på deltid over to år etter opptak og avtale med studieveileder.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk, 30 sp fagdidaktikk og 60 dager variert, veiledet og vurdert praksis.

Du tar fagdidaktikk i ett eller to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng. Høgskolen i Innlandet tilbyr, med forbehold om nok studenter, fagdidaktikk i engelsk, norsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag, RLE og kroppsøving. Det er fremdeles mulig å søke studieplass på undervisningsfagene engelsk og norsk.

Forsinket med master på grunn av koronakrisen?

Tenker du på å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men er forsinket med masteroppgaven på grunn av koronakrisen? Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet for å finne løsninger for de som eventuelt blir noe forsinket. Mer informasjon vil komme så snart dette er avklart. I mellomtiden oppfordrer vi deg til å søke PPU nå.

Praktisk informasjon

Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som også kan tas på deltid over to år. PPU kvalifiserer for arbeid i grunnskolens 5. – 10. trinn og videregående opplæring.

Ett viktig særpreg ved utdanningen er at studentene har gjennomført fagutdanningen sin før de starter på den praktisk-pedagogiske delen av lærerutdanningen.

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Utdanningen har høy faglig kvalitet og skaper helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.

Det praktisk-pedagogiske studiet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Emner

Emnetabell PPU-heltid

De ulike fagdidaktiske emnene som tilbys 2019/2020

Studiepoeng År 1

Pedagogikk

Studiepoeng År 1

Praksis 30 dager i 1. periode og 30 dager i 2. periode

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn 
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder være kjent med tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører  som er relevante for skoleverket

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

-          Master eller tilsvarende utdanning på minimum 300 studiepoeng, med kompetanse i ett allmennfag som er undervisningsfag i skolen på minimum 60 studiepoeng som høgskolen tilbyr didaktikk i

eller

-          Bachelor i idrettsfag, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng for didaktikk i kroppsøving/idrettsfag. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0) eller bedre fra bachelorgraden (gjelder bare tom opptaket år 2024).

For kvalifisering til undervisningsfag utover minstekravet må søker dekke minst 60 studiepoeng i undervisningsfaget. Emner som er tatt som en del av grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5 - 10, vil ikke telle.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 60 dager fordelt på 2 perioder à 30 dager.

Studentene skal ha en praksisperiode i grunnskolens 5.-10. trinn og en periode i videregående opplæring. Studenter som er ansatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående opplæring kan ha en praksisperiode på egen arbeidsplass, fortrinnsvis 2. praksisperiode.

For studenter med jobb ved siden av studiene vil det være nødvendig å søke permisjon fra jobb i praksisperiodene. Studenter må også påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet:  https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Veien videre

Fullført Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir undervisningskompetanse fra 5. trinn i grunnskolen til og med videregående skole. Med PPU blir du kvalifisert for å undervise i de fagene du tar fagdidaktikk i. Det er lettere å få jobb som lærer dersom du har fagdidaktikk i flere fag. Du må være oppmerksom på at noen fag fra høgskole/universitet (som for eksempel pedagogikk) ikke er undervisningsfag i grunnskole eller videregående skole.