Language: NOR | ENG

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

Formålet med doktorgradsstudiet er å bidra til å styrke kompetansen i, og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for, lærerutdanningene. Samtidig skal studiet bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler.

Både nasjonalt og internasjonalt har lærerutdanningene de siste tiårene vært preget av to trender:

 1. styrking av forskningstilknytningen
 2. styrking av praksistilknytningen

I de siste norske reformene framheves  integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert som sentrale kvalitetskriterier, og det er et mål at lærerutdanningene skal kvalifisere for forskningsbasert profesjonsutøvelse. Disse utfordringene utforskes i ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Click here for information in English

Ph.d.-programmet har sin faglige forankring i lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet (grunnskolelærerutdanninger, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanninger, lektorutdanning,  praktisk-pedagogisk utdanning samt masterstudiene i kultur- og språkfagenes didaktikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur og realfagenes didaktikk), og i høskolens forskning knyttet til disse utdanningene (se Oppvekst og utdanning).

Høgskolen har lang tradisjon for en satsing på språk- og kulturfag og på forskning og tverrfaglig samarbeid mellom norsk, musikk, engelsk og pedagogikk. Flerkulturell pedagogikk er et viktig slikt samarbeidsområde. I dette området inngår også religions- og livssynsfaget. Gjennom ph.d.-programmet styrkes det tverrvitenskapelige samarbeidet om lærerutdanningsfagene og om tverrfaglige temaer på tvers av barnehagen og skolens arbeidsområder som bærekraft og folkehelse. Samarbeidet utvides dermed også til nye skolefag som samfunnsfag, kroppsøving og realfag.

 

  Søknadsskjema finner du  her

 

Målgruppe

Ph.d.-programmet retter seg mot kandidater fra fagdidaktiske og pedagogiske mastergradsstudier, kandidater som har pedagogiske profesjonsutdanninger med integrert mastergrad, samt kandidater med master i skolefag eller pedagogiske fag og lærerutdanning.

Et primært siktemål med programmet er å kvalifisere for arbeid i lærerutdanning og annen relevant høyere utdanning, og for stillinger i barnehage, skole og utdanningsadministrasjon der forskning, utvikling, innovasjon og forskningsbasert profesjonsutøvelse er sentralt.

Forskerutdanningens komponenter

Forskerutdanningen er normert til tre år. Arbeidet med avhandlingen er normert til 2,5 år og skjer under veiledning. Ph.d.-studentene inngår i en av forskergruppene som er tilknyttet programmet. Opplæringsdelen omfatter 30 studiepoeng, tilsvarende et halvt års arbeid. Den skal styrke arbeid med avhandlingen og gi en breddeorientering innenfor forskningsteoretiske, forskningsmetodiske og forskningsetiske temaer og problemstillinger.  

 

KURSTYPE OMFANG OBLIGATORISK / VALGFRI
A. Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk 8 studiepoeng Obligatorisk
B.   Kurs i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Teoretisk perspektiver 10 studiepoeng

6 studiepoeng obligatorisk,

4 studiepoeng selvvalgte

C. Kurs i vitenskapelige forskningsmetoder 10 studiepoeng

6 studiepoeng obligatorisk,

4 studiepoeng selvvalgte

D. Avhandlingsseminar   i profesjonsrettede lærerutdanningsfag 1 studiepoeng Obligatorisk
E.   Faglig formidling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag 1 studiepoeng Obligatorisk

 

Tilknyttede forskergrupper

Andrespråksdidaktikk - nasjonale og globale perspektiver

Childhood and early years education (CEE)

Diversity in Education (DivE)

Korpuslingvistikk (CorLing)

Kulturorientert musikkpedagogikk

Kvalitet i høyere utdanning

Litteratur og litterasitet

Matematikkdidaktikk

Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk (NorLitt)

Praksisrettet utdanningsforskning (SePU)

Studies in Professional Development, Learning and Policy (SPLP)

Språk og samfunn

 

Ph.d.-utvalget

Ph.d.-utvalget er det rådgivende organ for dekan i faglige beslutninger generelt og for innholdet i ph.d.-utdanningene spesielt. Utvalget har ansvar for at opplæringsdelen i ph.d.-utdanningene sammen med avhandlingsarbeidet utgjør en utdanning på høyt faglig nivå og følger internasjonale standarder.

Ph.d.-utvalget i profesjonsrettede lærerutdanningsfag har følgende medlemmer:

 • Professor Lise Iversen Kulbrandstad (leder)
 • Prodekan, professor Susan Nacey
 • Professor Petter Dyndahl
 • Professor Thor-André Skrefsrud
 • Stipendiat Anniken Lind 

Rådgiver Sevika Stensby er utvalgets sekretær.

Les mer om ph.d.-utvalgets mandat.

 

Les mer

Du finner mer informasjon om programmet i Studieplanen og i de andre sentrale dokumentene i kolonnen til høyre. I studieplanen finner du blant annet beskrivelsen av det læringsutbyttet kandidater som har fullført programmet skal oppnå, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Høgskolens ph.d.-håndbok tar for seg studiets ulike faser  – fra oppstart via arbeid underveis i studiet og helt fram til disputasdagen.

 

Nasjonal forskerskole i lærerutdanning (NAFOL)

Om lag en tredjedel av kandidatene på programmet er tatt opp på den nasjonale forskerskolen i lærerutdanning, som er et nettverk ledet av NTNU.

 

 

 

Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering