Language: NOR | ENG

Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

 • Varighet: 3
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Se utlyste stillinger
 • Utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst
 • Bidra til grunnforskning og anvendt forskning
 • Fagområdet barn og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling

Om forskerutdanningen

Ph.d.- programmet Barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling er en interdisiplinær doktorgradsutdanning. Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn.

Ph.d.- utdanningen skal bidra til grunnforskning og anvendt forskning innenfor fagområdet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling. En slik forskning vil også kunne bidra med forskningsbasert kunnskap som er relevant for profesjoner som arbeider med barn og unge. I den forstand vil utdanningen også bidra til profesjonsrelevant forskning, det vil si, forskning som har direkte eller indirekte relevans for profesjonelle virksomheter som i forskjellige former arbeider med å legge til rette for barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling på ulike områder.

De faglige læringsmålene for ph.d.- utdanningen er formulert ut fra kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsmålene er følgende:

 1. Kandidatene skal beherske generell vitenskapsteori og metode, og de skal ha innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske diskusjoner.
 2. Gir kandidatene et grunnlag for innsikt i og kritisk refleksjon om teoriers, empirisk forskning og praksisfelts forståelser av barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling, samt om samfunnets og profesjoners forskjellige innsatser på dette området.
 3. Gir kandidatene kunnskap om sentrale problemstillinger i forskningsfronten på det faglige kjerneområdet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialområde.
 4. Gir kunnskapsgrunnlag for at kandidatene etter endt utdanning har kompetanse til å undervise og veilede innen feltet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialiseringsområde
 5. Gir kunnskapsgrunnlag for og trening i å drive og formidle forskning på internasjonalt nivå.

Ph.d.- utdanningen omfatter:

 • En godkjent opplæringsdel
 • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere og eventuelt andre forskere
 • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet
 • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet

Opptakskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium.

Det faglige minstekravet er karakter B av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningen skjer i henhold til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet § 5-1.

I tilfeller der utdanningen er godkjent med bruk av karakterene bestått/ikke bestått, tas søkeren opp etter individuell vurdering. Ph.d.-utvalget kan, etter særskilt vurdering, godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

For  mer informasjon om opptak til ph.d.-utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

PhD-utdanningen Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, er utviklet som et svar på utfordringer knyttet til et samspill mellom fire vesentlige samfunnstendenser. Den første tendensen er at barns og unges deltakelse på mange av samfunnets viktige praksisområder (for eksempel familie, fritid, skole og arbeidsliv) i stadig større grad preges av krav til å mestre nye former for kompleksitet. For det andre stiller barns og unges deltakelse innenfor disse praksisområder nye krav til de kompetanser som barn og unge må utvikle for å håndtere disse nye formene for kompleksitet. For det tredje: I takt med samfunnets utvikling og den økende graden av kompleksitet og spesialisering, ser vi en tendens til oppsplitting av kunnskapsutviklingen om barns og unges oppvekst. For det fjerde har flere profesjoner til oppgave å fremme barns og unges kompetanseutvikling, og det krever en mer helhetlig forståelse og et samarbeid med andre profesjoner.
 
Denne utviklingen tilsier en bred tilnærming når det gjelder kunnskap om barns og unges deltakelse i forskjellige praksiser og kontekster og om hva som setter dem i stand til å mestre endringer i praksisene og kontekstene. Det er denne brede tilnærmingen som dette interdisiplinære doktorgradsprogrammet fremmer.
 
PhD-utdanningens faglige kjerneområde og profil når det gjelder tilnærmingen til barns og unges utvikling knytter an til flere forskningstradisjoner innen psykologi, pedagogikk, mediepedagogikk, sosiologi, sosialantropologi og flere disipliner med tilsvarende tilnærming. De aspekter ved barn og unges utvikling som studiets kjerneområde og profil fokuserer på, er gjenstand for omfattende internasjonal forskning innen hver av disse disiplinene. Det særegne ved dette PhD-programmets faglige profil i dette forskningslandskapet, er en unik kombinasjon av interdisiplinaritet og en uttalt rendyrking av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling som et strategisk fokus i forskningen om barns og unges utvikling. Den faglige kjernen i PhD-programmet har således en slags interdisiplinært syntetiserende rolle i det internasjonale forskningslandskapet på barne- og ungdomsområdet, samtidig som den adresserer et strategisk fokus i barns og unges utvikling: deres deltakelse og kompetanseutvikling.

Emner

Emner til opplæringsdelen:

Obligatoriske emner i opplæringsdelen:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgemner som kan være aktuelle:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Presentasjon av paper ved forskningskonferanser:
Ved internasjonale konferanser godkjennes 2 studiepoeng.
Ved nasjonale konferanser godkjennes1 studiepoeng.

Det kan det gis inntil tre studiepoeng i opplæringsdelen for presentasjon av paper ved
forskningskonferanser.

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap