• Studiested:
 • Varighet: 1
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist: 1. mai *
* - for noen søkere
 • Du får lagt et norskfaglig grunnlag for å drive språkundervisning for voksne innvandrere
 • Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer
 • Du får prøvd ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. I rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 presenterer Kompetanse Norge (VOX) en kartlegging av kompetansen til lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk. Her blir det dokumentert at en stor andel ikke har utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Hele 20 % har verken formell utdanning i norsk eller norsk som andrespråk. Disse forholdene er bakgrunnen for at regjeringen i stortingsmeldingen Fra utenforskap til en ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring signaliserer at det vil komme kompetansekrav for undervisningen det her er tale om. Dette studiet skal utvikle studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk.

Studiet er et halvtidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:

 • Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv
 • Språkutvikling og andrespråksdidaktikk for voksne

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem, inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det to obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen. Husk å oppgi at man søker gjennom Kompetanse for kvalitet. 

 Les mer om ordningen her

 


Praktisk informasjon

Vi avventer avklaring fra Kompetanse Norge om eventuell oppstart. 

 

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om norsk språk og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet, andrespråklæring og voksnes tilegnelse av norsk som andrespråk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor didaktisk tilrettelegging av voksnes språklæring på ulike arenaer, inkludert arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes andrespråksferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes andrespråkslæring
 • kan samarbeide med miljøer, arbeidsliv og institusjoner på opplæringsstedet som del av opplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk

Opptakskrav

For å få opptak til studiet må studenten ha høyere utdanning tilsvarende en bachelorgrad og arbeide med norskopplæring eller grunnskoleopplæring for voksne.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

pal.berg@inn.no

Pål Riiser Berg

Seniorkonsulent
Hilde Friis

Hilde Friis

Seniorrådgiver
Unni Simensen

Unni Simensen

Seniorkonsulent