Norsk som andrespråk for opplæring av voksne (uten krav om norsk)

 • Varighet: 1
 • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist: 1. mai
 • Du får lagt et norskfaglig grunnlag for å drive språkundervisning for voksne innvandrere
 • Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer
 • Du får prøvd ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. I rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 presenterer Kompetanse Norge (VOX) en kartlegging av kompetansen til lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk. Her blir det dokumentert at en stor andel ikke har utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Hele 20 % har verken formell utdanning i norsk eller norsk som andrespråk. Disse forholdene er bakgrunnen for at regjeringen i stortingsmeldingen Fra utenforskap til en ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring signaliserer at det vil komme kompetansekrav for undervisningen det her er tale om. Dette studiet skal utvikle studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk.

Studiet er et halvtidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:

 • Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv
 • Språkutvikling og andrespråksdidaktikk for voksne

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem, inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det to obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

 

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen. Husk å oppgi at man søker gjennom Kompetanse for kvalitet. 

 Les mer om ordningen her

 

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2018 - mandag/tirsdag
27.-28. august
05.-06. november
Samlinger vår 2019 - mandag/tirsdag
04.-05. februar
08.-09. april

 

 

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om norsk språk og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet, andrespråklæring og voksnes tilegnelse av norsk som andrespråk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor didaktisk tilrettelegging av voksnes språklæring på ulike arenaer, inkludert arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes andrespråksferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes andrespråkslæring
 • kan samarbeide med miljøer, arbeidsliv og institusjoner på opplæringsstedet som del av opplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, og arbeide med norskopplæring eller grunnskoleopplæring for voksne.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet kvalifiserer for arbeid som lærer for voksne minoritetsspråklige som undervises etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere eller får grunnskoleopplæring for voksne. Det er også relevant for annen undervisning i norsk som andrespråk, for eksempel i videregående skole. Forutsatt at det kommer tilbud om et påbygningsemne i norsk som andrespråk for lærere, vil studiet danne grunnlag for opptak på dette. 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper