Language: NOR | ENG

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne (uten krav om norsk)

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Det er også foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet treffer kompetansebehovene ved å tilby videreutdanning som utvikler studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk.

Studiet er et halvtidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:

 • Språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv
 • Didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for voksne

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det to obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

 

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 8057 under "Betaling- og oppdragsstudier" --> "Betaling og oppdrag: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høst 2020". . Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Stipendordninger

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen. Les mer om ordningen her

 

Kompetanse Norge

Lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven kan søke stipend for å gjennomføre denne videreutdanningen. Denne stipendordningen forvaltes av Kompetanse Norge Du søker selv om opptak til studiet ved høgskolen uavhengig av stipendsøknad.  Les mer om ordningen her

Praktisk informasjon

Undervisningsopplegg høst 2020:

Ukedager: Onsdag/torsdag

Samlinger høst 2020:
16.-17. september - digital undervisning
04.-05. november - digital undervisning

Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
03.-04. februar
05.-06. mai

Velkomstbrev 748,31 kB

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om norsk språk og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet, andrespråklæring og voksnes tilegnelse av norsk som andrespråk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor didaktisk tilrettelegging av voksnes språklæring på ulike arenaer, inkludert arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes andrespråksferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes andrespråkslæring
 • kan samarbeide med miljøer, arbeidsliv og institusjoner på opplæringsstedet som del av opplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, og arbeide med norskopplæring eller grunnskoleopplæring for voksne etter introduksjonsloven.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet kvalifiserer for arbeid som lærer for voksne minoritetsspråklige som undervises etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere eller for grunnskoleopplæring for voksne. Det er også relevant for annen undervisning i norsk som andrespråk, for eksempel i videregående skole. Forutsatt at det kommer tilbud om et påbygningsemne i norsk som andrespråk for lærere, vil studiet danne grunnlag for opptak på dette. 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper