Language: NOR | ENG

Master i pedagogikk

 • Varighet: 2/4 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Pedagogikk er faget for deg som ønsker å studere og forske på læring, kunnskapsutvikling, formidlingsoppgaver og kompetansehevingstiltak. Denne masteren er samlingsbasert.

Om utdanningen

Aldri før har kunnskap vært viktigere for samfunnsutviklingen. I kunnskapssamfunnet er det stort behov for personer som har innsikt i hvordan kunnskap blir til, hvordan den formidles, hvilke effekter den har og hvordan bruken av den kan vurderes og kritiseres. Pedagogikk er faget for deg som ønsker å studere disse prosessene og kan tenke deg å arbeide med læring, kunnskapsutvikling, formidlingsoppgaver og kompetansehevingstiltak.

Studiet gir innsikt og øving i vitenskapelig tenkning og i pedagogisk forskning. Studentene får anledning til å spesialisere seg innenfor ulike emner og forskningsområder i faget. Det kan eksempelvis være emner av teoretisk karakter innenfor pedagogisk filosofi og idéhistorie, eller emner knyttet til områder som skoleforskning, didaktikk og teknologi, barn og unges oppvekst og sosialisering eller voksnes læring. Underveis i studiet arbeider studentene med problemorienterte oppgaver innenfor de ulike emnene. Hvert av emnene avsluttes med en eksamen.

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også egnet for deg som har en bachelor innen psykologi, som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk. Studiet vil gi deg gode forutsetninger for å drive kreativt utviklingsarbeid i offentlige eller private organisasjoner eller andre kontekster for læring. Studiet danner også basis for videre forskning i faget.

Følg pedagogikkstudentene på Facebook

Pedagogikkstudiene sin gruppe på Facebook.

Praktisk informasjon

 • Studiet kan tas over to år på fulltid, eller fire år på deltid. Heltid- og deltidsstudenter følger samme samlingsbaserte undervisning, men heltidsstudenter tar 30 studiepoeng per semester, og deltidsstudenter tar 15 studiepoeng. Om du ønsker å gå heltid eller deltid, velger du etter opptak eller justerer underveis i studiet.
 • Undervisningen foregår samlingsbasert på studiestedet (Lillehammer)
 • Masteren gir 120 studiepoeng.

Samlingsdatoer for nye studenter til studieåret 2021/2022 blir publisert her så snart de er klare.

Jobbmuligheter

Masterstudiet i pedagogikk gir kompetanse for forskning og ulike typer pedagogisk arbeid innenfor offentlig og privat sektor i arbeidslivet. Ledelse og utviklingsarbeid innen organisasjoner, i næringslivet og i offentlige virksomheter, tilrettelegging for kompetanseutvikling og utredningsarbeid, forskning og undervisning på ulike nivå, er eksempler på arbeidsområder masterstudiet kvalifiserer for.

Studiet egner seg for studenter med spesiell interesse for og/eller erfaring fra arbeid med ulike former for opplæring, utdanning, oppdragelse og danningsprosesser. Dette kan dreie seg om for eksempel lærere, barnehagelærere og andre med profesjonsutdanninger med relevans for pedagogiske praksiser. Det kan også være for utøvere innen organisasjoner, bedrifter, fritidssektoren med flere. Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte pedagoger som kan jobbe på ulike områder og nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter for personer i ulike fagstillinger, som ledere, rådgivere, eller utøvere innen pedagogiske området på lokalt, regionalt og sentralt nivå, eller som vil drive utviklingsarbeid innen pedagogiske felt.

Masteroppgaven kan bestemme hva du vil bli:

- masterstudiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og kan kvalifisere for videre forskerutdanning
- Utdanningsansvarlig i bedrift, kommune eller fylke
- Internasjonalt arbeid innen pedagogikk (barn, unge, voksne m.m)
- PP-tjeneste
- Skoleledelse eller barnehageledelse
- Forlagsvirksomhet - lærebøker, kursmateriell m.m.
- Profesjonell formidler - eks. museumspedagog
- Forsker og underviser innen høyere utdanning
- Profesjonell byråkrat i departement, fylke eller kommune (barn, unge, voksne m.m)
- Undervisningsrelatert arbeid, for eksempel arbeid med etter- og videreutdanning, nettstudier m.m.
- Veileder, coach
- .....og mye,mye mer  

Opptakskrav

Opptakskrav er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med minst 80 studiepoeng innen pedagogikk. Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

 Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak.

 Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Individuell læreplan
På den første samlingen vil det bli satt av tid til informasjon om studieplanen, studieforløpet, bruk av IT/ Canvas m.m. Her vil studentene få en oversikt over hva som forventes av dem og hvordan arbeidet organiseres. Studentene skal fylle ut individuell læreplan som angir den enkeltes studieforløp (heltid/ deltid).

Det vil være mulig å få innpasset tidligere utdanning istedenfor fordypningsemnet/valgemnet.

Læringsutbytte

Etter fullførst studium skal kandidaten ha:

Kunnskaper

 • avansert kunnskap innen fagområdet pedagogikk og spesialisert innsikt i det området som masteroppgava omhandler
 • inngående kunnskap om fagområdets kjernebegreper
 • inngående kunnskap om fagets vitenskapelige arbeidsmåter

Ferdigheter

 • ferdigheter til å kunne gjennomføre et avgrensa forskingsprosjekt innenfor gjeldende forskingsetiske normer
 • ferdigheter til å kunne nytte pedagogisk kunnskap på nye område der pedagogikk er relevant
 • ferdigheter i å kommunisere om faglige problemstillinger ved hjelp av ulike medier
 • kunnskap og ferdigheter til å kunne analysere pedagogiske problemstillinger

Generell kompetanse

 • kompetanse til å kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre
 • kompetanse i å analysere relevante etiske problemstillinger knyttet til pedagogisk forskning og praksis
 • kompetanse til å kunne bruke relevante forskingsmetoder
 • kompetanse til å formidle faglig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

 

Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven i studiet utgjør p.t 45 studiepoeng (med mulighet for 30 studiepoengs masteroppgave og et valgemne/innpasset emne på 15 sp). Oppgaven skal beskrive og analysere pedagogiske forhold gjennom en teoretisk eller empirisk undersøkelse. Den representerer et omfattende og selvstendig arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Masteroppgaven kan bestå i en studie av teori og/eller bygge på et empirisk materiale. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor pedagogikkens fagområde. I de obligatoriske emnene i studiet er det mulig å utvikle tekster som understøtter studentenes temavalg for masteroppgaven.

Studenter kan også samarbeide om oppgaven. Dette innebærer i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt. Opplegget for masteroppgaven presenteres i en prosjektplan som godkjennes av studieleder for masterstudiet, og som danner grunnlag for oppnevning av veileder. Dette skjer vanligvis i løpet av andre semester, men det er anledning til å levere inn prosjektplanen for godkjenning allerede i første semester.

Det er viktig at studentene tidlig i studiet begynner å formulere ideer og utkast til problemformulering. Derfor er det lagt inn to arbeidskrav i studiet knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det første arbeidskravet er lagt inn i første studieår med et seminar tidlig i høstsemesteret og et ved avslutningen av vårsemesteret. I disse seminarene skal studentene arbeide med utvikling av en prosjektplan for masteroppgaven. I det første seminar presenteres idéskisse for masteroppgaven, i det siste ferdig prosjektplan som danner grunnlag for oppnevning av veileder for masteroppgaven. Det andre arbeidskravet er lagt inn i andre studieår i form av to seminar, ett tidlig i høstsemesteret og et ved avslutningen av høstsemesteret. Studentene presenterer her framdriftsrapport for arbeid med masteroppgaven, og det holdes kurs knyttet til skriveprosessen og masteroppgaven som sjangerform. Alle seminarene strekker seg over en dag

Forskningsbasert undervisning
Undervisningen på masterstudiet legges opp slik at studentene øver kritisk refleksjon og metodevurderinger. Dette skjer gjennom formidling av oppdatert og sentral forskning på pedagogikkstudiets områder samt gjennom arbeidskravene og veiledningen knyttet til disse.

Undervisningen har til mål å utvikle innsikt i vitenskapelig arbeid som angår pedagogiske virksomheter og som er styrende for pedagogisk praksis.

Entreprenørskapskompetanse
Entreprenørielle og kreative tilnærminger til læring vil stå sentralt i undervisningen på masteremnet. Med dette forstås undervisningsformer som er studentaktive og som krever både konkret medvirkning og som legger opp til å bruke kontekstuelle (praksisnære/situasjonsbestemte) læresituasjoner. Ulike medier vil bli tatt i bruk.

Videre har utdanningen som mål at studentene skal tilegne seg entreprenørskapskompetanse. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på innovative måter der en lærer å stille seg kritisk undrende til pedagogiske problemstillinger. I dette ligger vilje og evne til skapertrang og til å utfordre etablerte mønstre.

Emner

Emneoversikt:

Master i pedagogikk - Heltid:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Alternativ: Masteroppgave på 30 studiepoeng og valgemnemulighet

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i pedagogikk - Deltid:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Alternativt: Masteroppgave på 30 sp. Dette forutsetter at studenten har fått innpass av annen utdanning inn i masteren. Studetiden reduseres da i forhold til ordinært deltidsløp på åtte semester.

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Utenlandsopphold

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Videre studiemuligheter

Masterstudiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og kan kvalifisere for videre forskerutdanning.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettbilde av Julie Barthel som tar Master i pedagogikk ved HINN.

- Et større læringsutbytte enn jeg trodde var mulig

Inspirerende, motiverende og spennende. Master i pedagogikk er et studium Julie Barthel har fått et godt førsteinntrykk av.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema