Language: NOR | ENG

Master i karriereveiledning

 • Varighet: 4 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil videreutvikle din forståelse av karriereveiledning
 • Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert
 • Tilbys som bredde- og dybdemaster

Om utdanningen

Utdanningen har som mål å utvikle studentens personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i sitt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for å videreutvikle sin kompetanse. 

Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Mastergraden forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Bredde- eller dybdemaster?

Master i karriereveiledning tilbys både som breddemaster (erfaringsbasert, 120 sp) og som dybdemaster (120 sp). Undervisningen på fagemne er felles, men opptakskravet er forskjellig. Kravene til masteroppgaven på bredde- og dybdemaster er også ulike.

 • Breddemasteren passer for deg som ønsker en kortere og mer praksisrettet masteroppgave, og kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering.
 • Dybdemasteren gir større muligheter for teoretisk fordypning enn breddemasteren og kan kvalifisere direkte til videre forskerutdanning.
Portrettbilde av Thea Kamfjord Eriksen.

- En klok og viktig master

Thea Kamfjord Eriksen ønsker å veilede i skolen. Derfor startet hun på Master i karriereveiledning.  

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Introduksjonsdag nye studenter: 21. august
 • Første studiesamling 2018-kullet: 22. til 24. august
 • Andre studiesamling 2018-kullet: 24. til 26. oktober
 • Innlevering hjemmeeksamen: 17. desember
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Utdanningen Master i karriereveiledning er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. For de som søker seg til Høgskolen i Innlandet vil undervisningen primært foregå på Lillehammer. For de som søker seg til Høgskolen i Sørøst-Norge vil undervisningen primært foregå i Drammen. Inntil én studiesamling pr. studieår de to første årene må påregnes ved studiestedet til samarbeidsinstitusjonen (Drammen/Lillehammer).

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
 • har omfattende kunnskap om ulike retninger og tradisjoner innen karriereveiledning
 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for fagområdene i masterprogrammet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan demonstrere innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger
 • kan analysere og kritisk vurdere de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv
 • har en utviklet evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • kan på en gjennomtenkt måte lede og koordinere både etablert praksis og bærekraftige endringer i karriereveiledningens praksisfelter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning, innovasjon og formidling innenfor karriereveiledning
 • kan bidra til at forskningsbasert kunnskap blir brukt og utviklet i arbeid med karriereveiledning på individ- og samfunnsnivå
 • kan anvende etisk kompetanse innenfor karriereveiledning på individ- og samfunnsnivå
 • kan kritisk analysere relevante forskningsmetodiske problemstillinger innenfor karriereveiledning 

Opptakskrav

Opptakskrav breddemaster (studiekode 3400)

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum tre års omfang.

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller innen relasjonsarbeid.

Det faglige minstekravet er karakter C  av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt.

 

Opptakskrav dybdemaster (studiekode 3401)

Opptak krever ett av følgende fullførte utdanningsløp:

 • Bachelorgrad, cand.mag.grad eller annen grad eller yrkesutdannning fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole.
 • Annen grad eller yrkesutdanning av minst 180 studiepoeng omfang, og som inkluderer minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner (samfunnsfaglige emner kan være pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori). 

Det faglige minstekravet er karakter C av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering og/eller til videre forskerutdanning. Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse for å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag- og praksisfelt i relasjon til personer, organisasjoner og institusjoner.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap