Language: NOR | ENG

Master i karriereveiledning

 • Varighet: 4 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Denne mastergraden tas på deltid og kan kombineres med jobb. Den passer for deg som vil videreutvikle din forståelse av karriereveiledning.

Om utdanningen

Utdanningen har som mål å utvikle studentens personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i sitt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for å videreutvikle sin kompetanse. 

Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Mastergraden forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Bredde- eller dybdemaster?

Master i karriereveiledning tilbys både som breddemaster (erfaringsbasert, 120 sp) og som dybdemaster (120 sp). Undervisningen på fagemne er felles, men opptakskravet er forskjellig. Kravene til masteroppgaven på bredde- og dybdemaster er også ulike.

 • Breddemasteren passer for deg som ønsker en kortere og mer praksisrettet masteroppgave, og kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering.
 • Dybdemasteren gir større muligheter for teoretisk fordypning enn breddemasteren og kan kvalifisere direkte til videre forskerutdanning.

Praktisk informasjon

Utdanningen Master i karriereveiledning er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. For de som søker seg til Høgskolen i Innlandet vil undervisningen primært foregå på Lillehammer. For de som søker seg til Universitetet i Sørøst-Norge vil undervisningen primært foregå i Drammen. De to studiestedene samarbeider om deler av programmet og det kan forekomme undervisning på tvers i masterløpet.

Studiet er et deltidsstudium, men det kan være mulig å ta to emner parallelt i enkelte semester. Samlingene i KARR3003 vil være digitale, mens de andre emnene gjennomføres med fysisk oppmøte på campus Lillehammer dersom smittevernsituasjonen tilsier det. Det kan komme mindre justeringer hvor deler av samlingene blir lagt om til digitale flater. Her finner du oppdatert informasjon om høstens emner:

 

Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring (KARR3002)

Dette er oppstartsemnet i masterprogrammet. Samlingstidspunkter høsten 2021:

 

Samling Dato Tidspunkt Sted
1 1. - 3. september 9-16 Campus Lillehammer
2 3. - 5. november 9-16  Campus Lillehammer

Innlevering hjemmeeksamen: 6. desember. 

 

Arbeid, utdanning og sosial inkludering (KARR3003)

Det blir «heldigital» gjennomføring av dette emnet høsten 2021 med et fast møtepunkt på zoom annenhver uke gjennom hele semesteret. Mellom zoom-møtene vil studentene få tilgang til forhåndsinnspilte forelesninger, læringsressurser og individuelle refleksjonsoppgaver. Deler av emnet vil være samordnet med et nordisk kurs i Social Justice hvor studentene får tilgang til kunnskapsrike foredragsholdere, og får diskutere spennende problemstillinger med nordiske kollegaer. Merk dere at noen forelesninger og gruppemøter dermed vil foregå på engelsk.      

Samlinger høst 2021:

 

Samling Dato Tidspunkt Sted
1 31. august Kl. 13-15 Digitalt via Zoom
2 14. september Kl. 13-15 Digitalt via Zoom
3 28. september Kl. 13-15 Digitalt via Zoom
4 12. oktober Kl. 13-15 Digitalt via Zoom
5 26. oktober Kl. 13-15 Digitalt via Zoom
6 9. november Kl. 13-15 Digitalt via Zoom
7 23. november Kl. 13-15 Digitalt via Zoom

Innlevering av hjemmeeksamen: 7. desember.

 

Vitenskapsteori og forskningsmetode (1MAVITEN)

Samlinger høsten 2021:

 

Samling Dato Tidspunkt Sted
1 25. - 27. august Kl. 9 -16  Campus Lillehammer
2 30. september - 1. oktober Kl. 9 -16  Campus Lillehammer
3 25. - 26. oktober Kl. 9 -16  Digital samling
4 22. - 24. november Kl. 9 -16  Campus Lillehammer

Innlevering av hjemmeeksamen: 3. januar 2022 

 

Masteroppgaven (KARR3005/06)

Første del av seminar 1 vil skje på zoom, onsdag 25.august kl. 12-15. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering og/eller til videre forskerutdanning. Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse for å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag- og praksisfelt i relasjon til personer, organisasjoner og institusjoner.

Opptakskrav

Opptakskrav breddemaster (studiekode 3400)

Opptakskravet er en bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid.

 Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre

 

Opptakskrav dybdemaster (studiekode 3401)

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning innen profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også.

 Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

 

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
 • har omfattende kunnskap om ulike retninger og tradisjoner innen karriereveiledning
 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for fagområdene i masterprogrammet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan demonstrere innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger
 • kan analysere og kritisk vurdere de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv
 • har en utviklet evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • kan på en gjennomtenkt måte lede og koordinere både etablert praksis og bærekraftige endringer i karriereveiledningens praksisfelter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning, innovasjon og formidling innenfor karriereveiledning
 • kan bidra til at forskningsbasert kunnskap blir brukt og utviklet i arbeid med karriereveiledning på individ- og samfunnsnivå
 • kan anvende etisk kompetanse innenfor karriereveiledning på individ- og samfunnsnivå
 • kan kritisk analysere relevante forskningsmetodiske problemstillinger innenfor karriereveiledning 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettbilde av Thea Kamfjord Eriksen.

- En klok og viktig master

Thea Kamfjord Eriksen ønsker å veilede i skolen. Derfor startet hun på Master i karriereveiledning.  

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap