Language: NOR | ENG

Master i grunnskolefag

 • Varighet: 2 - 4 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag? I dette studiet kan du fordype deg i engelsk, KRLE, norsk eller samfunnsfag. Studiet gir deg lektorkompetanse.

Om utdanningen

Masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i et grunnskolefag. Gjennom studiet får du innsikt i valgt undervisningsfag, både som vitenskapsfag og skolefag. Du tilegner deg inngående kunnskap om undervisning og læring i faget og om hvordan du som lærere skal kunne arbeide med elevene for at læring skal skje.

Det er lagt opp til to forskjellige løp, ett for trinn 1 - 7 og ett for trinn 5 - 10. Du velger ett av disse fagene som masterfag; engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), norsk eller samfunnsfag. Samfunnsfag tilbys kun for trinn 5 - 10. Dersom du ønsker å velge matematikk eller naturfag som masterfag kan du søke  Master i realfagenes didaktikk.

Master i grunnskolefag tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet - les mer og se samlingsdatoene i boksen praktisk informasjon. 

Heltidsstudenter kan se hvilke emner de skal ta hvert semester under boksen emner. Det er også utarbeidet en studiemodell for deltidsstudenter, og den finner du her.

Praktisk informasjon

Studiet er lagt opp som et heltidsstudium over to år, men det er også mulig å ta studiet på deltid over fire år. Studiet organiseres med fem samlinger i semesteret. På fulltid er samlingene på inntil 5 dager og på deltid er de på inntil 3 dager. 

Samlingsuker for 1.års-studenter 2021/22: 

Høst 21: Heltidsstudentene følger et masterfag og et valgemne.

Masterfag (norsk/engelsk/KRLE/samfunnsfag): Mandag og tirsdag i uke 35,38, 42, 45 og 47

Valgemne - et av følgende:

 • Mangfold og inkludering
  • Uke 35 - onsdag, torsdag og fredag
  • Uke 38 - torsdag og fredag
  • Uke 42 - onsdag, torsdag og fredag
  • Uke 45 - torsdag og fredag
 • Veiledning i lærerprofesjonene - torsdag og fredag i uke 37, 42, 46 og 48

Vår 22: Mandag - onsdag uke 2, 5, 11, 14 og 18 (deltid følger undervisning mandag og tirsdag dette semesteret)

Med forbehold om endringer

Studenter som er i løp på studiet finner info om samlingsdatoer og undervisning i Canvas og i timeplansystemet.

Jobbmuligheter

Studiet gir høyere grads kompetanse innenfor valgt undervisningsfag. Studiet kvalifiserer for tilsetting som lektor i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket, som krever høy kompetanse innenfor valgt fagområde.

Opptakskrav

Opptakskravet er en fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60 studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag.

Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter innenfor hvert undervisningsfag for at faget skal tilbys som masterfag.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid i valgt undervisningsfag
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har avansert kunnskap om fagspesifikke metodiske tilnærminger, arbeidsmåter og vurdering i masterfaget
 • har inngående kunnskap om eget undervisningsfag som skolefag, den historiske utviklingen og nasjonale og internasjonale målinger av elevers kompetanse
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapelige perspektiver, begreper, metoder og standarder, samt spesialisert innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver innenfor eget fagområde
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetode, forskningsetiske verdier og etiske teorier

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevant forskning til å planlegge og reflektere over undervisning i faget
 • kan anvende digitale verktøy og vurdere deres relevans i undervisningsfaget
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning relatert til masterfaget, og anvende denne kunnskapen til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske, vitenskapsteoretiske og faglige problemstillinger i masterfaget
 • kan bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid i gjennomføringen av et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning
 • kan bruke relevant forskning til å planlegge og evaluere undervisning i masterfaget
 • kan analysere og kritisk drøfte etiske problemer, særlig knyttet til det digitale feltet, i lys av etiske teorier

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor fagområdet og i eget forskningsarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter og bidra til faglig utvikling innenfor eget undervisningsfag
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor eget fagområde og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
 • kjenner og kan anvende gjeldende forskningsetiske normer på fagfeltet

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2

Valgemne 1. studieår

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 1. studieår for trinn 1-7
Norsk/Engelsk/KRLE

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 1. studieår
Trinnrettet 5. - 10.
Samfunnsfag/Norsk/KRLE/Engelsk

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 1. - 7.
Norsk/KRLE/Engelsk

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 5. - 10.
Samfunnsfag/Norsk/KRLE/Engelsk

Studiepoeng År 1 År 2

Videre studiemuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Thea Vik

- Naturlig å fortsette med studier på Hamar

Thea har tidligere studere grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. Nå tar hun master i grunnskolefag.