Language: NOR | ENG

Bachelor i spesialpedagogikk

Bachelor i spesialpedagogikk
 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Bachelor i spesialpedagogikk

Ønsker du å arbeide for inkludering i møte med barn og unge? Ønsker du mer kunnskap om samspillet mellom individ, skole og samfunn? Da bør du vurdere å søke bachelor i spesialpedagogikk!

Om utdanningen

Å være spesialpedagog handler om å være en tilrettelegger og forkjemper for barn, unge og voksnes mulighet for å delta og utvikle seg, uavhengig av funksjonsnedsettelser, etnisitet, kjønn, seksualitet osv. Utdanningen gir deg kunnskap om hva som hindrer menneskets muligheter til samfunnsdeltagelse og hva du som pedagog kan bidra med for å redusere hindringene. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner det spesialpedagogiske fagfeltet, og vil gjennom praksis få god innsikt i det spesialpedagogiske feltet.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bidra til bygge ned barrierer som er til hinder for likeverdig deltagelse i samfunnet. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagog innen en rekke områder og felter i samfunnet.

 

Praktisk informasjon

Timeplan for høsten 2021 finner du her. Søk på emnenavn eller emnekode.

Flere av emnene har krav om obligatorisk tilstedeværelse. Dette er spesifisert i hver enkelt emnebeskrivelse.

Bachelorprogrammet har en klar internasjonal profil. Det forventes at studentene behersker engelsk.

Studiet er underlagt skikkethetsvurdering jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Høgskolen foretar en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden, både i den teoretiske og den praktiske delen av utdanningen. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning blir gjennomgått ved studiestart.

Ved studiestart må studenter legge fram gyldig politiattest.

Dersom du ønsker å søke om å få tidligere gjennomført høyere utdanning godskrevet i graden din, kan du lese mer om retningslinjer og fremgangsmåte her https://www.inn.no/student/administrer-dine-studier/godskriving-av-utdanning 

Jobbmuligheter

Studiet vil gi deg kompetanse til et yrkesliv som vektlegger innsikt i og forståelse for behovene til mennesker med ulike forutsetninger for læring. Med bachelor i spesialpedagogikk kan du jobbe i ulike stillinger i blant annet barnehage, skole, SFO, omsorgsboliger og asylmottak. Andre aktuelle arbeidsarenaer kan være: offentlig forvaltning, kriminal- og rusomsorg, helse- og sosialsektoren, arbeidsinkludering, kultursektoren, velferdsforvaltningen, ansatt og frivillig i ulike organisasjoner. Innsikt i- og forståelse for behovene til mennesker med ulike forutsetninger for læring er etterspurt kompetanse i brede deler av yrkeslivet, og fellesnevneren for de ulike yrkesveiene. 

Med bachelorgrad i spesialpedagogikk har du ikke formell undervisningskompetanse.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkere blir rangert iht   Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Ved studiestart må studenter legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om spesialpedagogiske grunnbegreper og etikk relatert til deltagelse og marginalisering, lærevansker og funksjonshemming, og kjenner sentrale teorier og vitenskapsteoretiske posisjoner i de aktuelle spesialpedagogiske fagområdene
 • har kunnskap om teorier knyttet til spesialpedagogisk utviklingsarbeid, vitenskapelig kunnskapsutvikling og forsking
 • har kunnskap om teorier knyttet til rådgiving, veiledning og faglig refleksjon i pedagogiske virksomheter
 • har kunnskap om hvordan det legges til rette for læring og utvikling på individ og institusjonsnivå

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning til å reflektere over spesialpedagogikkens rolle i samfunet
 • kan anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på oppvekst, danning og utdanning i lys av deltagende og marginaliserende prosesser
 • kan veilede og tilrettelegge for refleksjon, utvikling, læring i pedagogiske virksomheter
 • kan utføre spesialpedagogisk praksis på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
 • kan vurdere implikasjonene av samfunnsendringer på barn, unge og voksnes læringsmiljø i lys av menneskerettigheter og bærekraftperspektiver

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan oppdatere seg på, og redegjøre for, sentral kunnskap og ny forsking innenfor spesialpedagogikken
 • kan skriftlig og muntlig gjøre rede for sentrale pedagogiske problemstillinger i eget akademiske arbeid, og som deltaker i faglige fellesskap      
 • kan reflektere over egne verdier og holdninger knyttet til læring og oppdragelse knyttet til lokal, global og bærekraftig tenkning og praksis
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til de lover, intensjoner, planer og forskrifter som er gjeldene i undervisnings- og oppdragelsesarbeid
 • kan orientere seg og innhente nødvendig informasjon i nye praksismiljøer - både organisasjonsmessig, faglig og språklig - for å fylle spesialpedagogers ulike funksjoner og mandater

Praksis

Studiet har to praksisperioder:

 • 15 dagers observasjonspraksis høst 2. år i en norsk utdanningsinstitusjon
 • 70 dagers arbeidspraksis høst 3. år, fortrinnsvis ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon

For å gjennomføre praksis må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Studenter med jobb ved siden av studiene vil det være nødvendig å søke permisjon fra jobb i praksisperiodene. Studenter må også påregne reisekostnader i forbindelse med praksis. Oversikt over praksisperiode finnes her, praksisrute: https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene/praksisrute

Observasjonspraksis er sentralt i emnet Individ, institusjon og fellesskap, hvor studentene skal få innblikk i hvordan det spesialpedagogiske arbeidet organiseres og forvaltes i ulike utdanningsinstitusjoner. I praksisperioden vil praksisstedet utgjøre studiearenaen, hvor studenten gjennom deltakelse og observasjon skaffer seg kunnskap om praksisstedet og om forholdet mellom individ og institusjon.

Høgskolen organiserer praksisplasseringen av studenter 2. studieår. Studentene må påregne reisevei på inntil 1,5 time og kostnader i forbindelse med praksis.

Arbeidspraksis utgjør emnet Spesialpedagogisk praksis, og tilrettelegges fortrinnsvis som del av et anbefalt tre måneders utenlandsopphold i 5. semester. Høgskolen bistår med tilrettelegging av utenlandsoppholdet i samarbeid med Ruskin Mill Trust, Storbritannia. Spesialpedagogikkmiljøet ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer har i flere år hatt utstrakt samarbeid med Ruskin Mill Trust, både i studieportefølje og forskning. Av særlig interesse for dette bachelorstudiet i spesialpedagogikk er det at Ruskin Mill har utviklet en spesialpedagogisk praksis basert på praktisk-estetiske fagtradisjoner, der de har verksteder heller enn klasserom. Møte med praksisene her vil gi muligheter for konstruktiv problematisering av spesialpedagogikkens og spesialpedagogens selvforståelse i norske kontekster. I spesialpedagogisk perspektiv er det av stor betydning at et utenlandsopphold av denne typen vil bidra til å løfte studentens refleksjon om deltagende og marginaliserende prosesser.

Høgskolen har også avtale om praksisplasser ulike steder i Norge og organiserer praksisplassering av studenter 3. studieår. Studentene må påregne reisevei på inntil 1,5 time og kostnader i forbindelse med praksis.

Selv om høgskolen og dens samarbeidspartnere tilstreber gode avtaler rundt organisering og gjennomføring av praksisperiodene, vil studenten måtte påregne noe kostnader til reise og opphold i forbindelse med praksis.

Både Lånekassen og Internasjonalt kontor kan bidra med informasjon om aktuelle stipendordninger.

Videre studiemuligheter

Fullført studium gir grunnlag for å søke på masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland. 

Veg Høgskolen i Innlandet kan du for eksempel søke videre på Master i spesialpedagogikk, Master i pedagogikk, Master i tilpasset opplæring og Master i folkehelse.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Aude Margrethe Ulsrud.

- Mange dører vil åpne seg etter fullført studium

Aude ønsker på sikt å jobbe i en utebarnehage. Derfor startet hun på bachelor i spesialpedagogikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema