Language: NOR | ENG

Bachelor i pedagogikk, fleksibel

 • Varighet: 3-6 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Studiet er nett- og samlingsbasert.

Om utdanningen

Bachelor i pedagogikk deltid er et fleksibelt nett- og samlingsbasert bachelorstudium. Studiet er normert til tre år på heltid og seks år på deltid. Studiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Bachelor i pedagogikk tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Bacheloren i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet handler om pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Du finner studiet på Samordna opptak under navnet "Pedagogikk, Bachelor, deltid, høst, samlingsbasert" med søkekode 209 568.

Følg pedagogikkstudentene på Facebook

Pedagogikkstudiene sin gruppe på Facebook.

Praktisk informasjon

Studiet kan tas over tre år på fulltid, eller seks år på deltid. Heltid- og deltidsstudenter følger samme samlingsbaserte undervisning, men heltidsstudenter tar 30 studiepoeng per semester, og deltidsstudenter tar 15 studiepoeng. Om du ønsker å gå heltid eller deltid, velger du i forbindelse med semesterregistreringen.

Dersom du får opptak til studiet, og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få dette godskrevet i graden din. Du kan lese mer om dette her  https://www.inn.no/student/administrer-dine-studier/godskriving-av-utdanning På grunn av ferieavvikling vil du ikke få svar på spørsmål om godskriving av emner i juli.

Samlingsdatoer for 2021/2022 blir publisert her så snart de er klare.

Jobbmuligheter

Bachelortilbudet i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inneholder både elementer fra generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Denne kombinasjonen vil kvalifisere deg til mange ulike jobber der lærings- og utviklingsprosesser i offentlig så vel som privat sektor står sentralt. Behovet for spesialpedagogisk kompetanse er spesielt etterspurt innen utdanningssektoren.

Kombinasjonen av generelle pedagogiske emner og spesialpedagogikk vil medføre at denne bachelorgraden gir en bredere og alternativ kvalifikasjon i forhold til etterspørselen etter spesialpedagogisk kompetanse. Studier i pedagogikk vil kvalifisere for en rekke arbeidsområder hvor det kreves generell pedagogisk kompetanse på områder som læring, tilrettelegging av opplæring, organisasjonslæring og pedagogisk ledelse. Fordypning i generell pedagogikk vil gi særlig kompetanse på kommunikasjon og bruk av IKT og andre medier i læring.

Eksempler på arbeidsområder:

 • Jobbe mot og i samarbeid med lærere og barnehagelærere
 • Offentlig forvaltning
 • Skolen (støttepedagog, administrasjon, pedagogisk ledelse, veiledning/rådgivning)
 • Barnehagen
 • PPT
 • Tverrfaglig team (kommunale)
 • HR, kompetanseutvikling i bedrifter og andre organisasjoner
 • .......og mye mer

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Søkere som har gjennomført årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet  kan søke opptak direkte til andre studieår via Lokalt opptak.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Første året av BA/årsstudiet gir en innføring i de pedagogiske grunnbegrepene, hovedtrekkene i den pedagogiske historien, barn og unges utvikling og oppvekst, endring og utviklingsarbeid. Samfunnsperspektiver og kritisk refleksjon står sentralt, og det legges opp til en mest mulig praktisk innretting og oppøving av kildekompetanse i tilknytning til oppgavearbeid. Det andre og tredje året utvikles og utdypes noen av de sentrale temaene, og det legges til rette for en spesialisering innen generell pedagogikk eller spesialpedagogikk gjennom valg av bacheloroppgave. I tilknytning til BA-oppgaven gis en innføring i vitenskapsteori og metode.

Læringsutbytte etter 3-årig bachelor: 

Kunnskaper

 • Studentene skal ha kunnskap om pedagogiske grunnbegreper og kjenne sentrale teorier i de aktuelle pedagogiske fagområdene, og kunne arbeide med fagkunnskapen på en selvstendig måte.
 • Studentene skal kunne drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling. De skal kunne presentere kjerneinnhold i faglitteraturen både muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal kunne gjøre rede for sentrale pedagogiske problemstillinger i eget arbeid og som deltaker i faglige fellesskap.
 • Studentene skal kjenne til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kunne søke etter, analysere og vurdere dette kritisk.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på barn og unges oppvekst, danning og utdanning.
 • Studentene skal være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklings- og endringsarbeid.
 • Studentene skal kunne utarbeide og vurdere undervisningsopplegg, herunder lage instruktive undervisningsinstrukser, utvikle didaktiske læremidler og vurdere studentarbeid
 • Studentene skal kunne vurdere implikasjonene av informasjonsteknologiens framskritt og påvirkning på barn og unges oppvekst og læringsmiljø.
 • Studentene skal kunne oppdatere seg om sentral kunnskap og ny forskning innenfor pedagogikkfaget.

 

Generell kompetanse

 • Studentene skal ha utviklet en selvstendig og kritisk holdning til pedagogikkfaget og til den rolle pedagogikkens områder spiller i samfunnet.
 • Studentene skal bli bevisste egne normer og holdninger knyttet til læring og oppdragelse samt kunne begrunne egne verdivalg og vurdere eget arbeid i forhold til de over, intensjoner, planer og forskrifter som er gjeldende i undervisnings- og oppdragelsesarbeid.
 • Studentene skal tilegne seg entreprenørskapskompetanse, det vil si kunne anvende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på innovative måter som gjenspeiler evne og vilje til skapertrang og til å utfordre etablerte mønstre på en ansvarlig og gjennomførbar måte.

Emner

Bachelor i pedagogikk - deltid (PEDFLEX)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6

Aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6

Bachelor i pedagogikk - heltidsgjennomføring

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Aktuelle valgemner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Videre studiemuligheter

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Rask utvikling

Vi lever i dag i en verden preget av rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker i dagens samfunn møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen? Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag. Læringsprosesser og grunnlaget for læring blir derfor helt sentrale områder i et studium i pedagogikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema