Language: NOR | ENG

Bachelor i pedagogikk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Bachelor i pedagogikk er rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Om utdanningen

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Vi lever i dag i en verden preget av rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker i dagens samfunn møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen?

Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag. Læringsprosesser og grunnlaget for læring blir derfor helt sentrale områder i et studium i pedagogikk.

Bachelor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet knytter seg til pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Følg pedagogikkstudentene på Facebook

Pedagogikkstudiene sin gruppe på Facebook.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Med fullført Årsstudium i pedagogikk ved HINN kan du søke via lokalt opptak. Les mer om dette her
 • Du finner studiets timeplan ved å søke den opp  her. 

Jobbmuligheter

Bachelortilbudet i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inneholder både elementer fra generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Denne kombinasjonen vil kvalifisere deg til mange ulike jobber der lærings- og utviklingsprosesser i offentlig så vel som privat sektor, står sentralt. Behovet for spesialpedagogisk kompetanse er spesielt etterspurt innen utdanningssektoren.

Kombinasjonen av generelle pedagogiske emner og spesialpedagogikk vil medføre at denne bachelorgraden gir en bredere og alternativ kvalifikasjon i forhold til etterspørselen etter spesialpedagogisk kompetanse. Studier i pedagogikk vil kvalifisere for en rekke arbeidsområder hvor det kreves generell pedagogisk kompetanse på områder som læring, tilrettelegging av opplæring, organisasjonslæring og pedagogisk ledelse. Fordypning i generell pedagogikk vil gi særlig kompetanse på kommunikasjon og bruk av IKT og andre medier i læring.

Eksempler på arbeidsområder:

 • Jobbe mot og i samarbeid med lærere og barnehagelærere
 • Offentlig forvaltning
 • Skolen (støttepedagog, administrasjon, pedagogisk ledelse, veiledning/rådgivning)
 • Barnehagen
 • PPT
 • Tverrfaglig team (kommunale)
 • HR, kompetanseutvikling i bedrifter og andre organisasjoner
 • .......og mye mer

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Søkere som har gjennomført årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet kan søke opptak direkte til andre studieår via Lokalt opptak.

Ved oppstart må studentene legge frem gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kunnskaper 

 • Studentene har kunnskap om pedagogiske grunnbegreper og kjenne sentrale teorier i de aktuelle pedagogiske fagområdene, og kunne arbeide med fagkunnskapen på en selvstendig måte.
 • Studentene kan drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling. De skal kunne presentere kjerneinnhold i faglitteraturen både muntlig og skriftlig.
 • Studentene kan vurdere implikasjonene av informasjonsteknologiens framskritt og påvirkning på barn og unges oppvekst og læringsmiljø.

Ferdigheter

 • Studentene har utviklet en selvstendig og kritisk holdning til pedagogikkfaget og til den rolle pedagogikkens områder spiller i samfunnet.
 • Studentene kan anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på barn og unges oppvekst, danning og utdanning.
 • Studentene er i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklings- og endringsarbeid.

Generell kompetanse

 • Studentene kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kan søke etter, analysere og vurdere dette kritisk.
 • Studentene kan gjøre rede for sentrale pedagogiske problemstillinger i eget arbeid og som deltaker i faglige fellesskap.
 • Studentene kan oppdatere seg om sentral kunnskap og ny forskning innenfor pedagogikkfaget.

Utenlandsopphold

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet. Pensumlitteraturen som benyttes på pedagogikkstudiet bygger på internasjonal forsking. Studentene vil i noe grad også lese litteratur på engelsk som en del av treningen til å orientere seg innenfor en internasjonal pedagogisk kontekst. Som student på BA i pedagogikk har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Det er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling i fjerde semester. 

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

 

Videre studiemuligheter

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Ingebjørg Saglien Bråten.

Kombinerer toppidrett med pedagogikk

Ingebjørg konkurrerer på landslaget i skihopp. Samtidig studerer hun pedagogikk ved studiested Lillehammer.

Fellesbilde med de tre pedagogikkstudentene Stine, Pernille og Zaid.

Pedagogikkstudiet - kjekt å ha

Stine, Pernille og Zaid tar Bachelor i pedagogikk.

- Vi har blitt mer reflekterte og mer åpne til sinns. Pedagogikk bidrar til å utvikle deg som menneske og til å forholde deg til andre mennesker på en mer pedagogisk måte, nikker de tre enige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema