Language: NOR | ENG

Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP)

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Se utlyste stillinger
 • Utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor
 • Innovasjonsprosesser i privat tjenesteproduksjon
 • Offentlige innovasjonssystemer og velferdsinnovasjon

Om forskerutdanningen

Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Forskningen ved INTOP dekker temaer som for eksempel:

 • Innovasjonsprosesser i tjenesteproduksjon
 • Velferdsinnovasjon
 • Kommunal innovasjon
 • Innovasjon i kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer
 • Sosialt entreprenørskap

INTOP er tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI)

Opplæringsdelen

Krav til sammensetning av ph.d.-kurs INTOP:

Ved INTOP er det krav om 35 studiepoeng, hvorav 30 består av obligatoriske kurs, og fem av valgfrie kurs. De obligatoriske kursene skal dekke 10 studiepoeng i vitenskapsteori og forskningsetikk, 10 studiepoeng i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting, og 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode. 20 av de obligatoriske studiepoengene dekkes av kurs ved HINN, mens 10 studiepoeng i vitenskapelig metode må tas ved annen institusjon.

Obligatoriske kurs som tilbys ved HINN/INTOP:

 • Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk (10 studiepoeng). Det tilbys årlig felleskurs i vitenskapsteori og forskningsetikk for alle doktorgradskandidater ved HINN Lillehammer
 • Kurs i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting (10 studiepoeng). Dette kurset tilbys annethvert år ved HINN

Ved INTOP kan det gis inntil tre poeng i opplæringsdelen for presentasjon av paper ved forskningskonferanser. Det gis ett poeng for deltakelse ved nasjonale konferanser og to for deltakelse ved internasjonale.

NORSI - Den norske forskerskolen i innovasjon

NORSI er den nasjonale forskerskolen for ph.d.-studenter innen innovasjonsforskning i Norge. NORSI er en nettverksbasert forskerskole, hvor Høgskolen i Innlandet siden 2013 har vært fullverdig partnerinstitusjon. Sammen med sine totalt ti institusjonspartnere tilbyr NORSI en rekke doktorgradskurs innen innovasjonsforskning. Som ph.d.-kandidat ved INTOP kan du melde deg inn i NORSI og delta på aktuelle kurs. Se mer på norsi.no

Påmelding

Klikk på knappen nedenfor for å komme videre til NORSI sine nettsider for påmelding:

Innovation in private and public sector services

Opptakskrav

Se gjeldende opptakskrav i «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet»:

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad (120 studiepoeng). Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium; gjennomsnittskarakteren skal normalt være B eller bedre fra masterstudiet eller tilsvarende utdanning. Utregning av snittkarakteren skal vektes med studiepoengene for hvert emne og for masteroppgaven.

For  mer informasjon om opptak til ph.d.-utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Etter gjennomført ph.d.-utdanning skal ph.d.-kandidatene ha tilegnet seg:

 • Generell vitenskapsteori og metode på ph.d.-nivå
 • Kunnskap tilsvarende forskningsfronten innen innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting
 • Et høyt internasjonalt kunnskapsnivå på sitt spesialområde innen tjenesteinnovasjon
 • Et kunnskapsgrunnlag som gjør dem kompetente til å undervise og veilede innen feltet tjenesteinnovasjon og eget spesialiseringsområde på høgskole- og universitetsnivå
 • Faglige forutsetninger for å arbeide videre med forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Kjennskap til etiske normer og retningslinjer som gjør at de kan møte de høye etiske krav som stilles til forskning og utdanning
 • Kunnskap om å formidle forskning og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

I terminologien i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk vil disse formuleringene fremstå slik:

Kunnskap: Kandidaten er i kunnskapsfronten innenfor tematikken:

 • med hensyn til de områdene de har valgt å spesialisere seg i
 • de tilegner seg omfattende og dype kunnskaper om teorier og tilnærminger innen innovasjonsfeltet, med hovedvekt på innovasjon i tjenesteytende sektor
 • de behersker fagområdets vitenskapsteori
 • de kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • de kan bidra til utvikling av ny kunnskap, teorier og metoder innen fagfeltet.

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekt eller faglig utviklingsarbeid innen innovasjonsfeltet
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap på fagområdet.
 • drive forskning på høyt internasjonalt nivåkommunisere med forskere i fagfeltet og andre doktorgradsstudenter i eget og andres fagfelt

Generell kompetanse: Kandidaten kan

 • identifisere forskningsetiske problemstillinger i egen og andres forskning og utøve sin forskning med faglig integritet
 • delta i og lede tverrfaglige prosjekter
 • formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • reflektere over forholdet mellom forskning på innovasjoner og innovasjonsprosesser og praksisfeltet herunder innovasjon som resultat av forskning
 • gjennom dette kunne vurdere behov for å bidra til innovasjon og utviklingsarbeid i praksisfeltet

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering