• Studiested:
 • Varighet: 3 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Se utlyste stillinger

Om forskerutdanningen

Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Forskningen ved INTOP dekker temaer som for eksempel:

 • Innovasjonsprosesser i tjenesteproduksjon
 • Velferdsinnovasjon
 • Kommunal innovasjon
 • Innovasjon i kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer
 • Sosialt entreprenørskap

INTOP er tilknyttet Senteret for innovasjon i tjenesteyting (SIT)

Opplæringsdelen

Krav til sammensetning av ph.d.-kurs INTOP:

Ved INTOP er det krav om 35 studiepoeng, hvorav 30 består av obligatoriske kurs, og fem av valgfrie kurs. De obligatoriske kursene skal dekke 10 studiepoeng i vitenskapsteori og forskningsetikk, 10 studiepoeng i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting, og 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode. 20 av de obligatoriske studiepoengene dekkes av kurs ved HINN, mens 10 studiepoeng i vitenskapelig metode må tas ved annen institusjon.

Obligatoriske kurs som tilbys ved HINN/INTOP:

 • Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk (10 studiepoeng). Det tilbys årlig felleskurs i vitenskapsteori og forskningsetikk for alle doktorgradskandidater ved HINN Lillehammer
 • Kurs i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting (10 studiepoeng). Dette kurset tilbys annethvert år ved HINN

Ved INTOP kan det gis inntil tre poeng i opplæringsdelen for presentasjon av paper ved forskningskonferanser. Det gis ett poeng for deltakelse ved nasjonale konferanser og to for deltakelse ved internasjonale.

NORSI - Den norske forskerskolen i innovasjon

NORSI er den nasjonale forskerskolen for ph.d.-studenter innen innovasjonsforskning i Norge. NORSI er en nettverksbasert forskerskole, hvor Høgskolen i Innlandet siden 2013 har vært fullverdig partnerinstitusjon. Sammen med sine totalt ti institusjonspartnere tilbyr NORSI en rekke doktorgradskurs innen innovasjonsforskning. Som ph.d.-kandidat ved INTOP kan du melde deg inn i NORSI og delta på aktuelle kurs. Se mer på norsi.no


Mer informasjon

Pris

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering