Language: NOR | ENG

Master i innovasjon

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Et studium for deg som vil være med å forme morgendagens arbeidsliv
 • Du vil bli en attraktiv ressurs for alle type virksomheter
 • Du får praksis gjennom en internship-ordning

Om utdanningen

Master i innovasjon gir deg kunnskap til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Studiet gir deg kompetanse enten man ønsker å jobbe i det private, det offentlige eller innen frivillighetssektoren.

Ved å ta denne masteren i innovasjon, får du bred forståelse av hvordan organisasjoner fungerer, innsikt og forståelse for lederskap, bærekraft, markedsføring, prosjektledelse og det særskilte ved kreative næringer,

Master i innovasjon gir deg muligheten til praksis gjennom en internship-ordning i tredje semester. Her vil du sammen med en gruppe medstudenter, få et konkret praktisk prosjekt, i en ekstern organisasjon.

Studiet passer for kandidater med bachelor i økonomisk-administrative fag, reiselivsfag, markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med relevante fordypninger.

Tidligere studenter har blitt rekruttert til stillinger som leder av næringshager, mer tradisjonelle HR- eller utviklingsstillinger, ulike trainee stillinger, samt en rekke nye type stillinger der virksomhetene søker etter ansatte som kan å lede utviklings og samhandlingsprosesser.

Informasjon til søkere

Hilsen til søkerne fra studieprogramansvarlig Randi Bredvold:

 

Tidligere student Tonje forteller om sine erfaringer med studiet: 

Innovasjonsstudenter om internship

Ine Gulbrandsen.

Fra bachelor til master på studiested Lillehammer

Interessen for endringsprosesser fikk Ine til å fortsette på master i innvasjon etter fullførte bachelorstudier.

Praktisk informasjon

Master i Innovasjon er et fulltidsstudium og vi forutsetter at studentene har sin daglige base på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

 

Transport

Studiested Lillehammer ligger nord for byen og du kan enkelt ta deg med buss fra skysstasjonen. Velg mellom buss 1, 2 eller 4. For rutetabeller se Innlandstrafikk. 

Emner

Emnestruktur - Master i innovasjon

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om forutsetninger for, tilrettelegging, utvikling og ledelse av innovasjonsprosesser i organisasjoner
 • har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger knyttet til innovasjonsprosesser 
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver, metoder og verktøy som kan anvendes i praktisk innovasjonsarbeid
 • kan analysere organisasjoners evne og forutsetninger for innovasjonsarbeid
 • kan analysere innovasjonsprosesser i ulike type organisasjoner med utgangspunkt i ulike innovasjonsfaglige perspektiver og tradisjoner 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, drøfte og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen innovasjon
 • kan anvende ulike innovasjonsteoretiske perspektiver i endrings- og fornyelsesarbeid i organisasjoner
 • kan anvende relevante metoder og verktøy i praktisk idéutviklingsarbeid, samt i planlegging og gjennomføring av innovasjonsprosesser i organisasjoner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til innovasjonsarbeid
 • kan anvende relevante forskningsmetoder i gjennomføringen av et selvstendig, avgrenset  forskningsarbeid knyttet til innovasjon i organisasjoner under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fagetiske- og forskningsetiske problemstillinger i innovasjonsarbeid og forholde seg profesjonelt til etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med dette
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i utøvelse av innovasjonsarbeid, samt  i utredninger og analyser av ulike typer virksomheters arbeid med dette
 • kan formidle et større selvstendig forsknings- og utredningsarbeid både muntlig og skriftlig
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike interessenter knyttet til virksomheters innovasjonsarbeid 
 • har forutsetninger for å arbeide med innovasjon i virksomheter som opererer i en internasjonal kontekst 

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskap.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

 

Fordypningen i samfunnsvitenskap være innenfor

enten 

 • samfunnsvitenskapelige disipliner slik de er definert av Universitets- og høgskolerådet: Økonomi, sosiologi, urbanisme og fysisk planlegging, statsvitenskap og organisasjonsteori, sosialantropologi, psykologi, pedagogikk, samfunnsgeografi, demografi, medievitenskap og journalistikk, bibliotek- og informasjonsvitenskap, samfunnsvitenskapelige idrettsfag, rettsvitenskap, kriminologi, sosialt arbeid og kvinne- og kjønnsstudier.

eller 

 • flerfaglige/tverrfaglige samfunnsvitenskapelige utdanninger, som for eksempel økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, reiseliv, internasjonale studier, markedsføring og kommunikasjon.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

I tredje semester vil det være mulighet for utenlandsopphold eller opphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge. Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge Time Magazine.         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator på ditt studiested for informasjon om hvilke universiteter som har avtaler som inkluderer ditt studieområde.

Veien videre

Jobbmuligheter med en master i innovasjon

Studiet gir kompetanse til stillinger som arbeider med entreprenørskap og innovasjon både i offentlig og privat sektor.

Innen offentlig sektor vil det være stillinger i kommunene og fylkeskommunenes næringsavdelinger, i næringsdepartementene og i det offentlige virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge).

Innen privat sektor vil du finne denne kompetansen i ulike bransjeorganer, i utviklingsfunksjoner i større bedrifter, i avisenes næringslivsredaksjoner osv. Vi har også flere eksempler på studenter som har brukt studiet som plattform for å starte egen bedrift.

Studiet gir også kompetanse til et bredt utvalg jobber som ikke direkte er knyttet til innovasjon. Dette gjelder både i privat, frivillig og offentlig sektor.

Med en Master i Innovasjon, med en eventuell fordypning ledelse og organisering eller i økonomi, er du en aktuell og attraktiv kandidat for en lang rekke stillinger på ulike nivåer i nærings- og organisasjonsliv innenfor alle sektorer.

Gjennom analytiske ferdigheter og solid kompetanse innen innovasjon, økonomi, ledelse- og organisasjoner vil du kunne arbeide i konsulent- og rådgiverstillinger innen HR og en rekke andre områder. Du vil kunne gå inn som prosjektleder eller -medarbeider med en grundig faglig kompetanse. Masterutdanningen gir også grunnlag for å kunne gå inn i lederstillinger på flere nivåer.