Language: NOR | ENG

Bachelor i psykologi

Bachelor i psykologi
 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Bachelor i psykologi

Få kunnskap om psykologi og mental helse. Lær deg mer om menneskers tanker, følelser og adferd. Søk bachelor i psykologi på Lillehammer. 

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet er den eneste høgskolen i Norge som tilbyr et bachelorstudium i psykologi som tilfredsstiller internasjonale krav til Bachelor of Science in Psychology: En ren psykologiutdanning som dekker alle psykologiske kjernefag og har mye praksisundervisning.

Med den praktiske undervisningen i form av blant annet psykologiske tester og laboratorieøvelser skiller dette psykologistudiet seg fra andre bachelorstudier i psykologi i Norge. Du deltar på 136 timer med praktisk seminarundervisning og 512 timer med forelesninger. Individuell veiledning kommer i tillegg.

Med en bachelor i psykologi fra Høgskolen i Innlandet får du muligheten til å arbeide innen det psykologiske fagfeltet på mange ulike områder i samfunnet. For eksempel helse- og sosialarbeid, organisasjons- eller markedsarbeid i næringslivet, undervisning eller saksbehandling innen offentlig virksomhet.

Ønsker du å bli psykolog, må du ta profesjonsstudiet ved et universitet eller et masterstudium i klinisk psykologi i utlandet, i kombinasjon med arbeid på lisens som tilfredsstiller kravene til autorisasjon i Norge (for eksempel kandidatutdannelsen i psykologi i Danmark).

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Obligatorisk deltakelse på seminarer
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Jobbmuligheter

Kunnskap om psykologi etterspørres i stadig flere sammenhenger og både selvstendig og kombinert med andre fag er det aktuelt innenfor: Organisasjonsarbeid, administrativ, økonomisk og annen saksbehandling, undervisning, konsulentvirksomhet, markedsføring, kommunikasjon, informasjonsteknologi og miljøterapi.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om menneskets psykologiske utvikling
 • har kunnskap om samspillet mellom menneskets tenkning, følelser, intensjoner og adferd
 • har kunnskap om menneskelig samspill innenfor grupper, organisasjoner, sosiale og tekniske systemer og med våre økologiske omgivelser
 • kan bedømme den faglige og metodiske kvaliteten i faglitteraturen
 • har kunnskap om psykologiske mekanismer som påvirker menneskers fungering innen områder som læring, helse, motivasjon, og kognisjon
 • kan redegjøre for hvordan individuelle (biologiske, kognitive), sosiale (grupper, samfunnsmessige, kulturelle), og miljømessige (økologiske) faktorer påvirker grupper og individer
 • kjenner til viktige etiske problemstillinger tilknyttet fagfeltet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan drøfte psykologiens relevans for andre faglige og vitenskapelige disipliner
 • har grunnleggende ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • kan gjennomføre undersøkelser/tester på individ- og gruppenivå
 • kan analysere og anvende resultater fra gjennomførte undersøkelser/tester
 • kan utarbeide tiltak rettet mot individer eller grupper
 • kan lese og forstå fagets originallitteratur
 • kan formidle/presentere forskningsbasert viten både skriftlig og muntlig

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om forsknings- og vitenskapsetikk, kjenner til relevante etiske problemstillinger og kan gjøre egne etiske vurderinger.
 • har god og selvstendig forståelse og vurdering av faglige, metodiske og forskningsetiske problemstillinger
 • har evne til kritisk refleksjon over egne valg, fremgangsmåter og faglige prestasjoner i forhold til områdets teori og empiri
 • kan integrere teori, metodikk og data i en helhetlig forståelse og sette dette inn i en faglig sammenheng
 • har profesjonelle fagetiske holdninger i faglig og forskningsmessig sammenheng
 • kan gi en reflektert, nyansert og kritisk vurdering av teoretisk, metodisk og praktisk kunnskap innen psykologiske fag

Utenlandsopphold

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student på BA i Psykologi kan du ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Videre studiemuligheter

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr  master i miljøpsykologi som eneste i sitt slag i Norden. Med en bachelor i psykologi er du også kvalifisert til master i folkehelsevitenskap, karriereveiledning (dybdemaster), Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier -Sosialfaglig studieretning og master i innovasjon. Bachelor i psykologi og minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til master i  pedagogikk og  spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Du er kvalifisert til masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Bachelorstudiet kvalifiserer ikke til å praktisere som psykolog, men det oppfyller internasjonale krav for opptak til psykologutdanning i utlandet. Les mer på Helsedirektoratets nettsider om utdanning i utlandet og autorisasjon som klinisk psykolog.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Linn og flere av hennes medstudenter på Bachelor i psykologi ved studiested Lillehammer studerer nå i Danmark.

- Overgangen fra Lillehammer til Aarhus gikk lett

Bachelor i psykologi ved Høgskolen i Innlandet er for mange første steg mot drømmen om å bli psykolog. Det var det også for Linn.