Language: NOR | ENG

Bachelor i internasjonale studier med historie

  • Varighet: 3 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • Du lærer om sentrale utviklingstrekk i internasjonal politikk
  • Du får et godt utgangspunkt for å delta aktivt i politisk samtaler
  • Du lærer samfunnsvitenskapelige begreper og metode i et historisk perspektiv

Om utdanningen

Bachelor i internasjonale studier med historie setter deg i stand til å forstå og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold, fra freden i Westfalen 1648 og inn i vår egen tid. I løpet av studieløpet vil du lære om hvorfor verden har blitt sånn som den er og hva slags maktforhold som er de dominerende. Dessuten vil du tilegne deg de nødvendige evnene for å analysere dagsaktuelle saker og utviklingstrekk. Vi anvender derfor flere ulike tilnærminger og metoder, hentet fra fag som statsvitenskap, historie, økonomi, filosofi og juss.

Som student ved dette studiet lærer du deg å stille og forholde deg til viktige spørsmål. Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige? Hvorfor blir det krig, og hva er vilkårene for fred? Kan ikke-statlige organisasjoner som Amnesty eller Røde Kors forandre verden til det bedre? Hvilken betydning har mediene for internasjonale forhold? Hvordan utfordres den moderne nasjonalstaten av fenomen som terrorisme, multinasjonale selskaper eller innvandring? På hvilke måter kan hendelser som Brexit og valget av Trump til amerikansk president forstås?

Ved fullført grad vil du ha lært å vurdere systematisk mulige svar på slike spørsmål - og belyse dem selv gjennom egne undersøkelser. Dette gir kunnskaper og analytiske evner som er et godt utgangspunkt for videre studier og fremtidig deltakelse i et internasjonalisert arbeidsliv.

Lær deg mer om hvorfor verden har blitt som den er

På utveksling i Japan

Høsten 2018 var Sarah Figenschou på utveksling i Japan. 

- Jeg mener at om man studerer internasjonale relasjoner er det et poeng å komme seg ut i verden og faktisk oppleve verden fra ulike perspektiver. 

Les hele intervjuet med Sarah her. 

utbytterikt-med-utveksling-i-japan_large
Bilde av 14 år gamle Vidar Skillingsås som nå studerer ved Høgskolen i Innlandet.

- Erfaringene fra Scandinavian Star formet meg

14 år gammel overlevde Vidar Skillingsås den største uløste drapssaken i Skandinavia i nyere tid. Studiene ved HINN har vært med på å sette mordbrannen inn i et globalt perspektiv.

Praktisk informasjon

Vi arrangerer en studietur til utlandet i andre studieår. De siste årene har turen gått til Israel/Palestina og nå Balkan/Kosovo. Studieturen legges til konfliktområder eller andre steder som har relevans for studiets innhold. Dette gir mulighet til å lære om ulike konflikter mens man er i området. Det gir anledning til å høre hvordan enkeltpersoner, politikere og representanter for sivilt samfunn samt diplomater og representanter for det internasjonale samfunnet vurderer konflikten og lever med den til daglig.

Emner

Emneoversikt Bachelor i internasjonale studier:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Aktuelle valgemner (velge ett i 6. semester):

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Tilleggsemnemulighet:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Studiet begynner med et obligatorisk todagersseminar der formålet er å bli kjent, avklare gjensidige forventninger og gi studentene en forberedelse til studiet.

Første studieår

Studieprogrammet er bygget opp med en klar progresjon. Vi begynner studiet med å etablere en bred forståelse av utviklingen av moderne stater og samfunn fra midten av 1600-tallet og gjennom det nittende århundre.  I denne perioden ble også store deler av det fagspråket som vi i dag bruker når vi skal beskrive og forstå ulike samfunnsforhold utviklet. I introduksjonsemnet Ny verden, nye samfunn, nye tanker legger vi vekt på at du skal bli fortrolig med noen sentrale begreper innen samfunnsvitenskapene, som for eksempel sentrale politiske ideologier, demokratibegrepet og suverenitet.

Vi legger også opp til at du tidlig skal lære om og reflektere over utviklingen av vitenskapelige tenkemåter og normer for argumentasjon. Dette gjøres ikke minst gjennom emnene Examen philosophicum og Examen facultatum (Ex.phil. og Ex.fac.). Ex.phil på ISH er spisset slik at du lærer om filosofiske temaer som er spesielt relevante for å forstå internasjonale forhold. Her lærer du blant annet om etikk, politisk filosofi og det filosofiske grunnlaget for samfunnsvitenskapen. Et svært sentralt emne i første studieår er også emnet Internasjonal politikk, der du blant annet blir fortrolig med sentrale teoretiske perspektiver som de siste hundre årene har preget forskningen og debatten innen internasjonale studier – realisme, liberalisme, marxisme og konstruktivisme. Et viktig poeng i dette emnet er at forskjellige teoretiske perspektiv på ulike måter vektlegger makt, interesser og identitet. Dette leder til ulike spørsmål eller problemstillinger, som igjen fordrer ulike forskningsmetoder.

I det tjuende århundre har ekstreme ideologiers gjennomslag kostet millioner av mennesker livet og satte spor som har preget både tenkning og praktisk politikk, nasjonalt og internasjonalt. I det siste emnet i første studieår, Verdenskriger og ekstremisme, er denne formative perioden i internasjonal politikk i fokus - 1914 til 1945. Denne perioden var på flere måter en krisetid: økonomisk, sosialt og politisk. Sentralt i dette emnet er derfor blant annet ulike vitenskaplige forståelser av framveksten av kriser og ekstreme ideologier, inkludert deres betydning også i dag.

Andre og tredje studieår

Studieprogrammets andre og tredje studieår bygger på det vi har gjort i det første året. Vi vektlegger endringer i globale maktforhold etter andre verdenskrig som er et sentralt tema for forståelsen av internasjonal politikk i vår samtid. Videre er teorier om årsaker til krig og betingelser for fred en kjerne i studiet. Vi vektlegger også hvordan tenkningen om krig og fred har utviklet seg parallelt med oppbyggingen av internasjonale samarbeidsformer og som en reaksjon på kriser og krig. Problemstillinger knyttet til sentrale institusjoner i internasjonal økonomi, finanskrise, marked og økonomisk integrasjon tas opp. To temaer som vies spesiell interesse, er moderne mediers innvirkning på internasjonal politikk, og hvordan enkeltaktører og organisasjoner som opererer på tvers av statsgrenser og mer eller mindre uavhengig av staters regjeringer, bidrar til å forme normer og institusjoner som regulerer forhold både innenfor og mellom stater.

I alle studieprogrammets emner inngår refleksjon rundt teoriers fruktbarhet og vitenskapelig metodebruk. I femte semester samles trådene i emnet Vitenskapsteori og metode. I sjette semester skriver du også under veiledning en bacheloroppgave om et selvvalgt tema med tilknytning til internasjonale studier. Denne oppgaven har karakter av "svennestykke"; du får anledning til å demonstrere analytiske ferdigheter, evne til kritisk tenkning og formidling. En rekke av oppgavene du skriver gjennom tre år blir vurdert av eksterne sensorer som er eksperter på sine felt. Bacheloroppgaven får du også anledning til å diskutere med en ekstern sensor i en avsluttende muntlig eksamen.

Læringsutbytte du får fra studiet:

  • Kunnskapsmål: Ved fullført studium kan du som student beskrive historiske prosesser, revolusjoner og kriger som har preget internasjonal samfunnsutvikling. Du kjenner til sentrale begreper og teorier for å forstå, beskrive og drøfte det internasjonale statssystemet og dets utvikling fram til i dag. Du har også innsikt i viktige institusjoner, ikke-statlige organisasjoner og medias betydning i internasjonal politikk. Videre har du grunnleggende innsikt i teorier om internasjonale relasjoner og teorienes anvendelsesområde. Du kjenner også til prinsippene for vitenskapelig analyse.
  • Ferdighetsmål: Ved endt studium kan du som student forklare og vurdere årsakene til viktige historiske hendelser og utvikling over tid i internasjonalt perspektiv. Du kan finne fram til kilder og litteratur for å tilegne deg kunnskap om historiske prosesser og temaer i internasjonal politikk. Du kan anvende ulike teoretiske perspektiver til å utvikle egne problemstillinger innenfor studiets fagområder og foreta bevisste metodevalg. Du kan også utvise kildekritikk og følge faglige normer for henvisningsskikk. Til sammen gir dette deg som student ferdigheter til å gjennomføre selvstendige faglige arbeider og gjøre faglige vurderinger av andre arbeider.
  • Generell kompetanse: Ved endt BA-studium kan du som student planlegge og gjennomføre selvstendige intellektuelle arbeider om internasjonale forhold. Du kan reflektere kritisk over temaer og spørsmål om krig og maktbruk i internasjonal politikk gjennom historien, om utvikling av normer og institusjoner, samt den makt aktivister og media kan ha. Gjennom BA oppgaven har du vist hvordan du anvender faglige begreper og metoder på egne historiske og internasjonale interessefelt. Du kan trekke veksler på og integrere kunnskap fra ulike kilder og fagretninger. Ved endt studium har du også vesentlig erfaring med å samarbeide om faglige oppgaver, gjøre vurderinger av og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeider og også forbedre eget arbeid ut fra andres vurderinger.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Søkere med Årsstudium i internasjonale studier med historie kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Studiet tilbyr derfor studietur utenlands, et semester tilrettelagt for studier i utlandet og engelskspråklig undervisning i deler av studiets andre år.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

For å se hvor du kan reise, sjekk ut vår destinasjonsoversikt.

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din;  faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge Time Magazine.

 

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling. Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Veien videre

Videre studier

En bachelor i Internasjonale studier med historie kan være utgangspunkt for flere ulike studier på mastergradsnivå, både i Norge og utenlands. Ved Høgskolen i Innlandet vil både fagfolk og studieveiledere kunne bistå deg i å legge planer som kan føre deg i de retninger du ønsker.

Masterprogrammer innen internasjonale relasjoner, historie eller statsvitenskap, kan være aktuelle veier videre. Slike studieprogram finnes ved de største universitetene i Norge. Noen av disse kommer du direkte inn på, mens andre krever innpassing ved å ta eventuelle studieemner som ikke dekkes i Internasjonale studier med historie. I utlandet er det mange studietilbud, og tidligere studenter ved Internasjonale studier med historie har blant annet gått videre med studier i Tyskland, Sveits og England.

Noen eksempler på studier du kan søke deg direkte inn på:
Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (spesialisering i økonomi/ ledelse og organisering/ hovedmodell).
Master i public administration ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.
Peace and Conflict Studies ved UiO (NB: Studenter fra Høgskolen i Innlandet kan kun søke seg direkte til den historiske studieretningen)
Modern International and Transnational History (master's two years), (ny engelsk-språklig Master ved UIO som studenter ved BAISH kan søke direkte opptak på når de er ferdig)
Master of Science in International Relations ved NMBU, Ås
Master i European Studies, ved NTNU
Peace and Conflict Transformation – master ved Universitetet i Tromsø / Norges Arktiske Universitet 
Flere masterstudier i International Relations ved London School of Economics and Political Science.

Jobbmuligheter

Arbeidslivet trenger unge mennesker med analytiske evner. Disse evnene gjelder både med hensyn til å bruke eksisterende kunnskap og til å sette seg raskt inn i nye saksfelt. Du må vite hva som er troverdige kunnskapskilder, hvordan du kan nyttiggjøre deg slike kilder og skille viktige poenger fra uvesentligheter. Internasjonale studier med historie gir deg de nødvendige kunnskapene og analytiske redskapene.

Dette studiet åpner mange ulike veier for videre studier og yrkesliv. Utdanningen kan brukes til å bli faglærer videregående skole eller i grunnskolen. Andre sikter seg inn mot arbeid i høyere utdanning og forskning. Noen bygger videre på kompetansen til å bli journalister eller arbeide i mediebransjen. Mange begynner å jobbe i det offentlige eller i private organisasjoner, nasjonalt eller internasjonalt.