Language: NOR | ENG

Bachelor i internasjonale studier med historie

Bachelor i internasjonale studier med historie
 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Bachelor i internasjonale studier med historie

Hvilken betydning har historiske begivenheter for vår tid? Studiet gir deg muligheten til å lære om internasjonale utviklingstrekk og maktforhold, og du får innsikt i hvordan du med egne undersøkelser kan belyse viktige spørsmål.

Om utdanningen

Bachelor i internasjonale studier med historie setter deg i stand til å forstå og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold, fra freden i Westfalen i 1648 og til vår egen tid. I studieløpet vil du lære om hvorfor verden har blitt sånn som den er, og hva slags maktforhold som er de dominerende. Dessuten vil du tilegne deg de nødvendige evnene for å analysere dagsaktuelle saker og utviklingstrekk. Vi anvender flere ulike tilnærminger og metoder, hentet fra fag som statsvitenskap, historie, økonomi, filosofi og juss.

Som student ved dette studiet lærer du deg å stille og forholde deg til viktige spørsmål. Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige? Hvorfor blir det krig, og hva er vilkårene for fred? Kan ikke-statlige organisasjoner som Amnesty eller Røde Kors forandre verden til det bedre? Hvilken betydning har mediene for internasjonale forhold? Hvordan utfordres den moderne nasjonalstaten av fenomen som terrorisme, multinasjonale selskaper eller innvandring? På hvilke måter kan hendelser som Brexit og valget av Donald Trump til amerikansk president forstås?

Ved fullført grad vil du ha lært å systematisk vurdere mulige svar på slike spørsmål - og belyse dem selv gjennom egne undersøkelser. Dette gir kunnskaper og analytiske evner som er et godt utgangspunkt for videre studier og fremtidig deltakelse i et internasjonalisert arbeidsliv.

Lær deg mer om hvorfor verden har blitt som den er

Praktisk informasjon

Vi arrangerer en studietur til utlandet i andre studieår. De siste årene har turen gått til Israel/Palestina og nå Balkan/Kosovo. Studieturen legges til konfliktområder eller andre steder som har relevans for studiets innhold. Dette gir mulighet til å lære om ulike konflikter mens man er i området. Det gir anledning til å høre hvordan enkeltpersoner, politikere og representanter for sivilt samfunn samt diplomater og representanter for det internasjonale samfunnet vurderer konflikten og lever med den til daglig.

Jobbmuligheter

Arbeidslivet trenger unge mennesker med analytiske evner, både med hensyn til å bruke eksisterende kunnskap og til å sette seg raskt inn i nye saksfelt. Du må vite hva som er troverdige kunnskapskilder, hvordan du kan nyttiggjøre deg slike kilder og skille viktige poeng fra uvesentligheter. Bachelor i internasjonale studier med historie gir deg de nødvendige kunnskapene og analytiske redskapene.

Dette studiet åpner for mange ulike veier inn i yrkeslivet. Enkelte sikter seg inn mot arbeid i høyere utdanning og forskning. Noen bygger videre på kompetansen til å bli journalister eller annet arbeid i mediebransjen. Mange begynner å jobbe i det offentlige eller i private organisasjoner, nasjonalt eller internasjonalt.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Søkere med Årsstudium i internasjonale studier med historie kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • kan beskrive historiske prosesser, revolusjoner og kriger som har preget internasjonal samfunnsutvikling.
 • kjenner til sentrale begreper og teorier for å forstå, beskrive og drøfte det internasjonale statssystemet og dets utvikling fram til i dag.
 • har innsikt i viktige institusjoner, ikke-statlige organisasjoner og medias betydning i internasjonal politikk.
 • har grunnleggende innsikt i teorier om internasjonale relasjoner og teorienes anvendelsesområde, og kjenner til prinsippene for vitenskapelig analyse.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare og vurdere årsakene til viktige historiske hendelser og utvikling over tid i internasjonalt perspektiv.
 • kan finne fram til kilder og litteratur for å tilegne seg kunnskap om historiske prosesser og temaer i internasjonal politikk.
 • kan anvende ulike teoretiske perspektiver til å utvikle egne problemstillinger innenfor studiets fagområder og foreta bevisste metodevalg, utvise kildekritikk og følge faglige normer for henvisningsskikk.
 • har til sammen ferdigheter til å gjennomføre selvstendige faglige arbeider og gjøre faglige vurderinger av andre arbeider.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige intellektuelle arbeider om internasjonale forhold.
 • kan reflektere kritisk over temaer og spørsmål om krig og maktbruk i internasjonal politikk gjennom historien, om utvikling av normer og institusjoner, samt den makt media kan ha.
 • har gjennom BA-oppgaven vist evne til å anvende faglige begreper og metoder på egne historiske og internasjonale interessefelt, samt trekke veksler på og integrere kunnskap fra ulike kilder og fagretninger. 
 • har vesentlig erfaring med å samarbeide om faglige oppgaver, gjøre vurderinger av og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeider og også forbedre eget arbeid ut fra andres vurderinger.

Utenlandsopphold

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Studiet tilbyr derfor studietur utenlands, et semester tilrettelagt for studier i utlandet og engelskspråklig undervisning i deler av studiets andre år.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

For å se hvor du kan reise, sjekk ut vår destinasjonsoversikt.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din;  faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge Time Magazine.

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling. Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Videre studiemuligheter

En bachelor i internasjonale studier med historie kan være utgangspunkt for flere ulike studier på mastergradsnivå, både i Norge og utenlands. Ved Høgskolen i Innlandet vil både fagfolk og studieveiledere kunne bistå deg i å legge planer som kan føre deg i riktig retning. 

Masterprogrammer innen internasjonale relasjoner, historie eller statsvitenskap kan være aktuelle veier videre. Slike studieprogram finnes ved de største universitetene i Norge. Noen av disse kommer du direkte inn på, mens andre krever innpassing ved å ta eventuelle studieemner som ikke dekkes ved bachelor i internasjonale studier med historie. I utlandet er det mange studietilbud, og tidligere studenter hos oss har blant annet gått videre med studier i Tyskland, Sveits og England.

Noen eksempler på studier du kan søke deg direkte inn på:
Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (spesialisering i økonomi/ ledelse og organisering/ hovedmodell).
Master i public administration ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.
Modern International and Transnational History (master's two years), (ny engelsk-språklig Master ved UIO som studenter ved BAISH kan søke direkte opptak på når de er ferdig)
Master of Science in International Relations ved NMBU, Ås
Master i European Studies, ved NTNU
Peace and Conflict Transformation – master ved Universitetet i Tromsø / Norges Arktiske Universitet 
Master i Statsvitenskap, NTNU: Studenter med Bachelor i Internasjonale studier med historie kan komme inn på master i Statsvitenskap ved NTNU. Ta kontakt med studieveileder ved NTNU for spørsmål og vurdering av emnesammensetning.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av 14 år gamle Vidar Skillingsås som nå studerer ved Høgskolen i Innlandet.

- Erfaringene fra Scandinavian Star formet meg

14 år gammel overlevde Vidar Skillingsås den største uløste drapssaken i Skandinavia i nyere tid. Studiene ved HINN har vært med på å sette mordbrannen inn i et globalt perspektiv.

Kvinne foran et blomstrende frukttre i Japan (foto: Sarah Figenschou)

Utbytterikt med utveksling i Japan

Sarah Figenschou har vært på utveksling i Japan. 

- Jeg mener at om man studerer internasjonale relasjoner er det et poeng å komme seg ut i verden og faktisk oppleve verden fra ulike perspektiver. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema