Language: NOR | ENG

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Hvordan kan vi forbedre folkehelsen? Endring av livsstilsvaner og påvirkningsfaktorer for helse vil du lære mer om på dette tverrfaglige studiet.

Om utdanningen

Å forbedre folkehelsen og redusere sosiale ulikheter med bakgrunn i helse står sentralt blant politiske ledere og andre samfunnsaktører verden over. Folkehelse som fagfelt er opptatt av å ivareta og fremme helse, samt forebygge sykdom og lidelse gjennom organisert innsats fra samfunnets side. Dette har fått økt oppmerksomhet og betydning blant en rekke ulike aktører innenfor mange fagfelt. 

Dette tverrfaglige studiet er utformet for å imøtekomme et økende behov for kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot befolkningens behov og ønsker for bedre helse. Målet er å utvikle studentene til, gjennom kritisk tenkning og aktiv deltakelse, å få forståelse for påvirkningsfaktorer for helse, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes knyttet til å fremme og ivareta befolkningens helse.

Studentene vil etter endt utdanning ha tilegnet seg allsidig og teoretisk kunnskap om folkehelse, som de kan benytte til å påvirke utvikling av politikk, programmer og tiltak på en kunnskapsbasert måte. Se samlinger her.

Dette studiet kan også tas på deltid over tre år. Les mer om deltidsstudium her.

 

Norsk-Indonesisk samarbeid

Et masterprosjekt ved HINN har resultert i et norsk-indonesisk samarbeid med fokus på tiltak mot røyking. Les mer om prosjektet her. 

Sjekk ut studiets Facebook-side 

og hold deg oppdatert på studiet, saker innen studiefeltet og aktuelle arbeidsmuligheter.

Praktisk informasjon

Oversikten over samlinger for deg som starter i studieåret 2020-2021 finner du her.

Dette studiet kan også tas på deltid over tre år. Se mer informasjon om dette her.

Viktig: Studenter som ønsker deltidsløsningen søker på heltidstilbudet, og får en individuell tilpasning av utdanningsplanen etter studiestart.

Jobbmuligheter

Master i folkehelsevitenskap kvalifiserer for arbeid i offentlige, frivillige og private organisasjoner som arbeider med helsefremmende arbeid. Masteren er spesielt relevant for stillinger som arbeider med dannelse og endring av fysiske aktivitetsvaner, for eksempel i stat, fylkeskommuner eller kommuner, idrettsorganisasjoner og treningssentre.

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen helse-, idretts- eller pedagogiske fag.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i utviklingen og omfanget av folkehelse i en global, nasjonal, regional og lokal sammenheng
 • har inngående tverrfaglig forståelse av kompleksiteten av de faktorer som har innvirkning på befolkningens, og undergruppers, helse og velvære med særlig fokus på sosial ulikhet i helse
 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i utfordringene og mulighetene for ivaretagelse og fremming av helse, samt forebygging av sykdom på samfunns-, gruppe og individuelt nivå
 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i hvordan forskning kan anvendes innenfor folkehelse, særlig om fremstilling og bruk av forskningsresultater som kunnskapsgrunnlag ved utforming av og informering om politiske og praktiske retningslinjer
 • har inngående kunnskap, forståelse og kritisk innsikt i et bredt spekter av faglige problemstillinger som er relevant for forståelsen av et tverrfaglig folkehelsefelt, spesielt sett i forhold til samhandling i sektoren

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan fremskaffe, gjennomgå og analysere relevante kvantitative og kvalitative forskningsresultater som beskriver mønstre i befolkningens helse, og vurdere behov for helsetiltak
 • kan kritisk analysere konsepter, teorier og empiri fra ulike fagområder for å forstå folkehelseutfordringer, særlig med henblikk på å forklare sosiale ulikheter i helse
 • har inngående forståelse for fordelene og utfordringene ved tverrfaglig samarbeid, og kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt og bruke relevante folkehelsebegreper, teorier og perspektiver i analysen av problemstillingen som tar hensyn til offentlig helsepolitikk og praksis
 • kan identifisere og analysere etiske utfordringer som oppstår i dagens folkehelsepolitikk og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk analysere folkehelseforskning
 • kan analysere relevante faglige og yrkesmessige problemstillinger innenfor det tverrfaglige folkehelsearbeidet
 • kan anvende forskjellige forskningstilnærminger og ferdigheter i arbeidsrelaterte situasjoner
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor folkehelsefeltet, både med spesialister og til allmennheten 
 • Kan bruke og kritisk anvende sin kunnskap til analyse av folkehelseproblemer og bidra til utvikling av innovative strategier og tiltak som utfordrer etablerte praksis i folkehelsearbeid

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Utenlandsopphold

Andre semester er lagt opp med mulighet for utenlandsopphold. Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, har avtaler med flere institusjoner som har tilbud innen folkehelse, blant annet University of Chester. Utveksling til andre institusjoner kan også være aktuelt. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre studiemuligheter

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske eller internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Hent energi i en hektisk hverdag!

Blogger om studiet

Vår studentambassadør Andrea studerer master i folkehelsevitenskap. Følg med på Studentbloggen for å få et innblikk i hennes tilværelse som masterstudent på Elverum. 

Mona Wiik Jonassen

- Studiet er svært relevant til stillingen jeg har

Pandemier var noe av det Mona lærte om på master i folkehelsevitenskap. Nå kan hun få bruk for det i praksis som folkehelsekoordinator i Vang kommune.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap