• Studiested:
 • Varighet: 2 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe med folkehelse og helsefremmende arbeid
 • Du er interessert i å få en forståelse av sosiale ulikheter i helse
 • Du ønsker å samarbeide effektivt i et tverrfaglig arbeidsmiljø

Om utdanningen

Å forbedre folkehelsen og redusere sosiale ulikheter i helse, har stått sentralt blant politiske ledere og andre sammfunnsaktører verden over. Folkehelse som fagfelt er opptatt av å ivareta og fremme helse, samt forebygge sykdom og lidelse gjennom organisert innsats fra samfunnets side. Dette har fått økt oppmerksomhet og betydning blant en rekke ulike aktører innenfor et mangfold av fagfelter.

Dette tverrfaglige studiet er utformet for å imøtekomme et økende behov for kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot befolkningens behov og ønsker for bedre helse. Målet er å utvikle studentene til, gjennom kritisk tenkning og aktiv deltakelse, å få forståelse for påvirkningsfaktorer for helse, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes knyttet til å fremme og ivareta befolkningens helse.

Studentene har etter endt utdanning tilegnet seg allsidig og teoretisk kunnskap om folkehelse, som de kan benytte til å påvirke utvikling av politikk, programmer og tiltak på en kunnskapsbasert måte.

Intervjuer med masterstudentene

master_folkehelsevitenskap

Våre studenter på master i folkehelsevitenskap har veldig ulik faglig bakgrunn. Les hva studentene synes om studiet og hvilke muligheter det har gitt dem. 

 

Master's project of INN University student paves the way for smoking prevention measures in Indonesian city.

Read more about the project here.

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Deltidsstudent

Grethe Emilie Roar har valgt å ta master i folkehelsevitenskap med vekt på endring og livsstilsvaner på deltid, slik at hun kan jobbe ved siden av studiene. 

Les intervjuet med Grethe her

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i utviklingen og omfanget av folkehelse i en global, nasjonal, regional og lokal sammenheng
 • har inngående tverrfaglig forståelse av kompleksiteten av de faktorer som har innvirkning på befolkningens, og undergruppers, helse og velvære med særlig fokus på sosial ulikhet i helse
 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i utfordringene og mulighetene for ivaretagelse og fremming av helse, samt forebygging av sykdom på samfunns-, gruppe og individuelt nivå
 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i hvordan forskning kan anvendes innenfor folkehelse, særlig om fremstilling og bruk av forskningsresultater som kunnskapsgrunnlag ved utforming av og informering om politiske og praktiske retningslinjer
 • har inngående kunnskap, forståelse og kritisk innsikt i et bredt spekter av faglige problemstillinger som er relevant for forståelsen av et tverrfaglig folkehelsefelt, spesielt sett i forhold til samhandling i sektoren

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan fremskaffe, gjennomgå og analysere relevante kvantitative og kvalitative forskningsresultater som beskriver mønstre i befolkningens helse, og vurdere behov for helsetiltak
 • kan kritisk analysere konsepter, teorier og empiri fra ulike fagområder for å forstå folkehelseutfordringer, særlig med henblikk på å forklare sosiale ulikheter i helse
 • har inngående forståelse for fordelene og utfordringene ved tverrfaglig samarbeid, og kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt og bruke relevante folkehelsebegreper, teorier og perspektiver i analysen av problemstillingen som tar hensyn til offentlig helsepolitikk og praksis
 • kan identifisere og analysere etiske utfordringer som oppstår i dagens folkehelsepolitikk og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk analysere folkehelseforskning
 • kan analysere relevante faglige og yrkesmessige problemstillinger innenfor det tverrfaglige folkehelsearbeidet
 • kan anvende forskjellige forskningstilnærminger og ferdigheter i arbeidsrelaterte situasjoner
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor folkehelsefeltet, både med spesialister og til allmennheten 
 • Kan bruke og kritisk anvende sin kunnskap til analyse av folkehelseproblemer og bidra til utvikling av innovative strategier og tiltak som utfordrer etablerte praksis i folkehelsearbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad, Cand.mag.-grad, eller annet grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med fordypning i minst 80 studiepoeng innen helse-, idretts eller pedagogiske fag.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Andre semester er lagt opp med mulighet for utenlandsopphold. Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, har avtaler med mange institusjoner, herunder University of Chester, der emner under mastertilbudene ’public health’, ’research methods’ eller ’sport science’ er spesielt relevante.

Les om Kaia`s utveksling ved University of Chester!

Du har også muligheten for å dra på utveksling til andre av Høgskolens samarbeidspartnere. Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling. Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap