Language: NOR | ENG

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil jobbe med folkehelse og helsefremmende arbeid
 • Du er interessert i å få forståelse for påvirkningsfaktorer for helse
 • Du ønsker å samarbeide effektivt i et tverrfaglig arbeidsmiljø

Om utdanningen

Å forbedre folkehelsen og redusere sosiale ulikheter i helse, har stått sentralt blant politiske ledere og andre samfunnsaktører verden over. Folkehelse som fagfelt er opptatt av å ivareta og fremme helse, samt forebygge sykdom og lidelse gjennom organisert innsats fra samfunnets side. Dette har fått økt oppmerksomhet og betydning blant en rekke ulike aktører innenfor mange fagfelt. 

Dette tverrfaglige studiet er utformet for å imøtekomme et økende behov for kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot befolkningens behov og ønsker for bedre helse. Målet er å utvikle studentene til, gjennom kritisk tenkning og aktiv deltakelse, å få forståelse for påvirkningsfaktorer for helse, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes knyttet til å fremme og ivareta befolkningens helse.

Studentene har etter endt utdanning tilegnet seg allsidig og teoretisk kunnskap om folkehelse, som de kan benytte til å påvirke utvikling av politikk, programmer og tiltak på en kunnskapsbasert måte.

Dette studiet kan også tas på deltid over 3 år.  Se mer informasjon om dette her. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Intervjuer med masterstudentene

 

Våre studenter på master i folkehelsevitenskap har veldig ulik faglig bakgrunn. Les hva studentene synes om studiet og hvilke muligheter det har gitt dem. 

Student som studerer

Student

Master's project of INN University student paves the way for smoking prevention measures in Indonesian city.

Read more about the project here.

Sjekk ut studiets Facebook-side

Deltidsstudent på Master i folkehelsevitenskap

Deltidsstudent på Master i folkehelsevitenskap

Grethe Emilie Roar har valgt å ta Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring og livsstilsvaner på deltid, slik at hun kan jobbe ved siden av studiene. 

Praktisk informasjon

Oversikt over samlinger studieåret 2019- 2020 finner du HER.

Dette studiet kan også tas på deltid over 3 år. Se mer informasjon om dette her. 

Viktig: Studenter som ønsker deltidsløsningen søker på heltidstilbudet, og får en individuell tilpasning av utdanningsplanen etter studiestart.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i utviklingen og omfanget av folkehelse i en global, nasjonal, regional og lokal sammenheng
 • har inngående tverrfaglig forståelse av kompleksiteten av de faktorer som har innvirkning på befolkningens, og undergruppers, helse og velvære med særlig fokus på sosial ulikhet i helse
 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i utfordringene og mulighetene for ivaretagelse og fremming av helse, samt forebygging av sykdom på samfunns-, gruppe og individuelt nivå
 • har avansert kunnskap og kritisk innsikt i hvordan forskning kan anvendes innenfor folkehelse, særlig om fremstilling og bruk av forskningsresultater som kunnskapsgrunnlag ved utforming av og informering om politiske og praktiske retningslinjer
 • har inngående kunnskap, forståelse og kritisk innsikt i et bredt spekter av faglige problemstillinger som er relevant for forståelsen av et tverrfaglig folkehelsefelt, spesielt sett i forhold til samhandling i sektoren

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan fremskaffe, gjennomgå og analysere relevante kvantitative og kvalitative forskningsresultater som beskriver mønstre i befolkningens helse, og vurdere behov for helsetiltak
 • kan kritisk analysere konsepter, teorier og empiri fra ulike fagområder for å forstå folkehelseutfordringer, særlig med henblikk på å forklare sosiale ulikheter i helse
 • har inngående forståelse for fordelene og utfordringene ved tverrfaglig samarbeid, og kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt og bruke relevante folkehelsebegreper, teorier og perspektiver i analysen av problemstillingen som tar hensyn til offentlig helsepolitikk og praksis
 • kan identifisere og analysere etiske utfordringer som oppstår i dagens folkehelsepolitikk og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk analysere folkehelseforskning
 • kan analysere relevante faglige og yrkesmessige problemstillinger innenfor det tverrfaglige folkehelsearbeidet
 • kan anvende forskjellige forskningstilnærminger og ferdigheter i arbeidsrelaterte situasjoner
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor folkehelsefeltet, både med spesialister og til allmennheten 
 • Kan bruke og kritisk anvende sin kunnskap til analyse av folkehelseproblemer og bidra til utvikling av innovative strategier og tiltak som utfordrer etablerte praksis i folkehelsearbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad, Cand.mag.-grad, eller annet grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med fordypning i minst 80 studiepoeng innen helse-, idretts eller pedagogiske fag.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Andre semester er lagt opp med mulighet for utenlandsopphold. Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, har avtaler med flere institusjoner som har tilbud innen folkehelse, blant annet University of Chester. Utveksling til andre institusjoner kan også være aktuelt. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Master i folkehelsevitenskap kvalifiserer for arbeid i offentlige, frivillige og private organisasjoner som arbeider med helsefremmende arbeid. Masteren er spesielt relevant for stillinger som arbeider med dannelse og endring av fysiske aktivitetsvaner, for eksempel i stat, fylkeskommuner eller kommuner, idrettsorganisasjoner og treningssentre.

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norsk eller internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap