Language: NOR | ENG

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å fremme idrettsglede og prestasjonsutvikling
 • Du vil jobbe med helhetlig utvikling av idrettutøvere
 • Norge trenger trenere med praktisk og teoretisk kompetanse

Om utdanningen

Utdanningen er rettet mot deg som har spesifikk interesse for idrett og som ønsker å jobbe med læring og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Den organiserte idretten har behov for kvalifiserte trenere som kan skape grunnlag for aktive liv. Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse og utvikling av prestasjoner i toppidretten.

Første studieår gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre og tredje studieår fordyper du deg innen en valgt idrett, og du får praksis som trener i den idretten.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis. Studiet tilbys i samarbeid med flere særforbund, og er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund (NIF). Dette unike samarbeidet fører til at studenter i utvalgte idretter sertifiseres innen trenerløypa.

Lyst til å bli trener?

Høgskolen i Innlandet har et nært og godt samarbeid med flere særforbund i Norge:

 

 

Bilde av praksisstudent i dialog med en svømme i et svømmebasseng.

- Praksisen var avgjørende for studievalget

Nikolai ønsker å jobbe som svømmetrener og svømmelærer. Den enkleste veien ble Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen.

Praktisk informasjon

Med fullført Årsstudium i idrett ved HINN kan du søke lokalt opptak til studiet. Dette kan du lese mer om her. 

Høgskolen i Innlandet samarbeider tett med flere aktører innen idretten for å øke kvaliteten på undervisning og praksis innen disse idrettene:

 • Norges Skiforbund
 • Norges Golfforbund
 • Norges Bandyforbund
 • Norges Svømmeforbund
 • Indre Østland Fotballkrets
 • Elverum håndball

Innen enkelte idretter, hvor vi mangler samarbeidspartnere, kan det være utfordrende å finne praksisplasser. Ta gjerne kontakt med høgskolen før du søker.

En del av undervisningen krever at studenten selv har utstyr til selv å kunne delta, for eksempel i forbindelse med undervisning i ski.

Deler av undervisningen vil foregå utenfor studiestedet, og studenter må påregne utgifter til transport.

 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om organisering og ledelse, samt utfordringer og muligheter trenere og utøvere står ovenfor i lys av idrettshistoriske, - sosiologiske og -filosofiske perspektiver
 • har kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper, og kroppens oppbygging, utvikling og funksjon
 • kjenner idrettens regelverk og har kunnskap om bestemmelser, sportslig plan og grunnleggende idrettshistorie i valgt fordypningsidrett
 • har kunnskap om sin fordypningsidretts egenart og beste praksis
 • har kunnskap om læringsteorier, og barn og unges sosiale, kognitive, emosjonelle og psykologiske utvikling
 • har kunnskap om sosiale og psykologiske faktorer som påvirker trenere og utøveres deltagelse, læring og prestasjonsutvikling i idretten
 • har bred kunnskap om grunnleggende forutsetninger for utøvelse av trenerrollen
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske temaer og kjenner til forskning- og utviklingsarbeid relatert til utøvelse av trenerrollen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen idrettsfeltet gjennom å innhente, forstå og kritisk vurdere relevant litteratur  

Ferdighet

Kandidaten

 • kan organisere og lede lag, grupper og individer på en slik måte at de handler i tråd med idrettens verdigrunnlag, retningslinjer og mål
 • kan legge til rette for en langsiktig og helhetlig utvikling av selvstendige utøvere i barne-, ungdoms- og toppidretten
 • kan legge til rette for at utøvere kan ha livslange bevegelsesaktive liv og sette de i stand til å håndtere overganger i idretten
 • har vilje og evne til å skape velfungerende team, lede prosesser, kommunisere og samarbeide med utøvere, trenere, støtteapparat, klubb, foreldre og andre interessenter  
 • kan integrere fagkunnskap, idrettsspesifikk kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere utvikling og prestasjon i sin fordypningsidrett

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en analytisk og kritisk tilnærming til egen trenervirksomhet og kan anvende dette sammen med relevant fagkunnskap for å utvikle seg kontinuerlig som trener og person
 • har vilje og evne til omsorg, tar ansvar som rollemodell og kan skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse
 • har forståelse for sin rolle og påvirkningskraft som trener overfor utøvere, klubb og foreldre
 • kan planlegge, gjennomføre, analysere, justere og evaluere trening som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i samsvar med idrettens etiske krav og retningslinjer, faglig kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Med fullført årsstudium idrett eller tilsvarende kan kandidaten søke direkte inn i 2. studieår. Studenter som har gjennomført trenerkurs får ikke innpasset emner og må fullføre studiet i sin helhet.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Vil du få et innblikk i idrett og treningslære i andre land? Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet. Studiet er tilrettelagt for utvekslingsopphold i 4. semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold er en opplevelse for livet, i tillegg til at det gir faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Trenerpraksis er knyttet til de tre første nivåene i Trenerløypa og gjennomføres i idrettsklubb:

Trenerpraksis første studieår er knyttet til Trener 1 og er på minimum 45 timer.

Trenerpraksis andre studieår er knyttet til Trener 2 og er på minimum 100 timer.

Trenerpraksis tredje studieår er knyttet til Trener 3 og er på minimum 100 timer.

Veien videre

Samfunnet har behov for idrettsledere og trenere med god kompetanse på trening og tilrettelegging av idrett for mennesker i alle aldre. Fullført treårig studium gir rett til tittelen Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, og kvalifiserer blant annet for oppgaver som:

 • Trener på alle nivåer i idretten
 • Veileder/rådgiver innenfor idretten
 • Administrative stillinger i offentlig sektor
 • Aktivitetsleder
 • Idrettskonsulent

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland. Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på Master i Folkehelsevitenskap, Master i idrettsfysiologi og Master i kroppsøving og idrettsfag.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap