Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe med mennesker og idrett
 • Du vil kombinere utdannelse med spesialisering i egen fordypningsidrett
 • Idretts-Norge trenger dyktige trenere med bred kompetanse 

Om utdanningen

Utdanningen er rettet mot deg som har spesifikk interesse for idrett og som ønsker å jobbe med læring og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Den organiserte idretten har behov for kvalifiserte trenere som kan skape grunnlag for aktive liv. Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse og utvikling av grensesprengende prestasjoner i toppidretten.

Første studieår gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre og tredje studieår fordyper du deg innen en valgt idrett, og du får praksis som trener i den idretten.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis. Studiet tilbys i samarbeid med flere særforbund og er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund (NIF). Dette unike samarbeidet fører til at studenter i utvalgte idretter sertifiseres innen trenerløypa.

Høgskolen i Innlandet har et nært og godt samarbeid med flere særforbund i Norge:
 

Lyst til å bli trener?

Portrettbilde av Felix Martinez.

- Ideelt for meg

Felix Martinez fra Oslo ønsker å jobbe med fotball og ungdom i en toppklubb. Derfor falt valget på Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen.

- Studiet er veldig relevant og tett knyttet til arbeidslivet, fordi det er kort vei fra det du lærer i teorien til praksis. Vi har mange forelesere som er eller har vært trenere på veldig høyt nivå.

Praktisk informasjon

Høgskolen i Innlandet har et nært og godt samarbeid med flere særforbund i Norge:

 • Norges Skiforbund
 • Norges Golfforbund
 • Norges Bandyforbund
 • Norges Svømmeforbund
 • Indre Østland Fotballkrets

En del av undervisningen krever at studenten selv har utstyr til selv å kunne delta, for eksempel i forbindelse med undervisning i ski.

Deler av undervisningen vil foregå utenfor studiestedet, og studenter må påregne utgifter til transport.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte

 

Kunnskap

Kandidaten

- har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor idrettsfeltet

- kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettsfeltet

- kan oppdatere sin kunnskap innenfor idrettsfeltet

- har kunnskap om lekens, fysisk aktivitet og idrettens plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

- kan reflektere over egen faglig utøvelse som trener og justere og videreutvikle denne under veiledning

- kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling fra idrettsfeltet

- kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer relevante for trenerrollen og egen fordypningsidrett

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- har innsikt i relevante moralske og etiske problemstillinger knyttet til idrettsfeltet og trenerrollen

- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til lek, fysisk aktivitet og idrett, som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, i samsvar med etiske krav og retningslinjer

- kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer som er relevante for idrettsfeltet og rollen som trener i egen fordypningsidrett

- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for læring og prestasjonsutvikling innenfor idrettsfeltet

- kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser relevante for trenerrollen og prestajonsutvikling i egen fordypningsidrett

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Med fullført årsstudium idrett eller tilsvarende kan kandidaten søke direkte inn i 2. studieår. 

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser 2017

Utveksling

Høgskolen i Innlandet har mange samarbeidspartnere i utlandet. Du kan ta deler av utdanningen din ved et studiested i for eksempel USA, Belgia eller Spania. Utveksling krever at studier som gjennomføres oppfyller krav som rammeplanen setter. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Praksis

Trener- og arrangementspraksis er knyttet til de 4 nivåene i Trenerløypa:

Trenerpraksis 1.studieår er knyttet til Trener 1, er på minimum 45 timer, og er knyttet til emnet Fagdidaktikk.

Trenerpraksis knyttet til Trener 2 er på minimum 75 timer, og gjennomføres 1. eller 2.studieår, eller i løpet av sommeren mellom 1. og 2.studieår for fordypningsidretter der dette er mulig.

Trenerpraksis knyttet til Trener 3 er på minimum 90 timer og gjennomføres i 2.studieår i emnet Fordypningsidrett med trenerpraksis.

Trenerpraksis knyttet til Trener 4 er på minimum 90 timer og gjennomføres i 3.studieår i emnet Fordypningsidrett med trener- og arrangementspraksis.

Veien videre

Samfunnet har behov for idrettsledere og trenere med god kompetanse på trening og tilrettelegging av idrett for mennesker i alle aldrer. Med fordypning  i en valgt idrett får du kompetanse til å arbeide som trener både i bredde- og toppidrett.

I tillegg til å jobbe som trener har du også muligheten til å jobbe som veileder eller rådgiver innenfor idretten. Tar du Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan du bli kroppsøvings- og idrettslærer.

Studiet kvalifiserer for arbeid både i offentlig og privat sektor, med frivillig arbeid og i turistnæringen. 

Studiet gir grunnlag for å søke masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland. Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på Master i Folkehelsevitenskap.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap