Language: NOR | ENG

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Den organiserte idretten trenger kompetente trenere. Studiet er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund, og er rettet mot deg som vil jobbe med læring og prestasjonsutvikling.

Om utdanningen

Utdanningen er rettet mot deg som har spesifikk interesse for idrett og som ønsker å jobbe med læring og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Den organiserte idretten har behov for kvalifiserte trenere som kan skape grunnlag for aktive liv. Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse og utvikling av prestasjoner i toppidretten.

Første studieår gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre og tredje studieår fordyper du deg innen en valgt idrett. Du får dermed praksis som trener i din idrett gjennom tre år.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis. Det tilbys i samarbeid med flere særforbund, og er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund (NIF). Dette unike samarbeidet fører til at studenter i utvalgte idretter sertifiseres innen trenerløypa.

Lyst til å bli trener?

Høgskolen i Innlandet har et nært og godt samarbeid med flere særforbund i Norge:

 

 

Praktisk informasjon

Med fullført årsstudium i idrett ved HINN kan du søke lokalt opptak til studiet.

Høgskolen i Innlandet samarbeider tett med flere aktører innen idretten for å øke kvaliteten på undervisning og praksis innen disse idrettene:

 • Norges Skiforbund
 • Norges Golfforbund
 • Norges Bandyforbund
 • Norges Svømmeforbund
 • Indre Østland Fotballkrets
 • Elverum håndball

Innen enkelte idretter, hvor vi mangler samarbeidspartnere, kan det være utfordrende å finne praksisplasser. Ta gjerne kontakt med høgskolen før du søker.

En del av undervisningen krever at studenten selv har utstyr til selv å kunne delta, for eksempel i forbindelse med undervisning i ski.

Deler av undervisningen vil foregå utenfor studiestedet, og studenter må påregne utgifter til transport.

Jobbmuligheter

Samfunnet har behov for idrettsledere og trenere med god kompetanse på trening og tilrettelegging av idrett for mennesker i alle aldre. Fullført treårig studium gir rett til tittelen bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, og kvalifiserer blant annet for oppgaver som:

 • Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i idretten

Det er også mulig å arbeide som:

 • Trenerutvikler eller trenerveileder
 • Idrettskonsulent
 • Idrettspedagog
 • Koordinator, trener og sportssjef på programfag idrett/skoler med toppidrettsfag
 • Koordinator og veileder i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité og særforbundene
 • Sportslig og daglig leder

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Med fullført årsstudium idrett eller tilsvarende kan kandidaten søke direkte inn i 2. studieår. Studenter som har gjennomført trenerkurs får ikke innpasset emner og må fullføre studiet i sin helhet.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om organisering og ledelse, samt utfordringer og muligheter trenere og utøvere står ovenfor i lys av idrettshistoriske, - sosiologiske og -filosofiske perspektiver
 • har kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper, og kroppens oppbygging, utvikling og funksjon
 • kjenner idrettens regelverk og har kunnskap om bestemmelser, sportslig plan og grunnleggende idrettshistorie i valgt fordypningsidrett
 • har kunnskap om sin fordypningsidretts egenart og beste praksis
 • har kunnskap om læringsteorier, og barn og unges sosiale, kognitive, emosjonelle og psykologiske utvikling
 • har kunnskap om sosiale og psykologiske faktorer som påvirker trenere og utøveres deltagelse, læring og prestasjonsutvikling i idretten
 • har bred kunnskap om grunnleggende forutsetninger for utøvelse av trenerrollen
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske temaer og kjenner til forskning- og utviklingsarbeid relatert til utøvelse av trenerrollen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen idrettsfeltet gjennom å innhente, forstå og kritisk vurdere relevant litteratur  

Ferdighet

Kandidaten

 • kan organisere og lede lag, grupper og individer på en slik måte at de handler i tråd med idrettens verdigrunnlag, retningslinjer og mål
 • kan legge til rette for en langsiktig og helhetlig utvikling av selvstendige utøvere i barne-, ungdoms- og toppidretten
 • kan legge til rette for at utøvere kan ha livslange bevegelsesaktive liv og sette de i stand til å håndtere overganger i idretten
 • har vilje og evne til å skape velfungerende team, lede prosesser, kommunisere og samarbeide med utøvere, trenere, støtteapparat, klubb, foreldre og andre interessenter  
 • kan integrere fagkunnskap, idrettsspesifikk kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere utvikling og prestasjon i sin fordypningsidrett

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en analytisk og kritisk tilnærming til egen trenervirksomhet og kan anvende dette sammen med relevant fagkunnskap for å utvikle seg kontinuerlig som trener og person
 • har vilje og evne til omsorg, tar ansvar som rollemodell og kan skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse
 • har forståelse for sin rolle og påvirkningskraft som trener overfor utøvere, klubb og foreldre
 • kan planlegge, gjennomføre, analysere, justere og evaluere trening som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i samsvar med idrettens etiske krav og retningslinjer, faglig kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Vil du få et innblikk i idrett og treningslære i andre land? Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet. Studiet er tilrettelagt for utvekslingsopphold i 4. semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold er en opplevelse for livet, i tillegg til at det gir faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Trenerpraksis er knyttet til de tre første nivåene i Trenerløypa og gjennomføres i idrettsklubb:

Trenerpraksis første studieår er knyttet til Trener 1 og er på minimum 45 timer.

Trenerpraksis andre studieår er knyttet til Trener 2 og er på minimum 90 timer.

Trenerpraksis tredje studieår er knyttet til Trener 3 og er på minimum 90 timer.

Videre studiemuligheter

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland. Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i folkehelsevitenskap, master i idrettsfysiologi og master i kroppsøving og idrettsfag.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettfoto av Truls Johansen.

Ville fortsette med idrett - startet på trenerutdanning

Etter en begivenhetsrik karriere som kombinertutøver begynte Truls på trenerutdannelse hos oss.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap