Politiattester og erklæringer

I enkelte studier er det krav om politiattest, erklæring om taushetsplikt og krav om medisinsk testing.

Politiattest

Hvilke studier krever politiattest?

I studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som en del av opplæring eller praksis skal det etter opptaksforskriften 
kreves politiattest.

Er det krav om politiattest ved studiet ditt må du først få opptak til studiet før du søker om politiattest. Studenter som har takket ja til studieplass der det er krav om politiattest anbefales å søke så raskt som mulig grunnet lang behandlingstid.

Informasjon om krav om politiattest finner du på nettsidene til Samordna opptak.

Hvordan får man politiattest?

Politiattesten får du ved å  sende en søknad til politiet. Du må legge ved tilbudsbrevet som du finner som vedlegg til svar på opptaket.  Det inneholder all informasjon politiet trenger. Tilbudsbrevet inneholder informasjon om kategori og formål. I samordna opptak finner du dette som vedlegg i «meldinger» i nettsøknaden din. I lokalt opptak finner du dette i søknadsweb eller studentweb under «mine dokumenter»

Når du har mottatt din politiattest, må du sende denne videre elektronisk til høgskolen: Gå til side for innsending

Studenter ved noen utvalgte studieprogrammer som ikke allerede har søkt om politiattest, kan søke om dette i Studentweb ved semesterregistrering i løpet av uke 31. I Studentweb må du da gå inn i fanen "Mer" og "Bestillinger". 

Hva skjer om det kommer nye opplysninger i løpet av studietiden?

Dersom høgskolen har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten, gis høgskolen adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet.

Ved bytte av studiested blir den nye utdanningsinstitusjonen ny bruker av politiattest, og kan kreve at ny politiattest fremlegges. Ved bytte av utdanning ved samme utdanningsinstitusjon, vil det være grunnlag for å kreve at studenten fremlegger ny politiattest i forbindelse med opptak til nytt studie med krav om politiattest.

Taushetserklæring

Hvem har taushetsplikt?

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde, jamfør Lov om universiteter og høyskoler § 4-6.

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for studenter på folkehelsefag-, idrett-, lærer-, helse- og sosialfagutdanninger. Regler for yrkesutøvere på vedkommende livsområde er nedfelt i lover med relevans for den aktuelle utdanningen. Hvilke lover som gjelder ditt studie vil det bli informert om.

I følge forvaltningsloven § 13 plikter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han gjennom sin stilling får vite om noens personlige forhold.

Hva er en taushetserklæring?

Erklæringen innebærer:

  • at jeg har gjort meg kjent med bestemmelsene som gjelder yrkesutøvelse på fagfeltet knyttet til min utdanning, og plikter å overholde taushetsplikten etter gjeldende lover
  • at jeg er klar over at taushetsplikten gjelder etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet

Denne erklæringen fritar ikke studenten fra å underskrive erklæring om taushetsplikt på tildelt praksisplass/prosjekt.

Hvor og hvordan erklærer man taushetsplikt?

Erklæringen MÅ bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på studentweb.

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Informasjon om krav til medisinsk testing finner du på nettsidene til Samordna opptak.

Tuberkuloseundersøkelse

Alle personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og som skal ut i praksis i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg, har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, Forskrift om tuberkulosekontroll §3-1.

MRSA

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker.

Når og hvordan gjennomføre undersøkelsene?

Dersom du får tilbud om studieplass ved en av de aktuelle utdanningene, vil du samtidig få nærmere informasjon om reglene for testing. Du har selv ansvaret for å bli undersøkt. Ved semesterregistrering i Studentweb gjennomfører du også en egenerklæring vedrørende tuberkulose.

Resultatet av undersøkelsene må være klart før du kan starte med praksis.

Ytterligere informasjon om krav til medisinsk testing finner du på nettsidene til Samordna opptak 

Publisert 8. juni 2021 21:29 - Sist endret 15. juni 2022 14:00