English version of this page

Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster

Språkdidaktisk forskning i flerspråklige kontekster dreier seg om hvordan de som vokser opp eller bosetter seg i Norge med andre førstespråk enn norsk, lærer og bruker norsk som del av sin flerspråklige praksis.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Språk og litteratur

Videre studerer en  hvordan lærere underviser og legger til rette for å styrke denne innlæringen.

Hva forsker vi på?

Fagmiljøet profilerer seg med praksisnære problemstillinger og med å supplere språkvitenskapelige teorier og metoder med teorier og metoder fra utdanningsvitenskap, særlig fagdidaktikk. 

Mer om forskergruppen

Forskergruppas prosjekter omfatter flerspråkliges språkbruk og norskopplæring både i egne grupper og i situasjoner der flerspråklige barn, unge og voksne inngår i kommunikasjon eller opplæring i såkalte vanlige bruks- eller opplæringssituasjoner, som i barnehager, ordinære klasser i skolen og arbeidslivet. Gjennom prosjektene samarbeider gruppa med fagmiljøer både i Norge og i andre land, blant annet Høgskulen på Vestlandet, MultiLing ved Universitetet i Oslo, Karlstads universitet, Malmö universitet, Utrecht University of Applied Sciences, Jyväskylä University, Hamburg Universität og University of Iceland.  

Gruppas forskningsprosjekt kan sees i lys av FNs bærekraftsmål 4 om utdanning av høy kvalitet. Det gjelder nasjonalt gjennom en ambisjon om å utvikle kunnskap om utdanning, læreres profesjonspraksiser, andrespråkslæring og flerspråklige praksiser som bidrar til å bedre læringsvilkår, læringsresultater og inkludering for barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn.

Globalt bidrar forskergruppa i samarbeid med kollegaene ved University of Zambia med ny kunnskap om det å bruke engelsk og regionspråk som andrespråk i utdanning i Zambia. Et annet viktig tema er hvordan digital kommunikasjon tas i bruk i flerspråklige kontekster.     

Ved Høgskolen i Innlandet er fagmiljøet del av lærerutdanningsfagene norsk og pedagogikk, tilknyttet  Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.  

Medlemmer

 • Stipendiat Pauline Book 
 • Dosent Anne Marit Vesteraas Danbolt 
 • Stipendiat Marianne Eek 
 • Professor em. Lars Anders Kulbrandstad 
 • Førsteamanuensis Marte Nordanger  
 • Professor Helle Pia Laursen 
 • Forsker Kristin Vold Lexander 
 • Stipendiat Agnieszka Moraczewska 
 • Førsteamanuensis Anja Pesch 
 • Stipendiat Hilde Thyness 

Assosierte medlemmer

 • Førsteamanuensis Jonas Iversen 
 • Førsteamanuensis Espen Stranger-Johannesen 
 • Førsteamanuensis Gunhild Tveit Randen 
 • Stipendiat Therese Garshol Syversen

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Leder og kontaktperson