Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Brenner du for utviklingsarbeid rettet mot barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester? Da kan dette samlingsbaserte studiet med tre studieretninger være noe for deg.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
2 år / 4 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
60 / 120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
31. juli 2022

Om utdanningen

Studiet har fokus på å videreutvikle profesjonell kompetanse og deltakelse i forebyggende og behandlende arbeid med barn, unge og familier. Målet er å utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe tverrfaglig på ulike nivåer i samfunnet, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd. 

Mastergraden retter oppmerksomheten mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og i familien. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens komplekse sosiale virkelighet, preget av blant annet migrasjon og pluralitet.

Studiet egner seg for deg som har en spesiell interesse for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester. Dette omfatter barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og helsesykepleiere.

Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller andre relevante samfunnsfaglige utdanninger. Les mer om dette under opptakskrav.

Studiet har tre studieretninger; sosialfaglig, helsefaglig og tverrfaglig.

Jobbmuligheter

Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe på ulike områder og på ulike nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter til personer i ulike fagstillinger knyttet til tverrfaglig arbeid med barn, unge og unge-voksne på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Det er også aktuelt for studenter som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd og helse.

De ulike studieretningene

Studiet har tre studieretninger; sosialfaglig, helsefaglig og tverrfaglig.

Sosialfaglig studieretning

For studenter som tas opp i den sosialfaglige studieretningen (Studiekode 3403) er studiet bygget opp med 3 obligatoriske emner, et valgemne og masteroppgave. Masteren er normert til fire år på deltid, men kan også tas som et heltidsstudium over to år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Helsefaglig studieretning

Studiet gir innpass for studenter som har fullført og bestått videreutdanning i helsesykepleie. Studenter med denne bakgrunnen tar masteren som en 60 studiepoengs påbygning til sin videreutdanning. Disse studentene tar altså masterstudiet som 60 studiepoengs påbygning over to år (deltid). Studenter med videreutdanning i helsesykepleie  tas opp i den helsefaglige studieretningen (Studiekode 3405). Studentene tar emnet velferdsforvaltning (15 studiepoeng høst) og emnet forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og familier (15 stp vår) i løpet av første studieår. I andre studieår skriver de masteroppgave (30 studiepoeng).

Tverrfaglig studieretning - ledige studieplasser

Studiet gir innpass for studenter som har fullført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Studentene tas opp i den tverrfaglige studieretningen (Studiekode 3402.) Studenter med denne bakgrunnen tar masteren som en 60 studiepoengs påbygning til sin videreutdanning. Disse studentene tar altså masterstudiet som 60 studiepoengs påbygning over to år (deltid). Studentene tar emnet vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng høst) og emnet kommunikasjon i profesjonelle kontekster (15 studiepoeng vår) i løpet av første studieår. I andre studieår skriver studentene masteroppgave (30 studiepoeng).  

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier. Den er organisert med samlinger på høgskolen, vanligvis med 3-4 samlinger på 2-3 dager for 15 studiepoengs emner.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er:

Sosialfaglig retning (3403) : Opptakskrav er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, eller sosialt arbeid. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Tverrfaglig studieretning (3402) - ledige studieplasser : Gjennomført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Helsefaglig studieretning (3405) : Gjennomført og bestått videreutdanning i helsesykepleie.

Gjennomsnittskarakter av opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

I søknadsweb er hvert studieretning presentert som hvert sitt søknadsalternativ.

Pass på å søke rett alternativ:

Tverrfaglig studieretning har søknadskode 3402

Sosialfaglig studieretning har søknadskode 3403

Helsefaglig studieretning har søknadskode 3405

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Masterstudiet skal bidra til å øke studentenes forståelse for internasjonale forhold som berører tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Flere av emnene tar opp internasjonale forhold som har betydning for utvikling av sosiale problemer så vel som mulige løsninger av disse. Forståelser av "barns beste" analyseres i lys av vår tids kulturelle mangfold. Videre sees barn og familiers utsatthet i lys av majoritets- og minoritetsmekanismer knyttet blant annet til andregjøring. Disse perspektivene kan identifiseres både i pensum og i undervisningsemner.

Det er mulig å søke om å få erstatte obligatoriske og valgemner med emnet Safe & Sound (et internasjonalt semester med utveksling til Vietnam, 30 studiepoeng) eller emnet Adversed Childhood Experiences, 15 studiepoeng.

Studenter, som ønsker det, vil som en del av sitt masterstudium ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Studenter som ønsker å ta et semester i utlandet, gjør dette i samråd med studieadministrasjonen. Det anbefales at dette gjøres i vårsemesteret mens de valgbare emnene foregår.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til videre studier på PHD-nivå ved Høgskolen i Innlandet, eller ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Samlingsdatoer

 

Forebyggende arbeid med barn og unge, vår 2022 (1MAFOREB)

Uke 3: 20. og 21. januar

Uke 11: 17. og 18. mars

Uke 17: 28. og 29. april

Eksamensinnlevering: 1. juni (endret)

 

Kommunikasjon i profesjonelle kontekster, vår 2022 (1 MAKOMSA)

Uke 4: 26. og 27. januar (onsdag og torsdag)

Uke 11: 15. og 16. mars (tirsdag og onsdag)

Uke 17: 25. og 26. april (mandag og tirsdag)

Eksamensinnlevering: 30. mai (endret)

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Les hva studentene våre mener

  • Bilde av Elin Henjesand Kvam foran en grå vegg Kombinerer master med jobb og familieliv 18. mai 2021 13:59

    Behovet for faglig påfyll fikk Elin til å vende blikket mot høyere utdanning. Valget falt på master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen til HSV på hsv-studieadm-l@inn.no

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Astrid Halsa
Studieprogramansvarlig