Samskaping i forskning og tjenesteutvikling

Det er i dag økende krav og forventninger, nasjonalt og internasjonalt, om at brukere av forskning skal ha innflytelse over og delta i forskningsprosessen. Ikke minst gjelder dette for mottakere av helse-, sosial- og velferdstjenester.

Etablert:
2017
Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd
Tom Remi Komgsmo (f.v), Frank Jarle Bruun og Hege Christin Nilsson i Storgata i Lillehammer, stor stas med slipp av boka "Vi er medforskere!" 

Tom Remi Komgsmo (f.v), Frank Jarle Bruun og Hege Christin Nilsson i Storgata i Lillehammer, stor stas med slipp av boka "Vi er medforskere!" 

Foto: Ole Martin Ringlund/HINN

Forskergruppa Samskaping i forskning og tjenesteutvikling har vært i virksomhet siden oktober 2017 med deltakelse fra de ulike fagmiljøene ved Fakultet for sosial- og helsevitenskap og Sagatun Brukerstyrt Senter (psykisk helse).

Forskergruppa består både av forskere fra høgskolen og personer med brukererfaringer. Forskningen har særlig være rettet mor personer med psykiske lidelser og funksjonshemmede.

Hva forsker vi på?

Forskningsgruppa har valgt å bruke begrepet "samskaping" som overskrift. Dette er et begrep som i økende grad både internasjonalt og nasjonalt knyttes til forskning der akademiske forskere og andre aktører samarbeider i forskningsprosjektene og m.a.o. samproduserer forskningen.

Mer om forskergruppen

Prosjekter og prosjektsøknader

I 2020 har gruppa jobbet spesifikt med å etablere et felles opplæringsprogram for forskere og medforskere - pga. pandemien har denne blitt utsatt, men vil kjøres høsten 2021.

Programmet vil være prosjektorientert ved at alle som deltar som medforskere vil være knyttet til følgende planlagte eller igangsatte prosjekter:

 • Evaluering av selstyrkingskurs, Sagatun Brukerstyrt Senter og HiNN
 • Bedringsprosesser hos tjenestemottagere i FACT-team, Hamar
 • Prosjekt «Villa Utsikten», Lillehammer
 • Prosjekt «Best på aktivitetsplikt», NAV-Gjøvik
 • Evaluering av «Valdresmodellen», Sykehuset Innlandet
 • Planlagt prosjekt ved Fontenehuset, Gjøvik

I tillegg er (eller har vært) forskningsgruppa engasjert i følgende;

 • "Making user participation work", finansiert av NFRs program for helse- og omsorgstjenester (avsluttet 2019)
 • Rethinking work for people with IDD – arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming (2018-2020), finansiert av NFR
 • Nasjonalt prosjekt «Gatefotball for personer med rusrelaterte problemer». Universitetet i Sør-Øst Norge prosjektansvarlig, med HiNN som prosjektpartner. Søknad til NFR februar 2021.
 • «Peer and Team Support in Mental Health» (kompetanseheving av erfaringskonsulenter i psyksisk helsetjeneste). Europeisk samarbeid. HiNN med som prosjektpartner. Søknad til Erasmus+ mai 2021.
 • Brukeres erfaringer med digitalisering av tjenester i NAV. Evalueringsprosjekt finansiert av NAV og HiNN (2019-2021).
 • Evaluering av brukerpanelet i Bydel Gamle Oslo. Evalueringsprosjekt finansiert av Oslo kommune (2021).
 • «Hvordan kan deltagelse i evaluerings- og forskningsprosjekter fremme inklusjon og medborgerskap i en marginalisert gruppe?» (Ann-Mari Lofthus’ postdoc prosjekt 2021-2024).

Konferanser og arrangementer

Nettverk

Medlemmer av gruppa har tilknytning til følgende forskernettverk;

 • International Recovery and Citizenship Council (IRCC)
 • Service User Involvement, knyttet til ESWRA (European Social Work Research Association)
 • UK Participatory Research Network
 • National Survivor User Network. Et UK-basert nettverk for forskere med erfaringskompetanse fra psykisk helse
 • The European Community-based Mental Health Service Providers Network (EUCOMS). https://eucoms.net/          
 • Organisasjonen «Intentional Peer Support» (IPS). Vektlegger traumebevisst omsorg der profesjonelle og personer med brukererfaring etablerer relasjoner som støtter læring og vekst for begge parter.
 • Etablering av et nettverk for dobbeltkompetente forskere (dvs. både akademisk og brukerbakgrunn) i Europa der foreløpig UK, Irland, Nederland og Norge er representert.

Leder og kontaktperson

Medlemmer