Ledelse av prosesser (LAP)

Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere og potensielle ledere i offentlig sektor. 

Studiested
Wood Hotel, Brumunddal
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere og potensielle ledere i offentlig sektor som:

 • er et lederutviklingsprogram men som også gir 30 sp på masternivå
 • tilbys i to varianter, både på oppdrag og som åpent studietilbud
 • i organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet
 • vektlegger at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen
 • vektlegger varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer
 • gir deltakerne muligheter til trening og utforsking av egen lederrolle

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager. Det åpne tilbudet gjennomføres en gang hvert kalenderår, mens oppdragsbaserte tilbud gjennomføres etter avtale. Studiet er et praksisnært lederutviklingsprogram hvor nærmere 2000 ledere og fagspesialister i kommunesektoren har deltatt til nå! 
 

Nærmere om innhold
Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir med komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser. Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter o.l. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgaven blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene. Ut fra dette legges det stor vekt på:

 • å se, lese, analysere og håndtere ulike faglige, politiske, økonomiske og følelsesmessige prosesser i grupper, mellom grupper, i hele organisasjonen og i forhold til omgivelsene
 • å utvikle kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede hensiktsmessige arbeidsprosesser, med vekt på samhandling og kompetansedeling
 • å utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle
 • å utvikle evne til å møte og håndtere uforutsigbare situasjoner
 • å utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser

Dette innebærer at fokus er lagt på ledelse av ulike arbeidsprosesser. Studiet avgrenser seg fra tradisjonelle administrative oppgaver.

 

Nærmere om arbeidsformer
Forståelse og innsikt er et nødvendig grunnlag for lederutøvelse. I dette studiet/programmet legges det i tillegg stor vekt på å legge til rette for at deltakerne får utvikle ferdigheter og kompetanse til å arbeide konkret med egne utfordringer. Studiet er derfor lagt opp slik at studentene får arbeide med å identifisere og analysere sentrale sider ved egen arbeidshverdag. Dette blir grunnlag for individuell og felles trening og læring, med sikte på håndtering i ”hjemmeorganisasjonen”. Denne individuelle og felles læringsprosessen forutsetter ulike og sammensatte arbeidsformer som inngår i en helhet. For å ivareta dette etableres en egen midlertidig læringsorganisasjon, som er gjennomgående for hele studieløpet. Denne består av deltakerne og lederne av studiet/programmet og har ulike arbeidsstrukturer som kobles sammen. Læringsorganisasjonens hovedoppgave er læring, og for å ivareta forbindelsene til deltakernes arbeidsorganisasjon, har den flere likhetstrekk med denne. For å styrke forbindelsen til deltakernes arbeidsorganisasjon, gjennomfører deltakerne planlagt oppfølging i egen organisasjon mellom samlingene. Dette består av konkrete utprøvinger og handlinger i samarbeid med andre og skriftlige notater om dette. Disse bearbeides av deltakerne i mindre grupper, og dette danner igjen grunnlag for refleksjon og læring på neste samling. Eksamen er en skriftlig sammenfatning og faglig analyse av dette arbeidet i form av en hjemmeoppgave som leveres gruppevis eller individuelt.

Åpent nasjonalt studieprogram vs oppdragsstudium

Her finner du en oversikt over studier som går nå!

Ledelse av prosesser (LAP) - Åpent nasjonalt studieprogram

Dette studiet gjennomføres hvert år på Wood Hotel Brumunddal, med oppstart i februar/mars. Det gjennomføres en samkjørt modell av del 1 og del 2 i 2022.

Se mer informasjon om studieprogrammet 

Ledelse av prosesser (LAP) del 1
Ledelse av prosesser (LAP) del 2

Søknadsfrist er 15. desember 2021. Her finner du link til søknadsweb.

Ledelse av prosesser (LAP) - Oppdragsstudium

Den oppdragsbaserte varianten av Ledelse av prosesser gjennomføres etter avtale med en kommune eller annen virksomhet i eller i tilknytning til offentlig sektor. Disse oppdragsstudiene pågår nå:

 • LAP 1 for Råde kommune

 • LAP 1 for Skiptvet kommune

 • LAP 1 for Hvaler kommune

 • LAP 1 for Ås kommune

 • LAP 1 for Kulturskolerådet, region Troms, Finnmark og Svalbard

 • LAP 1 for Kulturskolerådet, region Vestland

 • LAP 1 og 2 for Lom kommune

Disse skal i gang høsten 2021:

 • LAP 1 og 2 for Kulturskolerådet, region Trøndelag

 • LAP 1 for Kulturskolerådet, region Nordland

 • LAP 1 for Kulturskolerådet, region Innlandet

Nærmere om de to variantene
Det oppdragsbaserte alternativet gjennomføres etter avtale med en kommune eller annen virksomhet i eller i tilknytning til offentlig sektor. Studiet organiseres i samarbeid med oppdragsgiver og inngår ofte som del av oppdragsgivers tilrettelagte leder- og organisasjonsutviklingsprosess. Tilbudet kan gis til en enkeltkommune/virksomhet eller til flere i samarbeid. Evalueringer av slike tilbud som er gjennomført i en arbeidsorganisasjon viser at det skapes felles lederforståelse og kultur som øker effektivitet og kvalitet i organisasjonens arbeidsprosesser. Den primære målgruppen er ledere i oppdragsvirksomhetene. Stabsmedarbeidere, tillitsvalgte og andre med relevante funksjoner kan også delta. Dette avtales med oppdragsgiver. Et konkret tilbud kan rettes mot ledere og tillitsvalgte i hele kommunen/virksomheten eller mot et avgrenset organisasjonsledd. Også deltakere som ikke fyller kravene til opptak på studiet kan etter avtale med oppdragsgiver delta programmet. Disse får bevitnelse fra høgskolen i form av et «kursbevis». Det er en forutsetning at denne varianten er forankret i toppledelsen. Før oppstart gjennomføres derfor alltid grundige forhåndssamtaler med oppdragsgivers ledelse der en gjennomgår opplegget nærmere og undersøker lokale behov som grunnlag for nødvendige tilpasninger. Økonomiske rammer drøftes også. Det er her en viktig erfaring at OU-fondet (KS) dekker en stor del av kostnadene.

Det åpne studietilbudet er rettet mot enkeltsøkere fra hele landet. Dette studietilbudet gjennomføres på Wood hotell i Brumunddal. I prinsippet gjennomføres denne varianten med samme hovedinnhold og de samme rammene som den oppdragsbaserte varianten. Arbeidet mellom samlingene tilpasses at deltakerne kommer fra ulike organisasjoner med til dels stor geografisk spredning. Den primære målgruppen for dette studiealternativet er ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organisasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper, prosjekter m.m. For mange er deltakelse i det åpne, studietilbudet grunnlaget for gjennomføring av et oppdragsbasert tilbud i egen organisasjon.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist åpent nasjonalt program på Wood Hotel i Brumunddal er 15. desember 2021.
Oppdragsstudiene har egne søknadsfrister. 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Det åpne nasjonale studieprogrammet på Wood Hotel i Brumunddal koster kr. 53000 i studieavgift.

Oppdragsvarianten har en egen prisfastsetting, og avtales gjennom avtale med oppdragsgiver. 

I tillegg må studentene som deltar på dette utdanningsprogrammet betale semesteravgift for 2 semester.  Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Videre utdanningsmuligheter

Studiets innhold tilfredsstiller kravene til mastergradsnivå og kan søkes godkjent som modul i relevante mastergradsstudier. Vi tilbyr også en påbyggingsdel på 30 studiepoeng av Ledelse av prosesser.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Kristin Larsen
Studieveileder

Bilde av Randi Bredvold
Studieprogramansvarlig