Årsstudium i organisasjon og ledelse - nettbasert

Et nettstudium for deg som ønsker en innføring i organisasjon- og ledelsesfag og HR. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling i organisasjoner. 

Studiested
Nettbasert
Studiet varer
1-2 år
Studieform
Nettbasert, Deltid og Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Nettstudiet i organisasjon og ledelse er satt sammen av emner fra ulike fagområder; organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, human resource management (HRM), juss og økonomifag. Samlet skal disse perspektivene gi ulike bidrag til å øke forståelsen for hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan organisasjoner kan ledes i et moderne arbeidsliv. 

Arbeidslivet i dag preges av raske endringer og vi må stadig omstille oss. Derfor vil flere av nettstudiets emner ha et særskilt fokus på ledelse av endringer. Studiet er handlingsorientert og praksisnært, og høgskolen vektlegger varierte arbeidsmåter. Gjennom diskusjoner, arbeid med caseoppgaver og ulike problemstillinger knyttet til arbeidslivets kontekst, ønsker vi at du som student skal oppnå relevant kompetanse for et arbeidsliv i stadig endring.

Vi vektlegger utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø, slik at du får muligheter til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere innen ledelse.

Jobbmuligheter

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor. 

Sammen med annen utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for leder- og rådgiverstillinger innen ulike organisasjonsfunksjoner i private og offentlige virksomheter.

Praktisk informasjon

Gjennomføringen av studiet er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses deg som er i full jobb.

Studiet er lyst ut i samordna opptak som deltid, men du kan også ta studiet på heltid. Dette avgjør du selv i Studentweb ved studiestart og semesterregistrering.

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning og informasjon legges ut. Forelesningsvideoer og fagstoff blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

Live seminarer i Zoom

I tillegg til forelesninger og undervisning i Canvas, som beskrevet over, er det også live seminarer i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester. Mer informasjon om dette får du nærmere studiestart.

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og du må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som blant annet vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff.

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene i studiet vil det være ett eller flere obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får du i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

Eksamen

Hvert emne har eksamen i slutten av semesteret. Det vil si to eksamener per semester på dette deltidsstudiet. Eksamensformen som benyttes i studiet er skriftlige hjemmeeksamener.

Mer informasjon om eksamen

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet, hvor du ser forelesningsvideoer, deltar på seminarer, leser pensum og jobber med oppgaver.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Når du søker studiet, får du kun opp valget om deltid. Hvis ønsker å gå heltid, kan du endre dette i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme undervisning, men en deltidsstudent tar 15 studiepoeng per semester og en heltidsstudent tar 30 studiepoeng per semester.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Videre utdanningsmuligheter

Synes du årsstudiet virker spennende, men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Årsstudiet gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en sammensatt bachelorgrad. 

Studiet tilsvarer første år av bachelor i ledelse og digitalisering som tilbys som heltidsstudium ved Handelshøgskolen Innlandet, studiested Rena.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan, sammen med fullført halvårsstudium i kunnskapsledelse eller halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap, utgjøre fordypningen i en sammensatt bachelorgrad. Du vil da få en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Studieveileder

Bilde av Mona Strand
Studieprogramansvarlig